49

Стимулират инвестициите в изостанали райони

Държавата с нова методика за подкрепа на преработващата промишленост

Българското правителство представи нова методология за определяне на държавни грантове, насочена към български и чуждестранни инвеститори в преработващата промишленост. Изготвената от Министерството на финансите и Министерството на иновациите и растежа схема се основава на девет показателя и предоставя възможност за предварителна оценка на инвестиционния проект от страна на потенциалните инвеститори.

Съгласно новата методология инвеститорите ще може да оценят най-добрата възможност за подкрепа, вземайки предвид различни икономически параметри на проекта. Максималният размер на гранта може да достигне 60% от допустимите разходи за инвестицията в дълготрайни материални и нематериални активи.

Важен елемент в новата методология е определянето на условията за изплащане на помощта, като това включва сключване на меморандум или споразумение за разбирателство, както и договор съгласно Закона за насърчаване на инвестициите. Процесът на одобрение на меморандумите или споразуменията за разбирателство ще бъде извършен от Министерския съвет след представяне от министъра на иновациите и растежа.

Методологията, която предоставя възможности за гъвкавост в зависимост от регионалните особености, цели да стимулира инвестициите в преработващата промишленост и да подкрепи компаниите в тяхното развитие. С разработването на тази нова схема правителството прави важна стъпка към насърчаване на инвестициите в страната и предоставя реална подкрепа за бизнес сектора.

В методологията са включени показатели, по които проектите получават различни точки като:

1. Степен на развитие на икономическия район на инвестицията 

Районите са разделени на три групи по степен на икономическо развитие в зависимост от дела (в проценти) на БВП на човек от населението в левове за съответната област спрямо показателя БВП на човек от населението средно за страната в левове.

Най-много точки се присъждат на проекти в най-слаборазвитите райони с цел насърчаване на инвестициите в тях и намаляване на регионалните дисбаланси.

2. Ценност на работните места

Състои се от две компоненти - отношение на брой новосъздадени работни места на инвестицията към праг на работни места за съответната дейност (за сертифициране по ЗНИ) и отношението на коефициента на безработица на областта към коефициента за безработица за страната.

Най-много точки се присъждат на проектите, които създават значително по-голям брой работни места от минимално изискуемите за сертифициране, както и в случаите, когато тези работни места са в райони с по-висока безработица.

Показателят позволява да се намери баланс и да се насърчат с повече точки не само проекти, които способстват за преодоляване на безработицата в определени райони, но и да се насърчат инвеститори, които създават по-голям от минимално изискуемия брой работни места, независимо от района.

3. Ниво на добавена стойност на икономическата дейност

Проекти в сектори с по-висока добавена стойност на един зает получават повече точки с цел да се насърчават инвестиции в производства с по-висока добавена стойност.

4. Фискален ефект, който се изчислява по прогнозни данни 

Целта на този показател е да се насърчат проекти с по-голям очакван фискален ефект, което ще допринесе за възстановяване на държавата на разходите, направени за подкрепа на инвеститора.

5. Експортна ориентираност на производството

Повече точки се присъждат на тези проекти, при които делът на приходите от износ извън страната от всички приходи с експортна ориентираност.

6. Високотехнологично производство/средновисоко и среднониско  технологично производство

По този показател се дават точки за насърчаване на инвестициите в по-високо технологични производства.

7. Интегрираност в глобалните вериги на стойността

Този показател е въведен с цел насърчаване на инвестициите в производства, които ще допринесат за интегриране на българската икономика в глобалната и привличане на инвестиции, които ще допринесат за трансфер на ноу-хау и технологии.

8. Нова дейност/нова инвестиция

С повече точки се насърчават инвестиции, които са свързани с нови дейности и производства, с което се компенсират значително по-високите разходи за започване на нова дейност и се привличат нови инвеститори.

9. Принос към "зеления" преход

Изчисляването на стойностите на показателите и определянето на броя точки се извършва по формули.

При достигане на 100 точки по настоящата методология се достига максималният интензитет на помощ по регионалната карта. Така например, ако инвестиция в размер на Х млн. лв. се осъществява в регион с максимален интензитет на помощта 50% и получи 52 точки, това означава, че размерът на помощта ще бъде: 52%.(50%.(Х млн. лв.)). В случай че заявената от инвеститора помощ е по-малка от изчислената по методологията сума, се отпуска заявената.

МФ посочва, че близо 130 млн. лева са осигурени от ведомството за реализиране на финансовите мерки по Закона за насърчаване на инвестициите през 2024 г. От тях 100 млн. лева са предвидени в централен бюджет за подкрепа на приоритетни инвестиционни проекти. Още 22.3 млн. лева са заложени по бюджета на Министерството на иновациите и растежа с цел да подкрепят инвестиционните проекти на всички предприятия, които са сертифицирани и са подали искания за прилагане на насърчителни мерки.

Осигурените от бюджета средства ще допринесат за привличането на стратегически чуждестранни инвеститори и насърчаването на нови инвестиции в съществуващите български производствени компании", посочва ведомството.

Допълва се, че с методологията се прави важна стъпка към насърчаване на инвестиционните намерения в страната, като компаниите могат да разчитат на реална подкрепа от страна на държавата.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
2 коментара
vahta.mama@prodagna

vahta.mama@prodagna

07.02.2024 | 15:19

Аджидимовската шалвартия да не ни разтяга локуми и да ползва терминологии, за които халхабрер си няма, ами да каже дали са верни слуховете, че една нейна скромна закуска в Брюксел, когато незнайно защо млатеше там шалвари, е струвала колкото пенсийката на баща ми?

Отговори
1 0
ЛАЙ НАРНИКА Е У ФАЛИТ

ЛАЙ НАРНИКА Е У ФАЛИТ

05.02.2024 | 17:28

ЗАТОВА ОТИВАТ В САЩ ДА ПРОСЯТ ПАРИ ЗА ПЕНСИИ И БЮДЖЕТНИТЕ КИЯЦИ. ДАНС 4700 ЛЕВА ОСНОВНА!

Отговори
1 0

Анкета

Как оценявате възнагражденията от близо 3000 лева, които ще получават общинските съветници в Пловдив?