Подай сигнал

Фалираха 1123 фирми в Пловдив

Вратичка в Търговския закон покровителства длъжниците

Бизнес зона

от Мария Петрова 2807 прегледа 0

Фалираха 1123 фирми в Пловдив

1123 пловдивски фирми са обявени в несъстоятелност в периода 2010-2017 г. Това съобщиха от Института по пазарна икономика (ИПИ), базирайки се на решенията на делата по несъстоятелност на 10 000 нефинансови предприятия в страната, които са били във фокуса на Висшия съдебен съвет в съответния период. Преди нас е София с 2290 приключили дела по несъстоятелност, а на последно място Кърджали - с 59 дела. Както „Марица“ писа, от началото на тази година Главната инспекция по труда е идентифицирала 250 предприятия, които поради неизплатени заплати са потенциални клиенти на съда. Само за 30 от тях обаче, 3 от които в Пловдив, са събрани или са в процес на събиране на годни доказателства за откриване на производство по несъстоятелност. Със сигурност закъсалите фирми са много повече, а често процедурата се стартира или от кредитор, или от изпаднало във финансов колапс дружество.

До изпадане в състояние на несъстоятелност търговецът стига в два случая - при неплатежоспособност или при свръхзадълженост. И в двата случая процедурата по несъстоятелност се осъществява пред съответния окръжен съд, пред който кредиторите заявяват своите интереси. Според това какво е моментното финансовото състояние на търговеца съществуват няколко възможни решения за развитието на случая, означени със съответните членове от Търговския закон (ТЗ). От ИПИ уточняват важна подробност, че откриването на производство по несъстоятелност е различно от обявяване на производство по несъстоятелност. В първия случай длъжникът развива дейност и се прави опит да бъде спасен. Във втория се спира дейността му и се пристъпва към осребряване на активите му с цел удовлетворяване на кредиторите. Законът е уреден така, че има вратичка, която позволява длъжникът да излезе чист, а за кредиторите остава студената вода. Това позволява чл. 632, който визира „Решение за прекратяване на производството“. Търговецът е в толкова критично финансово състояние, че не може да покрие разноските дори по процедурата. Поради това съдът го обявява в несъстоятелност и прекратява каквато и да е негова дейност. Процедурата се спира за 1 година с цел изчакване на постъпления. През това време обаче фирмата може да се източи, а длъжникът да прехвърли имуществото си на друго име. След изтичането на едногодишния срок делото се прекратява, а търговецът се заличава. И не само че престава да съществува, но престава и да дължи, а кредиторите остават неудовлетворени. Затова и чл. 632 от ТЗ най-масово се предпочита. Позитивното е, когато чл. 632 от Търговския закон се прилага при фалит на фирми, които дължат на работниците си заплати. В алинея 6 е посочено, че „в едномесечен срок от вписването на решението по ал. 1 (обявяване в несъстоятелност) длъжникът следва да извърши прекратяване на трудовите правоотношения с работниците и служителите, да изпрати уведомления за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, да издаде необходимите документи за трудов и осигурителен стаж и осигурителен доход, да изпълни процедурата за информиране на работниците и служителите, да изготви справките за лицата с право на гарантирани вземания съгласно Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя и нормативните актове по прилагането му и да предаде ведомостите в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт“.

Най-благоприятната ситуация - производството по оздравяване, се определя по чл. 705, но най-рядко се среща. За изследвания период 2010-2017 г. са налични такива случаи в едва 7 области (от 28). Дела по несъстоятелност по този член са гледани в окръжните съдилища в Пловдив, София, Благоевград, Видин, Кюстендил, Перник и Русе.

Коментари