Следвайте ни

Шефът на ВиК-Пловдив отговори на обвиненията за драмата в Брестовица

viber icon

Управителят на ВиК-Пловдив Спартак Николов реагира с коментар на статията на "Марица", озаглавена „Нов проблем в Брестовица: ВиК погазили закона с избрания строител на новия водопровод”. В нея цитирахме становището на областния управител Ангел Стоев по проблема със замърсяването с манган на питейната вода в Брестовица. Назначеният от служебното правителство губернатор огласява мотивите, с които Надзорния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД на 16.04.2021 г. отказва да одобри инвестиционен заем за водното дружество в Пловдив, с който да се подмени водопровода в Брестовица. Сред посочените аргументи е съмнителният начин, по който е избран изпълнителят на проекта. Областният управител Ангел Стоев посочва също, че въпреки направените нови сондажи от чешмите на жителите на селата Брестовица и Кадиево продължава да тече негодна за употреба вода, а на 12 и 13 юни 2021 г. отново са регистрирани аварии. 

"Бих желал да се възползвам от правото си на отговор и да оборя описаното в статиите", заявява Спартак Николов. И представя своята гледна точка за фактите и заключенията:


1. Към днешна дата, в деловодството на дружеството или по електронната поща не е постъпвал по официален ред протокол от заседание на Надзорния съвет на „Български ВиК холдинг” ЕАД, съгласно който да сме информирани за отказ от предоставяне на финансиране на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив относно подмяната на водопроводната мрежа в село Брестовица, община Родопи. В статиите се посочва, че ВиК операторът е сключил договори за възлагане на двете дейности (инженеринг и надзор), без да е получил предварително одобрение от УС и НС на холдинга – условие, което в режима на „бедствено положение”, съгласно чл. 49, ал. 1 и чл. 52, ал. 2, т. 3 от Закона за защита при бедствия,  не е приложим. Също така и в разпоредбите на ЗОП липсва изискване за такова предварително одобрение, а и в устава на „Българския ВиК холдинг” и в учредителния акт на представляваното от мен дружество липсва такова изискване. Реакцията на дружеството в онзи момент е била насочена единствено и само към максимално ни внимание за правилното структуриране на възлагателните мероприятия и тяхното стартиране/провеждане. В хода на разменящата се кореспонденция с институциите, преди 23.02.2021 г. и след тази дата, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив е уведомявало „Български ВиК холдинг” ЕАД – София за ситуацията в с. Брестовица.

2.  ВиК операторът, след издадената Заповед № 194/23.02.2021 г. на Кмета на Община Родопи за въвеждане на частично бедствено положение на територията на община Родопи (в конкретика за село Брестовица) и уведомително писмо с изх. № РД-35-14/23.02.2021 г. на Областния управител на административна област Пловдив, предприема незабавни действие по изготвяне на документация и стартиране на две обществени поръчки на основание чл. 138, ал. 1, вр. с чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП, вр. § 2, т. 17 от ДР на ЗОП. Обществените поръчки имат следния предмет: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Цялостна реконструкция и подмяна на съществуваща водопроводна мрежа, и изграждане на нова водоснабдителна система на с. Брестовица, община Родопи” и „Консултантска услуга по изготвяне на ОСИП, упражняване на строителен надзор и на инвеститорски контрол за обект „Цялостна реконструкция и подмяна на съществуваща водопроводна мрежа, и изграждане на нова водоснабдителна система на с. Брестовица, община Родопи”. Реакцията на дружеството към момента на започване на процедурите е в режим на „бедствено положение”, съгласно Закона за защита при бедствия. Тя е била насочена към правилното структуриране на възлагателните мероприятия и тяхното стартиране/провеждане. По никакъв начин не сме пренебрегнали становището на АОП.  

3. Относно изложеното в статията, че мотивите за избор на оференти са неясни, заявявам, че ВиК операторът се е концентрирал върху утвърдени изпълнители на обществени поръчки в сектора, които са участвали и са били избирани по проекти на „Околна среда” и „Региони в разстеж”, както и са били изпълнители по договори на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив и общини в България назад през годините – доказателство за техния професионализъм и корпоративна устойчивост. 

  Цялата и пълна по обем информация за обявяването, провеждането и приключването на обществените поръчки може да намери в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), в профила на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив. 

Изискванията за оферентите са били да притежават Регистрация в Централния професионален регистър на строителите за изпълнение на строежи първа категория /най-високата/, четвърта група /инфраструктурни обекти/.

Поради гореизложеното също не мога да се съглася с изводите, че не е ясен начинът на определяне на участниците в обществените поръчки и на какви критерии е следвало да отговарят. Също така не съм съгласен и с мнението, че избрания за изпълнител няма необходимия опит за изграждане на ВиК инфраструктура. Работата по проекта „Брестовица” за ВиК оператора продължава и до днес. Неколкократно, от месец април до настоящия момент, са осъществени срещи между строителя, надзора и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив, в качеството му на възложител. Представени са подробна работна програма и актуализиран времеви график за периода на проектиране и строителство, който документ е приет без забележки от надзора. Проведени са и работни срещи в широк експертен състав с представители на община Родопи, и с такива от областна администрация Пловдив. 

4. Изложеното в статията относно обстоятелство за липса на гаранция за добро изпълнение - чл. 111, ал. 1 от ЗОП не е императивна норма на закона. 

Поради изложеното, при структуриране на обществените поръчки за инженеринг и надзор за село Брестовица и от спешността на възлагане, не се постави такова изискване от страна на Възложителя, което обстоятелство не считам за нарушение на финансовата дисциплина при сключване на договори по ЗОП - аргументът на чл. 111, ал. 1 от ЗОП не извежда изрично правило за възложителите на обществени поръчки, а е предоставяне на възможност за тях.

5. Относно изложеното в статията за „...компрометирана техническа спецификация, тъй като същата съдържа неприсъщи на предмета на поръчката дейности....” заявявам, че най-вероятно автора на статията е имал предвид, че в поръчката има включено и асфалтиране на улиците, водопроводите по които ще бъдат подменяни. Това е така от една страна поради спецификата на подмяната на водопроводите и отклоненията към имота на всеки един абонат, и от друга, че не мисля, че Община Родопи, а още по-малко жителите на с. Брестовица, биха били съгласни да бъдат разкопани улиците, настилката да бъде изцяло съсипана, и след подмяната на водопроводите и отклоненията към имотите да бъде оставено всичко без трайна настилка. Винаги подмяната на водопровод или отстраняването на авария води до задължението за възстановяване на пътната настилка в положението, в което е била преди подмяната/отстраняването на аварията, което в някои случаи е в пъти по-скъпо от самото ВиК строителство.

Уважаеми господа, едва след като се запозная в детайли с отказа на Надзорния съвет на „Български ВиК холдинг” ЕАД за финасиране на ВиК инфраструктурата в село Брестовица, община Родопи, мога да направя по - обстойно изложение за действията на оператора. Искам само да Ви уверя, че екипът във „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив за много кратък период от време положи големи усилия, за да отговори на обществените настроения и то в правилна посока. Възлагателните дейности по строителството и надзора са на етап, който изпреварва с около една календарна година намирането на „пътя за трайно решение” на водоснабдяването в село Брестовица. Считам, че действията ни са били адекватни, в унисон със създалата се обстановка, както и непротиворечащи на действащото законодателство. 


 

 

 

Още от категорията

Виж всички

Коментари (1)

ГНЕВЕН

ГНЕВЕН

15.06.2021 | 16:49

МАФИОТ, СТИГА БАЛАМОСВА! ОСТАВКА И ЗАТВОР!

Отговори
10 2

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?