Следвайте ни

Родените на 3 февруари са магнетични, но горди

Роденият на 3 февруари е твърде горд, съзнава цената си и съответно изгодата, която преследва. Открит, дружелюбен, гъвкав, бързо се учи. Отличава се с широк ми­роглед, творчески потенциал и изразена критичност. Присъщи са му качества като богат ин­те­лект, старателност, точност и професионализъм. Стреми се към пре­въз­ход­ство и обик­­новено постига целите си. Способен е умело да преодолява огра­ни­че­нията и пре­гра­дите. Умее убедително да се изразява и да поддържа контакти с много хора. При­вър­женик е на движението и промените.

В личния живот и сферата на чувствата тази личност е обградена от много по­клон­ници от противоположния пол, но се бои от прекалените обвързаности и се стре­ми към повече свобода и независимост в любовта.

Представителят на тази дата се характеризира също със съзидателност, магне­тизъм, екстравертност, добронамереност, естетизъм и артистичност. По приро­да е самоуверен, общителен и експанзивен ентусиаст с творческо въображение, с което успява да вдъхнови другите. Излъчва оптимизъм и притежава чувство за хумор.

Този тип хора не могат да стоят без работа и са способни да се захващат с ня­колко неща едновременно. Ако нещо им се стори прекалено уморително или не­потребно се захващат с друго, но обикновено успяват успешно да приключат за­поч­на­тото. От­да­ват значение на детайлите. Държат на дадената дума, обичат реда и дисцип­лината и имат много приятели и познати, което ги прави търсени и надеждни партньори.

Родените на този ден по правило са жизнени, обществено активни личности с ли­дерски и организационни качества. Те са адаптивни и устойчиви, знаят как да се дър­жат във всяка ситуация и умеят да се появяват в точното време на подходящото място. Енергични и настойчиви, те обичат  да се налагат, убедени  в своята истина и правота. Отличават се с конкретност в действията. Надарени са с независим харак­тер, остроумие и богата душевност. В много случаи се ползват от улеснения на раз­лич­ни нива.

В делово измерение социалната и професионалната  реализация на този тип лич­ности  често е свързана с няколко образования или квалификации. Подходящи за кариерата им са области като социални дейности и обществени отношения, право, търговия, реклама, търговско представителство, изкуства, образование. Успешна реали­­­зация биха имали и в професии като журналист, политик, търговец, лекар, пси­хо­лог, учител и др.

Негативни страни: Показност, предразсъдъци, чувство за изключителност или за пре­­­­възходство. Повърхностност, непоследователност, егоизъм, педантизъм.

В здравословен аспект са възможни проблеми, свързани  със  ставни и/или кожни заболявания, хронически ринит, гастрит.

Родени  на този ден: Феликс Менделсон-Бартолди (1809 г.) – нем. композитор и пианист; Добри Немиров (1882 г.) – бълг. писател; Христо Бонев (1947 г.) – бълг. футболист и треньор, Амал Аламудин-Клуни, адвокат, родена през 1978 година в Бейрут.

Коментари

Публикувай

Коментари (0)

Анкета

Ако Община Пловдив разполага с 50 млн. лева за строителство догодина, с какво да започне?