Подай сигнал

Компенсират работници след фалита на "Флавиа"

Шанс за това дава Законът за гарантираните вземания на служителите при несъстоятелност на работодателя

Бизнес зона

от Мария Петрова 3272 прегледа 0

Компенсират работници след фалита на "Флавиа"

Тези, които имат неизплатени заплати от фалирали дружества, ще могат да получат парите си. Това е възможно с промените в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, извоювани в края на миналата година от омбудсмана Мая Манолова. Главната инспекция по труда получи правомощия да подава поетапно в съда искове за фалит на предприятия, които дължат заплати на работниците си. Условието е работодателят да дължи възнаграждение за повече от два месеца на поне 1/3 от работниците и служителите за три години назад.

На този етап са идентифицирани около 30 предприятия в страната, за които са събрани или са в процес на събиране на доказателства за откриване на производство по несъстоятелност. От тези 30 фирми 3 са в Пловдив, съобщи Атанас Чернаев, началник на местната дирекция "Инспекция по труда". Той уточни, че имената им допълнително ще се съобщят, след като се съберат достатъчно данни. Извън списъка на 30-те фирми попада и фалиралият емблематичен обувен гигант от времето на соца в Пловдив „Флавиа“АД (бивш "Петър Ченгелов"). Към него Инспекцията по труда няма да има ангажименти, тъй като процедурата там е с едни гърди напред. Както „Марица“ писа, „Флавиа“ бе обявена в несъстоятелност на 17 март 2017 г., с Решение № 538 на Софийски градски съд. Първоначално искане за това бе направено през 2015 г. от изпълнителния директор Веска Рибанчова като изход от финансовия колапс, в който бе изпаднала обувната фабрика. Впоследствие такъв иск бе предявил и кредиторът „Вип Секюрити“ ЕООД с мотив, че не е получил над 30 хил. лв. по договор за физическа охрана.

Оттук насетне процедурата за изплащане на парите е еднаква за всички потърпевши от фалирали предприятия. Средствата идват от специализиран фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", създаден към Националния осигурителен институт.

В чл. 25 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя е посочено: „Гарантираните вземания по този закон се отпускат въз основа на заявление-декларация по образец, подадена от работника или служителя до териториалното поделение на Националния осигурителен институт по седалището на работодателя в тримесечен срок от датата на вписване на решението по чл. 6 (за несъстоятелност) или от датата на информиране на работниците и служителите от българския работодател за обстоятелството, че е открито производство по несъстоятелност.

Размерът на обезщетението се определя по реда на чл. 22 от същия закон. „Гарантираните вземания на работниците и служителите са в размер на последните 6 начислени, но неизплатени месечни трудови възнаграждения и парични обезщетения през последните 36 календарни месеца, предхождащи месеца, в който е вписано решението по чл. 6. Максималният месечен размер на гарантираните вземания се определя ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и не може да бъде по-малък от две и половина минимални работни заплати, установени за страната. При фалит на предприятие обезщетения не се полагат единствено на съдружници в търговското дружество, на членове на органите за управление и контрол на търговеца, както и на тези, които са съпрузи и роднини по права линия на търговеца.

Коментари