Следвайте ни

Сателитен град "Родопи" може да разшири Пловдив

Архитекти предлагат решение, възкресявайки забравена идея от 80-те години

viber icon

В Родопската яка може да се изгради сателитен град на Пловдив и това е възможно да стане чрез обединяване на селата от 2-3 общини: "Родопи", Куклен, Стамболийски, като в същото време се използва мощният икономически потенциал на Пловдив.

Тази идея е още от средата на 80-те години и е предложена за първи път от арх. Иван Попов.

Днес пловдивски проектанти я поставят отново на дневен ред. Според тях има няколко основни аргумента, с които тази идея е приемлива и конкурентна на разширяването на жилищните територии в компактния град. Това е концепция, която може да се обсъди и в момента, когато се очаква приемането на актуализирания Общ устройствен план на Пловдив. Основните акценти в проекта и аргументите в негова защита представи пред "Марица" архитект Васил Шилев, който е участвал в екипа, изработил Интегрирания план за градско развитие и възстановяване и Общинския план за развитие на Пловдив.

 

През 1987 година с указ на Държавния съвет на социалистическа България община Пловдив е разкъсана на 3 парчета (нарочно използвам този израз, който семантично свързваме с решенията на Берлинския конгрес за съдбата на България след Освобождението). Това са община "Марица" с 19 села, община "Родопи" с 21 села, след като се отделя и община Куклен от нея. Така многовековни традиционни връзки са разкъсани, а Пловдив се превръща в уникален град-община със своето неголямо землище и определени граници на развитие като община. Развитието на двете селски общини и на Пловдив е затруднено при планиране на програми и стратегии, затруднено е устройственото развитие на англомерацията с център Пловдив.

За Южен централен район са разработени всички документи съгласно Закона за регионално развитие - Районна устройствена схема, Областна стратегия за развитие, Концепция за пространствено развитие, Интегрирана териториална стратегия за развитие на ЮЦР, като във всички тези документи основната директива е устойчиво, балансирано развитие на територията, пространствена свързаност и ускорено развитие.  Успешното икономическо развитие на града - благодарение на местоположение, икономическа активност, демографско нарастване на числеността на населението - налага преосмисляне на действащия ОУП на Пловдив от 2007 г., отчитайки тези специфични условия в развитието на града.

Този текст няма претенция за анализ на Проекта за изменение на ОУП, но предлага алтернативно възможно решение за сферата на обитаване въз основа на забравена стара идея, а именно: изграждане на сателитен град на Пловдив в Родопската яка чрез обединяване на селата от 2-3 общини - "Родопи", Куклен, ползвайки мощния икономически потенциал на Пловдив. Идеята е от средата на 80-те години и е предложена от арх. Иван Попов.

Има няколко основни аргумента, с които тази идея е приемлива и конкурентна на разширяването на жилищните територии в компактния град:

Първо, полицентризъм - балансирано развитие на региона на Пловдив ведно с близките му територии, с основна цел създаване на устойчива полицентрична пространствена структура в кохезия с европейските директиви за урбанизиран регион като противовес на моноцентричния характер на развитие на община Пловдив. Центърът засмуква от слабата периферия, гравитираща около него, демографския потенциал, търсещ икономическа реализация и по-добро качество на живот, а това означава нарастване на строителството, което пък води след себе си нарастване на инфраструктурата. Този центроустремителен процес набира все по-голяма скорост и резултатът е бързо нарастване на обитателите, забавено развитие на инфраструктурата и обезлюдяващи крайградски зони.

Под инфраструктура трябва да се разбира всичко, което е създало обществото, за да може то да функционира нормално: здравна и социална инфраструктура, училищна и предучилищна, транспортна, техническа, спортна, културна и т.н. Този центроустремителен процес по аналогия може да се обясни с понятието „образуване на черна дупка“, която при натрупване на критично ниво маса завършва с взрив.

 Втората причина е екологична - запазване на плодородните терени край Пловдив за земеделски нужди, като цената на това усилие ще се осребри в годините, защото прехраната на населението ще бъде следващият глобален проблем пред цивилизацията след приемане на мерките за климата. Плодородните неурбанизирани терени в землището южно от града освен своя ресурс представлява и резервоар за чист въздух за големия град, поема дъждовните аномалии, предпазвайки от наводнения.

Трето - изграждане на логистично-производствена зона по дължината на околовръстното шосе, както е и в предложеното Изменение на ОУП, балансира  нарастване на зоната за обитаване в северна посока. Постига се 10-15-минутен изохрон от сателитния град до предложената нова зона „труд“. В анализа на ОУП са показани 14000 трудови пътувания на ден от и към града, което прави 28000 пътувания в двете посоки. Това е приблизително населението на всяка от двете селски общини. Което идва да покаже, че ако икономическата активност е преразпределена равномерно, до обитаването ще се намали трафикът и съпътстващите го газове и фини прахови частици.

Демографското нарастване на Пловдив е причината и следствието за ускореното икономическо развитие на града и зоната около него. Демографията е сърцевината на икономическото развитие, но за да се извършва планово в устойчиви параметри за града и района на функциите обитаване и труд, трябва да се даде алтернатива не само в компактния град, а и в зоните около него, т.е. ОУП Пловдив трябва да отстъпи част от амбициите си за застрояване в посока на община "Родопи". Благоприятното в случая е, че пред "Родопи" предстои разработването на ОУПО и ако идеята за сателитен град влезе в разработката, до 2 години ще може да започнат проекти на по-ниските устройствени нива.

Каква е преценката за търсене на алтернативно нарастване на жилищните терени в Пловдив за сметка на изграждане на сателитен град около него?

Силни страни:

- Наличие на изградена техническа инфраструктура - пътища, водопровод, канал, ПСОВ, която се нуждае от рехабилитация и разширение и обновяване, а не от ново изграждане;

- Налична училищна и предучилищна мрежа, която може да се разшири с минимални разходи, болнична помощ на 10-15 мин. от зоната;

- Подходящи климатични условия, чист въздух, няма инверсия и мъгли;

- Добра транспортна свързаност с компактния град: входно-изходни булеварди (след разширението на „Коматевско шосе“).

Слаби страни:

- Липсва проектна готовност на ниво градоустройство;

- Ограничени финансови средства за мащабни инвестиции;

- Ограничен административен капацитет.

Възможности

- Начало на Общия устройствен план на Община "Родопи", където може да бъде развит сателитен град;  

- Планове за интегрирано градско развитие - като финансов инструмент за реализиране на инвестициите;

- Привличане и заселване на икономически активни хора - промяна на демографската картина;

- Смяна на икономическия профил на общината от селскостопански в производствен и в сферата на услугите - по-висока добавена стойност;

- Повишаване на конкурентността на общината.

Рискове

- Бавно/нецелесъобразно администриране на основополагащия документ ОУПО;

- Отказ на централната власт от приоритетно подпомагане на Община "Родопи" с финансиране на проекта.

 

Как ще се реализира подобен проект

 

Сателитният град на Пловдив в община "Родопи", както и компактният град не са антагонистични, конкуриращи се ядра, напротив, те са допълване, алтернативни форми на една устойчива урбанизирана структура.

Сателитният град може да поеме освен обитателите си, които са около 16 000 души, още около 20 000 в една площ около 1000 ха, толкова, колкото е предвидено за урбанизиране на града по Промяната на ОУП от 2019 г. в сравнение с ОУП 2007 г. Предвидената територия за застрояване между „Коматевско шосе“ и Прослав и югоизточната част на землището на Коматево до околовръстното шосе може да отпадне от плановете на ОУП на Пловдив за урбанизация.

Как би могъл да се реализира един такъв проект?

Първата стъпка е приемането на ОУП на Община "Родопи", където тази възможност е отразена подходящо.

Втората стъпка е финансирането на проекта - това не е по-силите на Община "Родопи". Пловдив не може да финансира капиталови разходи в друга община, тогава остава централната власт с министерско постановление за развитието на сателитен град „Родопи“ с финансова рамка в годините целенасочено да изгражда и рехабилитира инфраструктурата. Второто перо е по програмите на ЕС, Плана за възстановяване и развитие или за Плановете за интегрирано развитие в този или следващия програмен период. Създаване на държавна компания за реализиране на проекта, която ще събира средствата, изготвя проектите и възлага строителството от името на общината по подобие на национална компания „Индустриални зони“. Целите <210> да бъдат: изграждане на инфраструктурата, менажирани на проекти от името на бенефициента, възлагане на строителство.

 

Арх. Васил Шилев завършва архитектура през 1981 г. и оттогава работи без прекъсване в Пловдив. По негови проекти са реализирани десетки жилищни сгради в Пловдив, жилищни сгради и хотели в Пампорово - „Замъците 1 и 2“, „Синият хан“ - Чепеларе,  в Слънчев бряг - хотели „Тиа Мария“, „Бохеми“, „Амарис“, вилно селище „Аркутино“, логистични центрове в Бургас, жилищни сгради в Хисаря, Батак - хотел „Сезони“, и др.

Участвал е в няколко конкурса за Пловдив. Работи и в екипа, който изработва Интегрирания план за градско развитие и възстановяване и Общинския план за развитие на Пловдив. Днес управлява фирма „Ригел 99“ ООД и студио “Архитект Васил Шилев и партньори (architect VASIL SHILEV & PARTNERS”).

Още от категорията

Виж всички

Коментари (9)

Разумен

Разумен

23.07.2021 | 00:11

Закриване на двете общини и вливането им в града.

Отговори
4 0
Възмутин

Възмутин

22.07.2021 | 20:45

Как успяхте да напишете подобни глупости събрани в една статия?

Отговори
2 2
Далеч от реалността.

Далеч от реалността.

21.07.2021 | 19:12

Забравих да попитам същите умовИ за пристанището на Марица и лифта до Бяла черква.

Отговори
9 3
Далеч от реалността.

Далеч от реалността.

21.07.2021 | 19:09

Що за комсУмолски мозък е написал това? Преписано от СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

Отговори
4 3
арх.Михаил Богданов

арх.Михаил Богданов

21.07.2021 | 19:08

За застрояването на "Родопската яка" като сателетин град, колектив с ръководител арх.Иван Попов и архитекти архитект Михаил Богданов,арх.Тодор Абаджиев, инж.Димитър Балчев, инж.Александър Георгиев спечили първа премия от проведения конкурс.Предвиждаха се урбанизирани връзки в посока с.Белащица,с.Първенец,с.Марково, експресна Ж.П€-линия навързваща направленията от Централна гара,с.Крумово, и гр.Асеновград с отношение към Аерогара Пловдив.Така, че не прави чест на арх.В.Шилев да прави откритие по тази идея.

Отговори
6 0
майната от Бруклин

майната от Бруклин

30.07.2021 | 19:24

Мишо прав си бе майна, ама то който пръв се докопа до Евро-фондовете той обира славата...стрелки, диаграми, тук червеничко там синичко, после я камилата я камиларя, далаверата е важна. Нищо ново под слънцето, Sic transit...и т.н.

Отговори
0 0
Смог

Смог

21.07.2021 | 18:19

Сателитен град без съвременен релсов транспорт е безмислен. От това трябва да се започне.

Отговори
5 0
Не знам за останалите

Не знам за останалите

21.07.2021 | 16:57

Но в Пловдив от 10ина години е тотален кинеффф.

Отговори
5 9
Интересна статия, но не съм съгласен с направените изводи и предложени

Интересна статия, но не съм съгласен с направените изводи и предложени

21.07.2021 | 16:00

Какво означава сателитен град и защо се избягва понятието агломерация? Защото истината е, че агломерация с водещ град Пловдив съществува и това е нещо известно от години. Става въпрос за остта Пазарджик-Пловдив-Асеновград, между вторите два от които е образувана непрекъсната урбанизирана връзка. Така че сателитният град на Пловдив всъщност съществува и се нарича Асеновград, а Родопската яка е част от тази агломерация. Но тъй като това понятие не е съвсем развито в нашата държава като нормативна уредба и на всяка селищна единица се гледа самостоятелно, то по-скоро трябва да се присъединят селата от родопската яка към град (община) Пловдив.

Отговори
24 0

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Кой е най-сериозният замърсител на въздуха в Пловдив?