Подай сигнал

Пловдив с най-много зъболекари и болнични легла у нас

Здравеопазване

от Румен Златански 325 прегледа 0

Пловдив е с най-много болнични легла и зъболекари на глава от населението в България

Пловдив е с най-много болнични легла и зъболекари на глава от населението в България. Това показват данните на Националния статистически институт- НСИ. Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2018г. е 759.6 на 100 000 души . Най-високи са стойностите на показателя в областите Пловдив (979.9 на 100 000 души от населението), Смолян(974.2) и Плевен (928.9), а най-ниски са в областите Ямбол (344.8), Перник (370.6) и Видин (394.7). Осигуреността в страната с лекари по дентална медицина е 10.3 на 10 000 души. Най-висок е показателят за областите Пловдив (15.7на 10000 души), София (столица) (14.4), Варна (12.1) и Перник (11.9). Най-ниска е осигуреността на населението с лекари по дентална медицина в областите Търговище и София (5.3), Разград (5.6) и Силистра (5.7на 10000 души от населението).


Към 31.12.2018г. в страната функционират 346 заведения за болнична помощ с 53 173 легла, от които 322 болници с 50 927 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 2066 с 1 253 легла, а другите лечебни и здравни заведения-145 с 2086 легла.


В края на 2018г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 29 667 лекари. Лекарите по дентална медицина са 7 240, като 6 347 от тях работят в практики, които имат сключен договор с НЗОК .От тях 101, или 1.6%,обслужват населението на повече от една област . Медицинските специалисти по здравни грижи са 46 332, от които 30589 медицински сестри и 3 155 акушерки. В заведенията за болнична помощ (болници и центрове със стационар) практикуват 17 001 лекари и 50 лекари по дентална медицина.


Медицинските специалисти поздравни грижи са 27 799, от които 19 865 медицински сестри.

В заведенията за извънболнична помощ на основен трудов договор работят 10492 лекари и 6 801 зъбжолекари. Тук се включват и всички лекари (6 970) и лекари по дентална медицина (6 347), които работят в индивидуалнии груповипрактики по договорсНЗОК. От другите заведения за доболнична помощ най-голям е делът на лекарите, работещи на основен трудов договор вмедицински центрове (1 777) и диагностично-консултативницентрове (1 377).

В други лечебни и здравни заведения (вкл. детски ясли и кабинети в училища) към 31.12.2018г. на основен трудов договор работят 2 174 лекари и 389 стоматолози.

Коментари