Община Пловдив организира информационни срещи с гражданите за безплатна подмяна на печките на дърва и въглища с по-екологично отопление

Община Пловдив започва серия от изнесени информационни срещи по проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на  фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление“.

Срещите ще се проведат в шестте района на 15 и 16 април по приложения по-долу график. По време на тях ще бъдат представени възможностите, които дава проектът на гражданите за безплатна подмяна на отоплителни уреди на дърва и/или въглища с по-екологични. Ще бъдат разяснени всички варианти за преминаване – на ток,  пелети, газ или ТЕЦ. Важно е да се знае, че за подмяна на старите уреди могат да кандидатстват собственици на жилища, които се намират на територията на Община Пловдив. Също така има възможности да се кандидатства и колективно като собственици на жилища в една кооперация или къща.

Всички домакинства, които се отопляват на дърва и въглища и досега не са подавали формуляр за кандидатстване, ще могат да направят това до 23 май в районните администрации или чрез електронната форма - Подмяна на вида и начина на отопление използван от домакинствата в гр. Пловдив | Община Пловдив (plovdiv.bg)

Проект № BG16M10P002-5.003-0006 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление“ по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ се реализира по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз. Общата му стойност е 13 862 232,11 лева, от които 11 782 897,30 лева от Кохезионния фонд и 2 079334,81 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Целта на проекта е подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на общината чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици  от битовото отопление.

С реализацията  ще бъде осигурено финансиране за мерки за подмяна на отоплителни устройства на домакинства на твърдо гориво (дърва и въглища) с друг вид отоплителни устройства: на електричество, на газ, на пелети или с възстановяване на връзката към топлофикационна система.

Първият етап на проекта цели да се проучат нагласите на населението като се проведе разяснителна кампания сред населението за възможностите за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво. Провеждане на проучване сред жителите, които се отопляват на твърдо гориво, за подмяна на използваните от тях отоплителни устройства.  Изготвяне на екологични, икономически и социални анализи, в резултат на които ще бъдат разработени критерии и механизми за приоритизация на домакинствата по райони/квартали при прилагане на различни варианти за отопление с оглед приноса към намаляване на количеството вредни емисии. Извършване на обследване на място в обектите/домакинствата, което цели набиране на актуални технически параметри за подмяна на устройствата за отопление.

Първият етап завършва с изготвяне на проектно предложение за втората фаза, когато ще се извърши фактическата подмяна на печките на дърва и въглища с отоплителни устройства, отговарящи на специфични технически параметри, съгласно европейското и национално законодателство. 

_________________________________________________________www.eufunds.bg_____________________________________________________________________

Проект BG16M1OP002-5.003-0006: „Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз

 

 

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?