Следвайте ни

Ето верните отговори по български език за 7 и 12 клас

viber icon

Рекорден брой участници събра есенният етап на състезанието "Грамотни ли сме?" Седмокласниците умуваха над теста по формата от националното външно оценяване, а тийнейджъри от 11 и 12 клас отговаряха на въпроси по подобие на матурата, която ще държат напролет.

Ето и верните отговори.

Тест за 7 клас

Като работите с текста, решете задачите от 1. До 5. включително.

Ако пуснеше Хари да отиде, момчето щеше да бъде щастливо, а точно срещу това вуйчото се бореше вече тринайсет години. От друга страна, ако разрешеше на Хари да прекара със семейство Уизли остатъка от лятната ваканция, щеше да се отърве от него две седмици по-рано, отколкото очакваше, а вуйчо Върнън мразеше самото присъствие на Хари в къщата.

1. От какъв вид текст е откъсът?

А) научен

Б) художествен

В) разговорен

Г) публицистичен

2. Запишете кое сложно глаголно време е използвано двукратно в текста.

.......................................................................................................................................................

3. Запишете съчинителния съюз, използван двукратно в текста, и определете вида му.

.......................................................................................................................................................

4. Запишете дума, с която да докажете, че в думата лятната има променливо я.

.......................................................................................................................................................

5. Запишете местоименията, използвани в текста, и определете вида им.

.......................................................................................................................................................

6. Кое твърдение НЕ е вярно за изречението?

Каляската тиква навлезе в дворцовата алея с бясна скорост, разпръсквайки коне и пешеходци, и рязко спря пред стъпалата сред дъжд от чакъл.

А) Думите коне и пешеходци са еднородни части.

Б) Подчертаната дума в изречението е деепричастие като част на речта.

В) В изречението е допусната пунктуационна грешка.

Г) Изречението е сложно съчинено съединително.

7. Коя от подчертаните глаголни форми е в минало неопределено време?

– Никога не бях мислила /А/, че ще падна толкова ниско, госпожице Шърли – каза тя. – Но никога не знаеш какво те очаква, а и той не е виновен /Б/. Така се е родил /В/.

– Самата ти си янки, Шарлота, щом си омъжена /Г/ за такъв.

8. В кое от изреченията НЕ е допусната грешка при употребата на местоимения?

А) Волдемор и Опаш си говореха за някого, който бяха убили.

Б) Обикновено все се намира някой братовчед в Австралия, за който не си знаел.

В) Беше се пръснал слух, че от някакъв аероплан, който пренасял за Индия багаж на прочут махараджа, паднало едно буре със скъпоценности и злато.

Г) У нас, когото има най-дългите мустаци, него назначават за учител.

9. В кое от изреченията е допусната грешка при членуването?

А) Той продължаваше да се оглежда наляво и надясно по булеварда, все още с надеждата да види човека, който бе предизвикал пукащия звук.

Б) Мъжът беше сигурен, че пукащият звук бе предизвикан от някого.

В) За кратко зърна идващият, но после го изгуби в тълпата на големия град.

Г) Горящият от нетърпение мъник гледаше ококорено коша с лакомствата.

Като работите с текста, решете задачите 10. и 11.

Котето мъркаше, играеше си с мен и ближеше сълзите, които се стичаха по бузите ми нощно време, когато мама не идваше до леглото ми, за да ме завие и да ми пожелае лека нощ.

10. Запишете сказуемите, които са свързани съчинително.

................................................................................................................................................

11. Запишете думите, които служат като подчинителни връзки между прости изречения от примера.

................................................................................................................................................

12. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?

А) Опашката ти или е тук, или не е тук!

Б) Момиченцето млъкна, погледна Дребосъчето с блестящи сериозни очи, после се усмихна със своята беззъба устица и забъбри нещо тихичко.

В) Тя и бащата, и Босе, и Бетан стояха на улицата, и чакаха Дребосъчето.

Г) Но те не знаеха нито за какво са направени тия постройки, нито как да ги използват.

13. Поставете пропуснатите запетаи в текста.

Той се олюля с помътнял поглед опитвайки се да огледа улицата за да зърне източника на шума но едва беше успял да се изправи залитайки когато две големи червендалести ръце посегнаха през отворения прозорец и се сключиха здраво около шията му.

14. В кое от изреченията НЕ е допусната правописна грешка?

А) Джони притежаваше невероятна колекция от всякакви непишещи неща.

Б) Летещите метли могат да се издигнат на височина до петнайсет метра.

В) Томи получи кинжал с блестещи седефени орнаменти.

Г) Не обичащите портокали обикновено не ядат и мандарини.

15. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?

А) Почнаха да изливат яда си върху клетия Черешко, който беше техен племенник.

Б) Тиквичка последва лимончетата, като въздишаше както обикновенно.

В) Но ние сме именно от селото, а вие вече говорите с нас.

Г) До вечерта принцесата му даде всичките си скъпоценности.

16. В кое изречение НЯМА правописна грешка?

А) Заслуша се в мъжкия глас, долитащ от вътрешноста на стаята.

Б) Но Хари ги хареса, защото във ваображението му изникваха палми и бял пясък.

В) Птицата влетя и пусна весника върху Хагрид, който не се събуди.

Г) Те се гордееха, че имат магьосница в семейството.

17. В кое изречение е допусната правописна грешка?

А) Просълзеното хлапе, неспирайки да реве, ми обясни как майка му не му давала да задържи котето.

Б) В тази група влизат не родените през юни, а родените през август.

В) Слънцето грее отвисоко и гледа нашироко, та ще знае де има неродена мома.

Г) Този момък си търсел не спяща, а неспяща красавица.

18. В кое от изреченията НЕ е допусната правописна грешка?

А) Най-обичам да бавя непослушни деца.

Б) Невиждайки нищо около себе си, той се притесни за приятелите си.

В) – Я, неживее ли петел в гардероба ти?– учуди се Кристер.

Г) Най-после да видят Карлсон, та да престанат да му досаждат, като го убеждават, че той не съществува.

19. Поставете пропуснатите запетаи в изречението.

– Да да всичко това е много тъжно но трябва да се овладееш нали скъпи?

20. Коригирайте допуснатите грешки в текста.

Лондон, саществуваше от хиляда и пет-стотин години, и беше голям град – за уния дни. Улиците му, бяха много тясни криви и мръсни, особенно в онази час, недалеко от Лондонският мост кадето живееше Том Канти.

ОТГОВОРИ

1. Б;

2. бъдеще време в миналото;

3. а –противопоставителен/противоположен;

4. летен летни;

5. това –показателно, него –лично;

6. В;

7. В;

8. В;

9. В;

10. мъркаше, играеше и ближеше; завие и пожелае

11. който, когато, за да

12. В

13. Той се олюля с помътнял поглед, опитвайки се да огледа улицата, за да зърне източника на шума, но едва беше успял да се изправи, залитайки, когато две големи червендалести ръце посегнаха през отворения прозорец и се сключиха здраво около шията му.

14. А.

15. Б

16. Г

17. А

18. Г

19. Поставете пропуснатите запетаи в изречението.

– Да, да, всичко това е много тъжно, но трябва да се овладееш, нали, скъпи?

20. Коригирайте допуснатите грешки в текста.

Лондон сЪществуваше от хиляда и петстотин години и беше голям град – за Ония дни. Улиците му бяха много тЕсни, криви и мръсни, особеНо в онази часТ, недалеко от ЛондонскиЯ мост, кЪдето живееше Том Канти.

 

Точки:

Въпроси 1, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15,16, 17 и 18.– х 1 точка 11

Въпроси 2, 3, 4 и 5.– х 2 точки 8

10. въпрос – 5

11. въпрос 3

13. въпрос – 5

19 въпрос 5

20 въпрос 13

Общо 50

 

Тест за 12 клас

 


1. В кой в кой ред НЕ е допусната грешка?

А) двубой

Б) двуеточие

В) двуяк

Г) двуумя се

2. В кой в кой ред НЕ е допусната грешка?

А) излезна

Б) влезна

В) слезна

Г) избродирвам

3. В кой в кой ред НЕ е допусната грешка?

А) кафе-пауза

Б) кремсупа

В) синьожълт

Г) допинг-тест

4. В кой ред всички думи са написани правилно?

А) теоритичен, стереотип, инженер

Б) христианство, софиянец, идеален

В) територия, социялен, колония

Г) медиатор, плеяда, материален

5. В коя от подчертаните думи НЕ е допусната правописна грешка?

Произведенията на Славейков, възпяващи националноосвободителните (А) борби, зближават (Б) творчеството му с най-добрите образци на Възрожденската (В) ни литература, представени в ботевата (Г) поезия.

6. Кое от изброените наименования е написано правилно?

А) Международен Олимпийски комитет

Б) Фондация Кирил и Методий

В) Българска Народна Банка

Г) Българско възраждане

7. В кой ред всички думи са написани правилно?

А) 5-годишен, 75 килограмов, четириетажен

Б) стърчиопашка, очи-череши, жена летец

В) маслинено зелен, научноизследователски, генералмайорски

Г) Димитър-димова,байганьовски, кралимарковски

8. В кое изречение НЕ е допусната граматична грешка?

А) Най-красив е букетът от белите и червени рози.

Б) Това е състезателят, чийто резултати са най-добри.

В) Запознаха се с човека, за който толкова бяха слушали.

Г) Първият и вторият кръг на конкурса са най-оспорвани.

9. В коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка?

Още като ученик, наближеше ли изпита (А), той отиваше на пазара (Б), купуваше или пуйка, или кило масло и право в дома (В) на учителя, от когото (Г) неминуемо очакваше слаба бележка.

10. С кой от изразите ще се получи изречение, в което има граматична грешка?

Госпожо Директор, ...........................................................?

А) защо сте уволнили секретарката си

Б) бяхте ли информирана за инцидента

В) не сте ли прекалено строга

Г) в кой хотел сте отседнала

11. На празните места запишете правилните форми на думите, поставени в скоби.

А) Бройна форма или форма за множествено число:

Двата (автобус) ........................................................ пътуваха заедно, но двамата (водач)………………………………………………….

Б) Членувана форма за м. р. – пълен или кратък определителен член:

(Победител) …………………………………...... в (конкурс)…………………..………. наградили с екскурзия до (старопрестолен) ......................................... град.

 

В) Падежна форма за местоимение:

Искам да намеря (някой) ..................................................., (който) .............................................. ще ми каже истината.

Г) Учтива форма:

 

Господине, благодаря Ви, че сте (бил) ………………………..... толкова (любезен)........................................ с майка ми.

12. В коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка?

Пълководецът (А), чийто (Б) войници превзеха крепостта, влезе в града (В), възседнал гордо коня си (Г).

13. Кой от посочените фразеологизми е синоним на словосъчетанието нещо съвсем неочаквано, изневиделица?

А) гоня Михаля

Б) губя си ума

В) гръм и мълнии

Г) гръм от ясно небе

14. Кой от посочените фразеологизми НЕ е синоним на останалите?

А) хващат ме дяволите

Б) клатя си краката

В) лапам вятъра

Г) стоя със скръстени ръце

15. В кой ред всички думи са еднозначни?

А) бал, руло, разграфен, шествам

Б) континент, пакетирам, молекула, тесен

В) коса, месец, безстрашен, побелявам

Г) явявам се, син, твърд, фабрика

16. Коя от следните думи е синоним на алюзия?

А) фокус

Б) мечта

В) предположение

Г) загатване

17. Този текст е откъс от статия в женско списание, която коментира актуалните модни тенденции. За всяко празно място изберете най-уместния от изразите, записани под текста.

(А) .......................... палто винаги е една добра (Б) .......................... – сега е моментът да я направите. Защото с коя друга дреха може и да се скриете, и да влезете елегантно наметната? Този сезон елегантността е в (В) ...................... – панделки, копчета. Цветовете са черно, бяло и жълто, а при (Г) .............................. преобладават вълната и кожата.

А) дългото, късото, хубавото
Б) инвестиция, стока, изненада
В) джунджуриите, детайлите, подробностите
Г) платовете, изделията, материите

18. В кое от изреченията НЕ е допусната пунктуационна грешка?

А) Само който ме обича ще намери сили да ме вдигне.

Б) Ремонтът ще бъде извършен в срок, само че ще трябват доста пари.

В) Дошъл си тук, само за да ме дразниш.

Г) Ох, Иване, чуваш ме нали?

19. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?

А) Види се, че бай Ганьо имаше действителна нужда от баня: отдалечко дъхтеше на вкиснато.

Б) Във всички написани книжки, пущани в гърнето, бяха отбелязани не сторени грехове, а спомени от младини, мисли, които са раждали съмнения, които са мъчили душата на покойния отец Никодим.

В) А това не било много мъчно, защото, заета със себе си, Магдалина не бе обръщала голямо внимание на нейното неразположение.

Г) Той винаги отиваше рано, защото ако закъснее, заварва на пункта голяма навалица.

20. Поставете петте пропуснати пунктуационни знака в текста.

От малината която се среща в диво състояние произхождат различни сортове едроплодни малинови растения които се отглеждат от човека на много места и служат за приготвяне на вкусни и ароматни сладка конфитюри сиропи и компоти.

ОТГОВОРИ

1. А; 2. Г; 3. Б; 4. Г; 5. А; 6. Г; 7. Б; 8. Г; 9. А; 10. Г; 11. А – автобуса, водачи; Б – победителя, конкурса, старопрестолния; В – някого, който; Г – били, любезен. 12. Б; 13. Г; 14. А; 15. Б; 16. Г; 17. Хубавото, инвестиция, детайлите, материите; 18. Б; 19. Г; 20. От малината, която се среща в диво състояние, произхождат различни сортове едроплодни малинови растения, които се отглеждат от човека на много места и служат за приготвяне на вкусни и ароматни сладка, конфитюри, сиропи и компоти.

Точки:

Всички затворени – 17 х 1 точка 17

11. въпрос – 9 точки 9

17. въпрос – за всяка дума по 1 т. 4

15. въпрос – 5х 1 5

Общо 35 точки

Коментари

Публикувай

Коментари (0)

Анкета

Ако Община Пловдив разполага с 50 млн. лева за строителство догодина, с какво да започне?