3906

Екоинспектори погнаха кметове за незаконни бунища край реките в Пловдивско

Продължават проверките на екоинспекторите за установяване на нерегламентирани замърсявания по населените места във връзка с дадено предписание на кметовете за почистване на речни корита и прилежащи територии. Извършени са 22 планови инспекции на защитените местности „Шарения остров“, гр. Първомай и „Поповата ада“, с. Виница, както и на резерват „Червената стена“, съобщиха от РИОСВ-Пловдив. Осъществен е контрол върху дейността на пунктове за изкупуване на охлюви. Проверявани са опитни полета, оранжерии и фитостатни помещения с цел превантивен контрол върху работата с генномодифицирани организми.

В резултат на бързите действия на експертите са спасени пет екземпляра защитени видове животни – керкенез, бързолет, папуняк,  щъркел и таралеж, които са изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни – гр. Стара Загора. След постъпили предложения за обявяване на вековни дървета от вида летен дъб за защитени, в село Браниполе, общ. Родопи са извършени необходимите проверки на място. 

През май експертите на РИОСВ - Пловдив са извършили 298 проверки на 275 обекта, като 146 от тях са извънредни. За този период  в институцията са постъпили 33 сигнала и 18 жалби от граждани, като на всички екипите са реагирали своевременно. 

При осъществения контрол са дадени 38 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са и 4 акта.

Не по-малко натоварена е била и работата на експертите при осъществяване на превантивна дейност. През изминалия месец са осъществени изискуемите от екозаконодателството процедури за 315 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти, касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, включително и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми. Изготвени са 23 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на предложенията за инвестиции. Издадени са 2 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони, 1 решение за извършване на оценка за съвместимост с предмета  и целите на опазване на защитените зони, 13 регистрационни документи по реда на Закона за управление на отпадъците. Екоинспекцията е издала и 12 решения за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционни предложения, свързани с интензивно животновъдство, изграждането на дълбоки сондажи,  на обекти с обществено предназначение, инсталации за обезвреждане и оползотворяване на отпадъци,  производството на захарни изделия.

Над 400 документа са публикувани са интернет страницата на РИОСВ – Пловдив с цел осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията. На 11 заинтересовани страни е предоставена информация по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Вярвайки, че формирането на екологично самосъзнание е от изключителна важност за обществото, през РИОСВ организира редица образователни и информационни инициативи – иновативни открити уроци, мероприятия със студенти, бъдещи еколози, изложби и други, казаха от институцията.

 

 

 

                                     

Оцени новината

Оцени новината
5/5 от 1 оценки
5/5 от 1 оценки

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?