1939

Пловдивски прокуратури бдят над закона в една пета от България

По-информирани граждани - повече държава

 

Често винят медиите за всички обществени беди. Четвъртата власт обаче не задава тона на обществените процеси. Може да е коректив или да обслужва политиката и властта, според убежденията на журналистите, може да провокира дебати и да разкрива нередностите, но не може сама да създаде или да взриви гражданското общество. Но със сигурност може да му е от полза.  

Един от многото проблеми на българския преход са нереформираните институции. Повечето от тях работят бавно, съпротивляват се на промените и често малтретират бизнеса и гражданите, вместо да ги обслужват. Много хора не могат да се ориентират в лабиринта от ведомства и агенции, не знаят къде и как точно до получат необходимото им административно обслужване и губят голяма част от времето си, за да обикалят различни ведомства, дирекции и отдели.

За да е наистина от полза на читателите си, „Марица” стартира поредица, в която ще представи всички общински и държавни институции, които работят на територията на Пловдив. Ще ви информираме с какво точно се занимават, каква е структурата им, как най-лесно да влезем във връзка с тях и какво да направим, ако не си вършат работата.

След като вече ви представихме поредица от институциите, сред които са Община Пловдив, РИОСВ и ОДМВР, днес продължаваме с Прокуратурата.

 

Структурата на Прокуратурата в България е в съответствие с тази на съдилищата. Държавното обвинение се състои от главен прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба, апелативни прокуратури, военноапелативна прокуратура, окръжни прокуратури, военноокръжни прокуратури и районни прокуратури. В състава на окръжните има следствени отдели.

В окръжните прокуратури се създават административни отдели, прокурорите от които участват в производствата по административни дела. Обвинителите и следователите се ръководят от административните ръководители на съответната прокуратура. При упражняване на ръководните си функции всеки административен ръководител е подчинен на главния прокурор и на по-горестоящите от него административни ръководители.

Главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори

и следователи за точно и еднакво прилагане на законите и защита на законните права и интереси на гражданите, юридическите лица и държавата.

Прокуратурите в страната са общо 150. Броят включва 5 апелативни прокуратури, 27 окръжни прокуратури, 36 районни прокуратури и 77 териториални отделения към тях, 3 военноокръжни прокуратури, Военноапелативна прокуратура, Софийска градска прокуратура.

На пловдивска територия се намират общо четири прокуратури, с три териториални подразделения. Най-отгоре в йерархичната структура е Апелативна прокуратура, която обслужва шест административни области - Пловдив, Пазарджик, Смолян, Стара Загора, Хасково и Кърджали, с обща територия близо 28 000 кв.км, или почти 1/5 от територията на страната.

 В апелативен район Пловдив попадат шест окръжни прокуратури -

в шестте области и 21 териториални отделения. Апелативен прокурор на Пловдив е Тодор Деянов, а негови заместници са Румен Попов и Божидара Попова.

На следващото стъпало в йерархичната стълба в Пловдивско е Окръжната прокуратура. Неин ръководител в Пловдив е Ваня Христева, а заместник окръжни прокурори са Галина Андреева-Минчева, Галин Гавраилов и Анна Викова. В състава на Окръжна прокуратура влизат Районна в града под тепетата и три териториални отделения - в Карлово, Първомай и Асеновград. Начело на Районна прокуратура в Пловдив е Чавдар Грошев, а негови заместници са Атанас Илиев, Димитрина Шекерева, Светлана Ангелчовска и Румяна Зайкова-Калеева.

Военноокръжна прокуратура в Пловдив е със специална компетентност и има по щат шест прокурори - административен ръководител Христо Анчев и негов заместник, също четирима военни прокурори. Прокуратурата е структурирана с централен военноследствен участък (ВСУ) в града и спомагателен военноследствен участък в град Стара Загора.

 Какво е работата на прокуратурата и обвинителите?

Съгласно конституцията прокуратурата следи за спазване на законността. Тя ръководи разследването и упражнява надзор за законосъобразното му провеждане или може да извършва такова. Прокурорите привличат към отговорност престъпниците и поддържат обвинението по дела от общ характер. Освен това упражняват надзор при изпълнение на наказателните и други принудителни мерки, предприемат действия за отмяна на незаконосъобразни актове, а в предвидените със закон случаи участват в граждански и административни дела.

Съгласно Закона за съдебната власт, при изпълнение функциите си прокурорът може да изисква документи, сведения, обяснения, експертни мнения и други материали, като определя срок за получаването им. В правомощията му влиза също

лично да извършва проверки и да възлага такива на съответните органи при данни за престъпления

или за незаконосъобразни актове и действия, да извършват проверки и ревизии в определен от него срок, като му представят заключения, а при поискване - и всички материали. Обвинителите могат да призовават граждани или упълномощени представители на юридически лица, като при неявяването им без уважителни причини да разпоредят принудително довеждане.

Тяхно право е да изпращат материалите на компетентния орган, когато установят, че има основание за търсене на отговорност или за прилагане на принудителни административни мерки, които не могат да се осъществят лично. Прокурорът има възможност да прилага предвидените от закона мерки при наличие на данни, че може да бъде извършено престъпление от общ характер или друго закононарушение.

Лично извършените или възложените на съответните органи проверки от прокурора се извършват в двумесечен срок, който при необходимост може да бъде удължен еднократно от административния ръководител на съответната прокуратура с месец. Прокурорът се произнася по материалите от проверката в срок също до един месец от получаването им.

Разпорежданията на прокурора, издадени в съответствие с неговата компетентност и закона, са задължителни за държавните органи, длъжностните лица, юридическите лица и гражданите, като те са длъжни да оказват пълно съдействие и да му осигурят достъп до съответните помещения и места.

Ролята на прокурорите включва правомощието им

 да протестират и искат отмяна или изменение на незаконосъобразни актове в срока и по реда, предвидени със закон.

Те могат да спрат изпълнението на акта до разглеждането на протеста от съответния орган, ако това е предвидено със закон. Освен всичко изброено, прокурорът може също да посещава без предварително разрешение на администрацията арестните помещения и затворите, да следи за изпълнение на принудителните мерки и да проверява документите, въз основа на които се задържат лицата, както и да разговаря насаме със задържаните. Обвинителите имат право да освободят незабавно всеки, който е задържан незаконно в местата за лишаване от свобода, и за изпълнение на другите принудителни мерки. В списъка им с правомощия влиза също спиране на изпълнението на незаконосъобразни писмени заповеди и разпореждания на длъжностни лица и искането на отмяната им.

 

Важни телефони и контакти:

Районна прокуратура - Пловдив: 

Адрес: 4000 Пловдив, пл. "Съединение" №3, ет.6

тел. 032/600 344

Информационен център за работа с граждани:

Работи всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа, без прекъсване

Телефон за справки: тел. 032/600 343

e-mail:[email protected] 

 

Окръжна прокуратура - Пловдив: 

Адрес: 4000 Пловдив, пл. "Съединение" №3, ет.7

Информационен център за работа с граждани:

Работно време от 08.30 часа до 17.00, без прекъсване

деловодство: 032/600 406 

тел. окръжен прокурор: 032/600 403 

e-mail: [email protected] 

 

Апелативна прокуратура - Пловдив:

Адрес: 4000 Пловдив, пл. "Съединение" №3, партер

Информационен център за работа с граждани:

Работи от 08:30 до 17:00 часa, без прекъсване   

тел. 032/600 440

тел. 032/600 401

e-mail:[email protected]

e-mail:[email protected]

 

Експерт, връзки с обществеността:
Боряна Димитрова тел. 032/600 446

 

В ролята на учители: Обучават и възпитават

Пловдивските прокурори често влизат в ролята на учители и посещават школата в града и региона. Вече няколко години Районната прокуратура изпълнява своя образователна програма, озаглавена „Заедно в час по етика и право“. Магистратите разказват пред учениците за своята професия, дават интересни примери от своята практика, разясняват опасностите, свързани с наркотици и алкохол, с измами в социалните мрежи и интернет, и т.н. Подобни лекции са изключително интересни за малчуганите и те засипват присъстващите прокурори с десетки въпроси. 

Магистрати гостуват и сред студентите. Една от последните им изяви бе пред студенти по право от втори курс в ПУ „Паисий Хилендарски“ на тема „Изборът на професия и ролята на прокуратурата в съдебната власт“. Срещата се проведе по повод 30 години от създаването на Юридическия факултет във висшето учебното заведение. Всички тези събития показват, че прокуратурата е изцяло отворена към подрастващите и младите хора, като се стреми по всякакъв начин да им покаже правия път. 

Освен всичко останало, районни прокурори посещават и пенсионерски клубове в областта. Основната цел е превенция. Възрастните хора са основна мишена за всякакъв тип измамници. Заместник районният прокурор Атанас Илиев се е нагърбил със задачата да обясни схемите на телефонните измамници и да даде съвети как пенсионерите да се пазят от тях. Освен това, той разказва и за другите измамни схеми, осъществявани лице в лице, като тези със "смяната на улуци" например. 

"И един човек да спасим от измамниците, значи има смисъл", казва Атанас Илиев.

 

Доктор по право ръководи Районна прокуратура

 

Ръководителят на Апелативна прокуратура в Пловдив Тодор Деянов е завършил право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.  Има 20 години юридически стаж. Работил е като юрисконсулт в Областна управа в Смолян, главен юрисконсулт в Община Смолян, председател на съда в Смолян, административен ръководител на Окръжната прокуратура в Смолян. На 29 юли 2020 г. бе избран от Висшия съдебен съвет за апелативен прокурор на Пловдив. 

Дама с 22-годишен юридически стаж пък е на волана на Окръжната прокуратура в Пловдив. Ваня Христева е завършила специалността „Право“ във ВСУ „Черноризец Храбър“-Варна. Има юридически стаж от 22 г., който е само в съдебната система. Първоначално е работила като съдебен кандидат в Окръжен съд-Стара Загора, била е следовател в Окръжните следствени отдели в Стара Загора и в Пловдив, след което е била прокурор в Районна и Окръжна прокуратура в града под тепетата, както и в Специализираната прокуратура. Дамата пое поста от предшественика си Румен Попов, чийто втори мандат изтече. Той стана зам. апелативен прокурор на Пловдив.  

 

Шефът на Районна прокуратура Чавдар Грошев е завършил специалността „Право“ в ПУ „Паисий Хилендарски“. Работил е като адвокат, следовател и прокурор. От 2012 г. е заместник районен прокурор на Районната прокуратура, а от 2018 г. - неин административен ръководител. Днес Грошев е доктор по право, преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски“ и Висшето училище по сигурност и икономика. Автор е на две книги - „Индивидуализация на наказанието. Теория и практика“ и „Предсрочно освобождаване от изтърпяване на наложено наказание“. Има над 20 публикации по наказателноправна материя в различни юридически издания в България и чужбина.

 

 

Колежка от "Марица" е гласът на държавното обвинение в Пловдив

Журналистът с дъгогодишен опит Боряна Димитрова е човекът, който вече години наред прави така, че свършеното от прокуратурите в Пловдив да стигне до медиите, а оттам и до хората. Отговорния пост, свързан с публичната комуникация, тя заема от месец май 2015 г. Тогава към Апелативната прокуратура е открит пресцентър, която Боряна развива до степен на съвършенство за тези вече близо 8 години. Пресаташето на обвинението има 20-годишен опит като журналист. Била е част от Радио Пловдив, от вестниците "Пловдивски новини" и "Марица". Работила е дълги години като  кореспондент на в. "Труд" за Пловдив и региона, след това в правния отдел на вестник "Труд" в столицата. 

Нейната всеотдайност към професията и стриктното изпълнение на всички задължения, които има, са оценени от всички журналисти в Пловдив и региона. Боряна отговаря за това работата на прокурорите в целия Апелативен район Пловдив да стигне до хората и те да знаят, че престъпниците не се измъкват безнаказано.

Оцени новината

Оцени новината
3/5 от 2 оценки
3/5 от 2 оценки

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?