3906

След публикация на "Марица": Кметът на "Родопи" и екипът му на инспекция в Чинаровата гора

Кметът на община "Родопи" Павел Михайлов и екипът му направиха инспекция в защитената местност "Чинарите" в Белащица. В нея участваха членовете на комисията по устройство на територията, селищна и пътна мрежа и благоустрояване към ОбС „Родопи“. Повод за това са тревогите на жители на Белащица, че в паркът, който е емблема на селото, ще се секат дървета и ще се прокарва улица.

На последната сесия на общината съветничката Лидия Гимишева и съпругът й Павел Гимишев попитаха как така ще бъдат жертвани 3 дка от защитената местност и отсечени дървета, за да се прокара ул. "Съборна". И не се ли прави това, за да се осигури достъп на имота, който се строи в района.

Както "Марица" първа писа строеж с гараж край чинаровата гора разбуни духовете в района. Има съмнения дори, че 100 кв.м. от терена попадат в защитената местност. Проверка на "Марица" установи, че възложител на строителството върху въпросния имот е фирма "Нико Транс6" ЕООД с управител вуйчото на осъдения за убийството на сестрите Белнейски Лазар Колев - Паун Лазаров. Той не бе открит за коментар. не е ясно дали е знаел, че част от имота му попада в защитена зона.   

   

Ето какво написа в социалната мрежа кметът на община "Родопи" Павел Михайлов след инспекцията в Чинаровата гора:

НИКОЙ ДА НЕ ПИПА ЧИНАРОВАТА ГОРА!
Уважаеми жители на Община Родопи,
днес посетих защитена местност "Чинарите" в Белащица.
Инспекцията беше съвместна с членовете на комисията по устройство на територията, селищна и пътна мрежа и благоустрояване към ОбС „Родопи“, които проведоха изнесено заседание.
В последно време се разгоря спор в общественото пространство, какво е бъдещето на този уникален парк. Чуха се мнения, че някой си щял да сече чинарите, че някой щял да "сложи ръка" върху гората, че били отделени средства в бюджета, с които да се направи път в защитената местност.
НЕ! Това не отговаря на истината. Категорично!
Недоумявам защо се хвърлят в общественото пространство твърдения, които внасят съмнения в обществото. Каква е целта?
Да се манипулират хората?
Манипулацията е вид социално влияние, което цели промяна на възприятието или поведението на другите чрез тайни, нечестни тактики.
Затова е най-добре да се казва истината.


Ето фактите:
Кадастрално-регулационния план на с. Белащица е одобрен със Заповед №326/1976г. През 2003 г. със Заповед №78 на Кмета на Община „Родопи“ е попълнена кадастрална основа с имоти от плана за земеразделяне, представляващи възстановени земеделски земи, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. За тези имоти със същата заповед е одобрен Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за включване в регулация. Образувани са кв.71, кв.72, кв.73, кв.74 и са отредени улици за осигуряване на достъп до новообразуваните УПИ, с обща площ 80 858 кв.м..
Улица „Съборна“, представлява улица с осови точки 167-168-169-171-172, описана в т.II в горецитираната заповед №78 от 21.02.2003г. Същата заповед е обнародвана в ДВ бр.24 от 14.03.2003г., страница 56.
През 2011г. със Заповед №835, издадена от Министъра на околната среда и водите е обявена защитена местност „Чинарите“ в землището на с. Белащица с площ 11.309 дка.
Заповедта включва имот с номер 015039 по Картата на възстановената собственост за землището на с. Белащица. При съвместяване на КВС и регулационния план на с. Белащица, се констатира застъпване на двете територии. Част от имот 015039 по КВС, застъпва одобрения през 2003 г. ПУП-ПРЗ за включване в регулация, като се засяга улица „Съборна“ и част от няколко УПИ – частна собственост. Новообразуваните квартали, улицата и УПИ не са отразени в КВС. В КВС са отразени само земеделски земи, земи извън границите на урбанизираните територии.
Със започване на процедурата по изработване на кадастралната карта на урбанизираните територии (имоти в регулация) от Агенцията по геодезия, картография и кадастър , първо се разглеждат и одобряват контактните зони между регулацията на селото и земеделските територии. Контактната зона между КВС и в частност имот 015039 и регулационните граници на селото е одобрена със Заповед КД-14-135 от 06.10.2020 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, обнародвана в ДВ бр.90 от 20.10.2020 г. Вследствие на одобрената контактна зона се променя площта на ПИ 015039. ПИ 015039 по КВС е с площ 11309кв.м, а след влизане в сила на контактната зона и кадастралната карта е 6924кв.м.
Улица „Съборна“ и образуваните УПИ със Заповед №78/2003 г. са нанесени в Кадастралната карта на урбанизираната територия, след нейното одобрение със Заповед РД-18-294/07.12.2020г. на Изпълнителния Директор на АГКК, обнародвана в ДВ.бр.108 от 22.12.2020г., стр.97.
След влизане в сила на Кадастралната карта, информацията която тя носи е видима в Кадастрално-административна информационна система - КАИС, след месец декември 2020г.
С други думи, когато през 2011 г. е обявена за защитена местността „Чинарите“, вече е съществувала улица по ПУП от 2003 г. Разбира се тази улица не е реализирана. И никога няма да бъде реализирана. Истината е, че мястото на улицата не трябва да бъде там, в защитената местност.
Комисията направи предложение съществуващата нереализирана улица, която според кадастралната карта на село Белащица, влязла в сила още през 2003 година и която в момента минава през средата на защитената територия, да бъде изместена. Идеята е да се изгради ново трасе, извън защитената зона, което да обслужва съществуващите имоти, което да е с минимални размери - 5 метра улица и 1,25 метра тротоар. Улицата да е тупик, ДА НЕ НАВЛИЗА В ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА и да завършва с обръщало, според изискванията на Закона.


Уважаеми жители на Белащица и Община „Родопи“, в разчета на общината се предвиждат единствено средства – 20 хиляди лева за проектиране на екопарк „Чинарите“ и екопътека водеща до манастира "Св. Георги". Идеята е емблематичното за Белащица и Община „Родопи“ място да придобие още по-привлекателен вид, да стане още по-зелено и да доведе до ново отношение към природата, към грижата за опазването й.
НИКОЙ ДА НЕ ПИПА ЧИНАРОВАТА ГОРА!

Оцени новината

Оцени новината
1/5 от 1 оценки
1/5 от 1 оценки

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?