Подай сигнал

Доц. Стефан Шилев: Утайките от Пречиствателната се возят в Шишманци по договор с ВиК

Единственият сериозен проблем с качеството на въздуха в Пловдив са фините прахови частици, но и там има подобрение

Интервю

от Гергана Василева 1412 прегледа 0

Доц. Стефан Шилев е директор на РИОСВ - Пловдив от декември 2014 година. Той е преподавател в Аграрния университет - Пловдив от 1998 г. През 2010 г. става доцент по „Екология и опазване на екосистемите“ в катедра „Микробиология и екологични биотехнологии“ в АУ. В периода 1999 - 2003 г. разработва дисертационен труд в Университета на Кордоба, Испания, по темата за фиторемедиацията на замърсени с тежки метали почви. Има 55 научни публикации и над 500 цитирания. Бил е директор на дирекция „Екология и управление на отпадъците“ в Община Пловдив от 2012 до 2014 г.

- Г-н Шилев, през последните години в областта бяха усвоени милиони левове за построяването на пречиствателни станции. Такива вече имат Стамболийски, Кричим и др. Пред всички обаче стои нерешен въпросът с утайките. Какво се прави в тази посока и как този проблем е разрешен с пречиствателната станция на Пловдив?

-ВиК ЕООД - Пловдив, притежава решение за дейности с отпадъци съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците, издадено от директора на РИОСВ - Пловдив. На площадките в Хисаря, Сопот и Карлово се извършват процеси по компостиране и вермикомпостиране на утайки от ПСОВ.

На площадката в Пловдив се извършва временно съхранение на пречистени и обезводнени утайки от ПСОВ - Кричим, ПСОВ - Стамболийски и ПСОВ - Раковски.

Дружеството има сключен договор за предаването им на външна фирма, която извършва оползотворяване на утайките от населени места.

- Бихте ли обяснили на читателите на „Марица” какво се случва с утайките, които се извозват до бившия завод в Шишманци? Там те депонират ли се, изгарят ли се, или се преработват до компост?

- Приемането и третирането на утайки от ПСОВ - Пловдив на обект „Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ“ в с. Шишманци се извършва въз основа на писмен договор. Съгласно условията на комплексното разрешително за обекта е разрешено приемането и третирането на отпадък с код 19 08 05 - утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места.

Приетите утайки на обекта се подлагат на биологично третиране в Инсталацията за биологично разграждане по закрит способ в съответствие с технологията на третиране в инсталацията. Полученият краен продукт би могъл да се използва за рекултивация на нарушени терени.

- Кога пловдивчани ще дишат по-чист въздух през зимата и възможно ли е проблемът, трупан с десетилетия, да бъде разрешен за година-две?

- Има много фактори, оказващи влияние и които са проблемни към момента. Регистрираните стойности по основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух (КАВ) в Пловдив, са в съответствие със законовите норми с изключение на фините прахови частици (ФПЧ). През 2018 г. във фоновия пункт АИС “Каменица“ е отчетено спазване на средногодишната норма за опазване на човешкото здраве за ФПЧ10. Измерената стойност е 38,97 µg/m3 при норма 40 µg/m3. Отчетено е намаляване на броя превишения на средноденонощната норма, която е 78 броя в сравнение с тези през 2017 г., когато са били 85. Разбира се, все още превишенията са над нормативно разрешените 35.

При резултатите, регистрирани в транспортно-ориентирания пункт „Тракия“, също се наблюдава намаление както на регистрираната средногодишна норма, така и на превишенията на средноденонощната норма в сравнение с тези, регистрирани през 2017 г. Запазва се сезонната зависимост на регистрираните превишения.

Причината за по-добрите резултати са няколко и са свързани с контрола, извършван от РИОСВ - Пловдив, ефективното изпълнение на мерките от Програмата за подобряване на качеството на атмосферния въздух от Община Пловдив и подобряването на градската среда. Все още има какво да се желае от гледна точка на реалното състояние по темата. Основни фактори при замърсяването са битовото отопление на твърдо гориво (над 70% от ФПЧ10), транспортът (около 15%) и неблагоприятните метеорологични явления, които се отнасят до разсейването на тези замърсители - над 270 дни в годината с безветрие и наличие на много дни с мъгли. За редуциране на замърсяването от битовото отопление са предприети действия на национално ниво, свързани със създаване на стандарти за качество на твърдото гориво и на отоплителните уреди (печки), така че да се дадат механизми в ръцете на местната власт, включително на регионално ниво на областния управител, да може да ограничава продажбата на нискокачествени горива и уреди. Освен това трябва да се ограничи до минимум предоставянето на енергийни помощи под формата на твърдо гориво. При качествено изпълнение на тези мерки ще може да се поздравим с осезаем резултат по отношение подобряване качеството на атмосферния въздух.

- Смятате ли, че Община Пловдив припознава проблема и е активна в действията по справянето с него?

- Община Пловдив е бенефициент по проект по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. По него ще се извършат дейности по проучване на нагласите на населението

относно смяната на горивните инсталации и закупуване на енергоефективни такива, които да намалят емисиите в атмосферата от бита. Освен това през последните години се изпълниха мерки, свързани с подобряване качеството на въздуха - облагородяване и озеленяване на квартални пространства, създаване на нови паркове, подмяна на много павирани улици с асфалтови и цялостна реконструкция на уличната мрежа, изграждане на градска мрежа от велоалеи, неколкократно измиване на улиците в зависимост от натоварването, регулиране на трафика, подмяна на горивната база и енергийна ефективност на общински сгради, информираност на населението, особено със сайта за Мониторинг на околната среда в реално време, реализиран със съдействието на МОСВ.

- Не се ли харчат пари за писане на програми и имитация на дейност от страна на администрацията на града, а резултатите са минимални?

- Качеството на въздуха в града се подобрява с всяка изминала година. При проследяване на тенденцията на изменение на измерените средногодишни стойности от 2009 г. до 2018 г. се вижда намаляване на измерените средногодишни стойности. С промените в законодателството, които се отнасят до въвеждане на стандарти за качество на горивата и отоплителните уреди, с Националната и местната програма за качество на въздуха, с изпълнението на проекта по Оперативна програма „Околна среда“, качеството на въздуха ще се промени и това ще се усети от всички пловдивчани.

- Според вас в какво трябва да бъдат вложени спечелените близо 14 млн. лв. от общината за по-чист въздух?

- Средствата трябва да бъдат вложени в различни мерки за подобряване на качеството на въздуха. Те са свързани, от една страна, със смяна на старите печки с енергоефективни отоплителни уреди,

работещи с твърдо гориво, които отделят минимални вредни емисии в атмосферата, а от друга - с поставяне на климатични системи. Използването на един или друг подход при решаване на този проблем с инструментите на ОПОС ще се прецени в резултат от проучване на нагласите на населението, което ще се осъществи по проекта, както и след преценка на екипа от експерти, работещи по проблема. Личното ми мнение е, че не бива да се подценява бързият, щадящ околната среда и дълготраен ефект, който се получава при смяната на горивната база от стари отоплителни уреди с нови, особено климатични системи. За няколко години може да се постигне много добър ефект при правилно подбиране на целевите групи и райони на града за интервенция.

- Обвиняват ви в стъкмистика, навлякохте си гнева на екозащитниците, че манипулирате данните за чистотата на въздуха, премествайки станцията за измерване от Баня Старинна на кръстовище в ЖР „Тракия” близо до парк „Лаута”. Бихте ли обяснили какво наложи преместването ?

- Нееднократно сме обяснявали какви са причините за преместване на транспортно-ориентирания пункт и те са напълно обективни. Преместването му от района на Баня Старинна е извършено на база нормативно изискване, свързано с периодично преразглеждане на местоположението на автоматичните пунктове за мониторинг на КАВ в съответствие с Наредба №12/2010 г. Процедурата по преместване на АИС „Баня Старинна“ стартира през 2011 г. на основание Заповед на зам.-министъра на околната среда и водите. След направен обстоен анализ на няколко натоварени кръстовища в града и проведени измервания с мобилна автоматична станция е направен настоящият избор на площадка. Спазени са изискванията терените да са публична общинска собственост, да са в близост до натоварени кръстовища с минимум 2500 транспортни средства на денонощие, тъй като този брой на новото кръстовище е в пъти по-голям от това изискване. Данните, регистрирани в АИС „Тракия“, са съпоставими с тези, регистрирани на предишното местоположение на пункта.

- Преглед на санкциите в годините, наложени на предприятия, показва, че има такива, които системно са глобявани за едно и също нарушение, като Стъкларския завод, КЦМ и ВМЗ. Смятате ли, че размерът на санкциите за екологични нарушения трябва законово да се преразгледа и глобите да се увеличат?

- За изпускане на вредни вещества в атмосферния въздух и водни обекти е предвидена нормативна процедура по налагане на текущи санкции. Санкциите се изчисляват на базата на определен единичен размер за всеки замърсител, времето, през което те се изпускат, както и водните количества (когато става въпрос за замърсяване на воден обект). Изчисляването се извършва по формули, определени в Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда.

В резултат на санкциите, наложени от РИОСВ - Пловдив, и на проведените неколкократни разговори и срещи с „МОНДИ Стамболийски“ ЕАД, „БиЕй Глас България“ АД и ВМЗ същите са предприели действия и реализират инвестиционни проекти, свързани с опазване на въздуха и водите от замърсяване: „МОНДИ Стамболийски“ ЕАД изгради и пусна в експлоатация нова, затворена система за регенерация на терпентин и неутрализация чрез изгаряне на концентрираните лошо миришещи газове, отделяни от процеса на регенерация на терпентин. „БиЕй Глас България“ АД изгражда ново пречиствателно съоръжение, с което ще се преустанови изпускането на отпадъчни газове с концентрации на вредни вещества в тях над определените в действащото комплексно разрешително. Очаква се съоръжението да бъде пуснато в експлоатация през настоящата година. ВМЗ е предприел действия по цялостна реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води.

Размерът на наложените санкции е определен в действащото екологично законодателство.

- Какъв процент от наложените санкции от РИОСВ - Пловдив се обжалват в съда и наказанията падат?

- През последната година като директор на РИОСВ - Пловдив съм издал 84 наказателни постановления, от които са обжалвани около 30%. Само две от тях са отменени на последна инстанция от българския съд.

Коментари