1553

Най-сетне пуснаха поръчката за стадион „Локомотив“ за близо 45 млн. лева

Черно-белите фенове под тепетата могат да си отдъхнат. Малко след 10 часа тази сутрин официално беше обявена обществената поръчка за довършването на стадион „Локомотив“ в парк Лаута, показа проверка на „Марица“.

Общата стойност на проекта е 37,4 млн. лева без ДДС, или близо 44,9 млн. лева с данъка. До 4 юли пък кандидатите ще могат да подават своите ценови оферти. В документацията пък е записано, че се залагат допълнителни 3,4 млн. лева без ДДС като буфер за общата стойност на дейности. На практика това значи, че още преди фактическото възлагане, Община Пловдив очаква да има непредвидени, допълнителни разходи. 

В обхвата на Предмет на поръчка е включено изпълнение на строително-монтажни работи за реализиране на в частност „Благоустрояване и инфраструктура” и Централна трибуна“, част от общинската спортна инфраструктура – стадион „Локомотив“ – град Пловдив“.

Това на практика значи, че предвидените средства са за Етап 1: „Благоустрояване и инфраструктура”, който на практика включва изграждането на външната кабелна мрежа, както и Етап 5: Събарянето на съществуваща „Централна трибуна“ и изграждането на нова на нейно място. Любопитна подробност е че към настоящия момент в договора няма предвиден от възложителя срок за изпълнение на всички дейности по поръчката. 

Бъдещият строител, който се очаква да стане ясен най-рано в края на юли,  ще трябва да извърши следните дейности:

1.  Законосъобразно, качествено и срочно започване, изпълнение и завършване на строителството, включително доставка на строителни продукти, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството в съответствие с Техническите спецификации и инвестиционните проекти, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, всички други действащи нормативни документи и Договора за изпълнението на обществената поръчка;

2. Получаване на всички необходими становища и разрешения, необходими за извършване на неговата работа, съгласно българското законодателство;

3. Своевременно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството в съответствие с изискванията на чл. 163, ал. 2, т. 3 от ЗУТ;

4. Съхраняване и предоставяне при поискване от останалите участници в строителството или от контролен орган на строителните книжа, заповедната книга на строежа по чл. 170, ал. 3 от ЗУТ, актовете и протоколите, съставени по време на строителството, и друга техническа документация по изпълнението на строежа;

5. Доставка, монтаж и пуск на оборудване;

6. Изготвяне на екзекутивна документация съгласно чл. 175 от Закона за устройство на територията и кадастрални заснемания на обекта в необходимия обхват за изпълнение задълженията на Възложителя, произтичащи от чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър;

7. Проби и изпитвания при завършване на строителните и монтажните работи, където е необходимо;

8. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;

9. Съдействие при организирането и провеждането на необходимите 72-часовите проби при експлоатационни условия на монтираното оборудване, където е необходимо;

10. Отстраняване на недостатъците, установени по време на СМР и при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация;

11. Отстраняване на всички констатирани дефекти в рамките на гаранционния срок;

12. Гаранционно обслужване до изтичане на гаранционния срок;

13. Изпълнение на административните изисквания съгласно приложимата нормативна уредба.

 

Оцени новината

Оцени новината
1/5 от 1 оценки
1/5 от 1 оценки

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?