Подай сигнал

ЕС предупреждава: Внимавайте как харчите публичните средства

Анализаторите настояват да подобрим събираемостта на данъците и надзора над финансовия сектор

Свят

от Мария Петрова 359 прегледа 0

България е сред 13 държави членки, които ще бъдат обект на задълбочен преглед през 2019 г. в рамките на европейския семестър /цикъл на координиране на икономическите и фискалните политики в ЕС/. Препоръките за страната ни от предходната година отново са в трите ключови области:

1. Бюджет и финанси

2. Финансов сектор

3. Социални услуги, заетост, образование, здравеопазване, минимална работна заплата.

По отношение на бюджета и финансите е необходимо да се подобри събирането на данъците и ефикасността на публичните разходи, включително чрез ускоряване на мерките за намаляване на размера на неформалната икономика.

Да се модернизира рамката за корпоративно управление

на държавните предприятия в съответствие с международните добри практики.

Във финансовия сектор трябва да се засили надзорът и стабилността на сектора. Да се осигури адекватна оценка на активите, включително банковите обезпечения, чрез подобряване на процесите на оценяване и одит. Препоръките в третата област са да се повиши пригодността за заетост на групите в неравностойно положение чрез повишаване на уменията и засилване на мерките за активизиране. Необходимо е също

да се подобри предоставянето на приобщаващо общо образование за ромите

и други групи в неравностойно положение. В съответствие с националната здравна стратегия да се подобри достъпът до здравни услуги, включително чрез намаляване на преките плащания от страна на пациентите и да се преодолее недостигът на медицински специалисти.

Новите предизвикателства в доклада за 2019 г. ще бъдат свързани със застрахователния сектор заради фалита на ЗК „Олимпик“, структурни реформи във връзка с обменно курсовия механизъм ERM II, известен като чакалнята за еврозоната, социално неравенство и неравенство на доходите. Като предизвикателство остават и нерешените стари проблеми, свързани с пазара на труда, ниските образователни резултати, силно повлияни от социално-икономическия статус, здравната и социалната система.

Коментари