49

Община Пловдив изпълнява проект по Оперативна Програма „Околна среда” 2014-2020

Община Пловдив успешно изпълнява Проект: „Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1“, финансиран по Оперативна Програма „Околна среда” 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Кохезионен фонд по приоритетна ос 1 „Води“, Процедурата за подбор на проекти № BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти“.Социално икономически цели на проекта са свързани с подобряване качеството на живот на населението, чрез създаването на устойчива система на канализационните и водоснабдителните мрежи в града; засилване на конкурентноспособността на икономиката с оглед постигане на висок устойчив растеж и осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция на територията на Община Пловдив.Общата стойност на проекта е 115 334 116,42 лв. Основната цел на проекта е гарантирането на оптимално отвеждане и пречистване на отпадъчните води, събирани в канализационните мрежи, които в момента се изхвърлят без достатъчно пречистване, което да отговаря на заложените в Директива 91/271/ЕЕС изисквания. 

·         Основни дейности по проекта:  

1.      Рехабилитация на Главен колектор VII, включваща проучване, проектиране, строителство и пускане в експлоатация;

2.      Реконструкция, модернизация и доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води - Пловдив;

3.      Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап І, квартал Кършияка (част) 10 бул. „Дунав“ – „Брезовско шосе“;

4.      Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап І, квартал Кършияка (част) 1 (1-1 и 1-2);

5.      Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап І, квартал Кършияка  (част) 2 и квартал Захарна фабрика (част) 3.

          -----------------------------------------------------------------www.eufunds.bg-------------------------------------------------------------------------------

                           Проект „Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1”

 

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?