46

За данъчните облекчения: Читателите питат, НАП отговаря

В предното приложение "Бизнес" ви запознахме с данъчните облекчения, от които гражданите могат да се възползват през 2023 г. Читатели на "Марица" ни потърсиха за повече разяснения относно възстановяването на налога при някои застраховки и при ремонт на жилища. Ето и коментарите на експерти от НАП Пловдив:

1. При внасяне на застраховка на друго лице могат ли са се ползват данъчни облекчения и от кого? Какви документи трябват и от кого се издават?

Данъчното облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане е в размер до 10% от данъчната основа за внесени през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване и до 10% от данъчната основа за внесени през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и вноски за застраховки „Живот” (чл. 19 от ЗДДФЛ).

Данъчното облекчение се ползва, когато съгласно сключения със застрахователното/осигурителното дружество договор физическото лице - носител на задължението за данъка, е застрахованото/осигуреното лице. Следователно данъчни облекчения за лични вноски за застраховане се ползват само ако физическото лице е застраховало себе си. Ако договорът е сключен в полза на друго лице или лица, намалението на данъка не следва да се прилага.

Данъчните облекчения за доброволно осигуряване и застраховане могат да се ползват както с подаване на годишна данъчна декларация, така и при авансовото облагане на доходите от трудови правоотношения и при годишното определяне на данъка от работодател по основно трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година. В тези случаи данъчните облекчения за доброволно осигуряване и застраховане се ползват, при условие че сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение. Когато сумите не са удържани от работодателя, данъчните облекчения могат да се ползват по общия ред - с подаване на годишна данъчна декларация.

2. За какви ремонтни дейности важи данъчното облекчение?

За втора поредна година гражданите могат да се възползват от данъчно облекчение за подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот, за направените от тях през 2022 г. плащания за труд. Това облекчение позволява на местни или на чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава, членка на Европейския съюз, или страна от Европейското икономическо пространство, да приспадат от данъчната основа направените през предходната година (т.е. 2022 г.) плащания за труд във връзка с подобрения и/или ремонт на един недвижим жилищен имот в общ размер на до 2000 лв. при определените условия:

•  недвижимият жилищен имот е на територията на Република България;

• физическото лице е собственик или съсобственик на недвижимия жилищен имот;

• подобренията и/или ремонтът са извършени от физически или юридически лица, местни на държава - членка на Европейския съюз, или на друга страна от Европейското икономическо пространство;

• недвижимият жилищен имот не е включен в дейността на предприятието, в случай че лицето извършва стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон;

• физическото лице притежава документ за платения труд във връзка с извършването на подобренията и/или ремонта на жилищния имот. Документът трябва да е придружен от документ за плащането (фискален бон, когато е налице задължение за издаването му, разписка, банков или друг документ);

• физическото лице не е свързано лице с лицето, извършило ремонта.

• облекчението не може да се ползва за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец.

Обръщаме внимание, че когато недвижимият жилищен имот е собственост на повече от едно физическо лице, облекчението може да се ползва от всеки съсобственик, при условие че общият размер на облекчението, ползвано от всички съсобственици за имота, не превишава сумата от 2000 лв.

Към годишната данъчна декларация не се прилагат документи,

но лицата трябва да имат и съхраняват тези документи, както следва: За облекчения за направени лични вноски за застраховка „Живот“ следва да притежават документ за направените вноски, който ще е му необходим за правилно попълване на декларацията. За целта лицето следва да получи информация от пенсионноосигурителното дружество, здравноосигурителното дружество или застрахователя за размера на тази част от внесените през годината, които отговарят на параграф 1 от Допълнителните разпоредби на закона за вид на застраховката или допълнителната осигуровка. За облекчение за платен труд за ремонт/подобрение на недвижим имот данъчно задълженото лице следва да притежава документ за платения труд във връзка с извършването на подобренията и/или ремонта на жилищния имот. Документът следва да съдържа реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, придружен от документ за плащането му (фискален бон, разписка, банков или друг документ).

Подаването на декларациите за доходите на физическите лица става по електронен път - с ПИК или електронен подпис през Портала за електронни услуги на НАП, по пощата и в офисите на приходната агенция. Едно от най-важните условия за ползване на данъчните облекчения е лицата да нямат публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение. Съветваме гражданите, преди да заявят ползването на данъчно облекчение, да проверят с персонален идентификационен код (ПИК) данъчноосигурителната си сметка онлайн за задължения, за да избегнат неудобства.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Кое е любимото ви място за отдих и разходка в Пловдив?