Следвайте ни

Димитровград подпомага финансово автори от общината

С приоритет ще бъдат творби за личности с принос за културния облик на града и общината

И тази година община Димитровград ще подпомогне финансово книгоиздаването в региона. Това се случва с решение на Общинския съвет от декември, м.г. Местните парламентаристи решиха

финансова подкрепа за книгоиздаване да се предоставя в три области на литературата. Първата е хухудожествена литература – стихосбирка, роман, сборник разкази, драматургия и книга за деца. Втората е литературознание, която включва литературна история, монография и  литературна критика. И третата област е история, културология, краезнание, която касае историческо или краеведско изследване. С приоритет  ще бъдат материалите, засягащи димитровградския регион, издания за личности с принос за културния облик на града и общината.

Кои имат право да кандидатстват за финансова подкрепа?

Това могат да бъдат физически лица, както и Народни читалища и юридически лица с нестопанска цел.

Кандидатите трябва да отговарят на определени условия. Най-напред физическите лица е необходимо да имат адресна регистрация по постоянен адрес на територията на община Димитровград.

За народните читалища и юридическите лица с нестопанска цел – да имат седалище и адрес на управление на територията на община Димитровград.

За всички кандидати важи следното: Да не са подпомагани финансово по същата Наредба през последните две години и да нямат присъдена друга местна или национална финансова подкрепа за проекта, с който кандидатстват. Освен това един кандидат не може да кандидатства с повече от един проект.

Другото условие, което трябва да се знае е, че не се отпускат средства за преиздаване на вече издадени творби, и че не се финансират разходи за представяне, рекламиране и книгоразпространение на изданието.

В рамките на обявения конкурс кандидатите трябва да подадат документите си в общинската администрация на Димитровград, на бул. „Г. С. Раковски” 15, в Център за информация и услуги за граждани, гише № 1. Предложенията трябва да съдържат ръкопис на проекта за издаване на хартиен, а при възможност и на електронен носител. Необходима е и кратка анотация на произведението, с което се кандидатства, също и творческа биография на кандидата.

Ако предложението за участие не се подава от автора или негов законен представител е необходимо нотариално заверено пълномощно. Към пакета документи трябва да се добави и декларация от кандидата, че проектът, с който кандидатства в конкурса не е издаван и не е получавал друга местна или национална финансова подкрепа през последните две години.

Изисква се още и бюджет на проекта. Това е оферта от издателство, съдържаща техническите параметри, тираж и проектостойност за издаване на книгата. Кандидатът трябва да посочи очакваната финансова подкрепа от община Димитровград.

Крайният срок за подаване на документите за кандидатстване с проектите за финансово подпомагане е 16 март 2018 г., уточниха от община Димитровград. Който желае може да направи и справка на посочения от администрацията телефон 0391/ 68280, 68282.

 

Коментари

Публикувай

Коментари (0)

Анкета

Ако Община Пловдив разполага с 50 млн. лева за строителство догодина, с какво да започне?