Следвайте ни

РИОСВ: Никой не ни е питал за временен мост над Марица

Съгласували и подкрепили само аудиогид по програмата "Адата"

viber icon

„Марица” попита РИОСВ искано ли е инспекцията да направи преценка за съвместимост на проектите, които Гьоте институт пое от архитектите Майк Ронц и Мартин Калтвасер - „Изграждаме заедно: Да се учим от Столипиново” и „Изграждаме заедно: Град на децата”.  Първият трябваше да се осъществи край Марица в „Столипиново”, а другият - на Младежкия хълм. А ако не са постъпили официално -  имало ли е неформални консултации от страна на фондация „Пловдив 2019”, немско архитектурно студио, Гьоте институт или друга организация?

„В РИОСВ - Пловдив не са постъпвали уведомления за оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони за горецитираните проекти”, гласи отговорът на инспекцията. Оттам потвърдиха, че когато план, програма, проект или инвестиционно предложение засягат територия, която има статут на защитена по Закона за защитените територии (ЗЗТ) или на защитена зона по Закона за биологичното разнообразие (зоните от екологичната мрежа „Натура 2000“), е необходимо да се изготви съответното уведомление към РИОСВ, за да бъде направена оценка на съвместимостта. Тя се извършва в следната последователност: 1. уведомяване на компетентния орган от страна на възложителя; 2. проверка за допустимост; 3. преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони; 4. оценка на степента на въздействие върху защитените зони; 5. оценка на качеството на доклада за степента на въздействие върху защитените зони; 6. консултации с обществеността; 7. решение и контрол по изпълнението му”.

На въпроса дали е извършвано съгласуване във връзка с други проекти от програмата на Пловдив 2019, от РИОСВ обясниха, че общинска фондация „Пловдив 2019“ се е обръщала към инспекцията и е получавала подкрепа, като например при изготвяне на аудиогид за крайречното пространство в рамките на програма „Адата“.

На въпрос дали експертите съзират вероятност за вредно влияние върху околната среда при евентуално изграждане на дървен мост над Марица в източния край на града, РИОСВ не се нае с еднозначен отговор, „без да е разгледан конкретният план, програма, проект и инвестиционно предложение и при спазване на законоустановената процедура”.

За статута на зоната от екоинспекцията обясниха, че поречието на Марица в района на кв. „Столипиново“ попада в защитена зона „Река Марица“ (с код BG 0000578) за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007 г. „Необходимо е да се има предвид, че териториите, включени в екологичната мрежа „Натура 2000“, не са строго защитени територии, в които не се допускат човешки дейности. Концепцията за НАТУРА 2000 е насочена за съхраняване на традиционните взаимоотношения между човека и обкръжаващата го среда. Дейности, които не увреждат защитените местообитания и видове, не са забранявани в зоните от „Натура 2000“. Навсякъде в „Натура 2000“ се цели подпомагане на устойчивия туризъм - селски, познавателен, културен. Няма предварителни забрани, вменени със закон, върху нови дейности или инвестиционни проекти в защитените зони, включени в „Натура 2000“ - уверяват от РИОСВ. В България определени ограничения се въвеждат със заповедите за обявяване на защитените зони, там, където предварително е известно значителното им отрицателно въздействие. Защитена зона „Река Марица“ все още няма Заповед за обявяване и съответно конкретни забрани. Ограниченията, които трябва да се спазват, са тези, регламентирани в Закона за биологичното разнообразие.

От друга страна, защитена зона „Река Марица“ е зона за защита на водите по действащия План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район, в който има предвидени забрани и ограничения. Компетентен орган по разработването и прилагането му за Марица е Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

Елица Кандева

Елица Кандева

Журналист - екип "Общество"

Елица Кандева е завършила журналистика в СУ „Св. Климент Охридски”. Има 16 г. стаж във в. „24 часа”. Работи като репортер-редактор в екип „Общество”.   Още

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?