44

Eкспертът съветва: Защо да поддържаме фонд „Ремонт и обновяване“

Идва момент, в който във всяка сграда трябва да се направи ремонт. Що се отнася до самостоятелните обекти, то те са ангажимент на собственика. Общите части на сградата се поддържат и обновяват от всички собственици.  

В Закона за управление на етажната собственост е предвидено всяка сграда да създаде и поддържа фонд „Ремонт и обновяване“.

Средствата във фонда се набират от:

1. Ежемесечни вноски от собствениците в размер, определен с решение на общото събрание съобразно идеалните части на отделните собственици в общите части на етажната собственост, но не по-малко от един процент от минималната работна заплата за страната.

2. Други източници

Други източници са наем, получен от отдаване на общи помещения, наем от отдаване на фасадата или част от нея, дарения, финансиране по програми и др.  

Средствата от фонда могат да се разходват за ремонт, основно обновяване, реконструкция и преустройство на общите части или подмяна на общи инсталации и оборудване. Тези дейности се извършват по решение на общото събрание на собствениците.  

Следва да разграничим видовете ремонти: неотложен, необходим и основен.

ЗУЕС и ЗУТ дават определение.

"Необходим ремонт" е дейност за привеждане на сградата, на общи части, инсталации или части от тях в съответствие с нормативните изисквания за техническа пригодност на сградата и инсталациите, включително и покривите, с оглед отстраняване на създадени пречки или неудобства за нормалното използване на сградата и самостоятелните обекти в нея.

"Неотложен ремонт" е дейност за предотвратяване разрушаването на сградата, на нейни конструктивни елементи, общи части, инсталации или части от тях, както и за отстраняване на значителни повреди и деформации, водещи до опасност за живота и здравето на собствениците, ползвателите, обитателите и други лица, до нанасяне на увреждане на околната среда и на близкостоящи сгради.

"Основно обновяване" на строеж е комплекс от строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на основните изисквания, които се извършват по време на експлоатацията и засягат конструктивните елементи на строежа, включително ограждащите конструкции и елементи на сгради, съоръжения и елементи на техническата инфраструктура - отоплителни, вентилационни, климатични, електрически, водоснабдителни, канализационни и други инсталации.

Обичайно ремонтите се извършват по решение на общото събрание на етажната собственост.

Но доста често има случаи, в които ремонтът трябва да се осъществи незабавно и не може да се чака времето, предвидено в процедурата по свикване на събрание. Законът е предвидил възможност и в такива случаи:  

За извършване на необходим ремонт на общи части на сградата се отпускат финансови средства незабавно с решение на управителния съвет (управителя). Общото събрание утвърждава направените разходи, които са удостоверени с платежни документи.

Всеки собственик може да извърши със собствени средства, материали и/или труд необходим ремонт на общи части на сградата без решение на общото събрание. Разходите за извършване на ремонта, направени от собственик за негова сметка, с решение на общото събрание се възстановяват или се прихващат от дължимите от него вноски за фонда след представяне на документи, удостоверяващи плащанията.

Ако разходите, извършени от собственик, не бъдат възстановени, той има право да предяви иск срещу останалите собственици.  

В случаи, когато сградата или отделният вход в режим на етажна собственост се нуждаят от неотложен ремонт, с решение на управителния съвет (управителя) незабавно се отпускат финансови средства от фонда.  

Именно за да се осигури възможността за незабавно предприемане на дейности по ремонти и обновявания, законодателят е предвидил наличието на фонд, в който да се събират средства за тях. Логиката е етажните собствености да имат готови събрани пари, ПРЕДИ да е настъпила необходимостта от ремонти.  

Съветът на професионалния домоуправител към етажните собствености е да имат такъв фонд, а не да разчитат на бързо събиране на нужните пари едва когато вече е настъпила необходимост от незабавни ремонтни дейности.

 

Асоциация на дружествата, управляващи етажна собственост

Лилия Чолакова - председател

Тел. 088 20 00 204

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Ще успее ли новият парламент да излъчи правителство?