Следвайте ни

Становище на „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД

Становище на „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД във връзка с непрестанния натиск за преустановяване на дейността на дружеството в находище „Белащица“ чрез организиране на протести и разпространение в медиите и социалните мрежи на груби внушения и обвинения.

Вече втора година група от хора, подпомогнати от ПК „Екогласност“ се провъзгласяват за изразители на волята на местното население и разпространяват в публичното пространство несъстоятелни твърдения и откровени клевети спрямо нашето дружество. Без никакви данни и доказателства се петни репутацията на компания с доказан авторитет в сферата на социалната и екологичната отговорност, част от най-голямата група в сектора на строителните материали в света – ЛафаржХолсим. 

Заедно с това напълно безотговорно се спекулира със страховете на местните жители по изключително важни за тях въпроси, каквито са здравето и безопасността.

В така създалата се полемика, за разлика от „протестиращите“, „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД разчита за своята аргументация на фактите, а те сочат следното:

Дружеството извършва дейността си на базата на сключен концесионен договор за добив на подземни богатства – строителни материали от находище „Белащица“, община Родопи, област Пловдив. Добив на кариера „Белащица“ се извършва от над 40 години. В качеството си на концесионер на кариерата ние сме обект на непрекъснат контрол от отговорните институции по спазване на нормативните изисквания в областта на екологичното законодателство. През последните две години, в резултат на създалото се напрежение в обществеността и преднамерените действия на гореспоменатата група от хора, контролът спрямо нас е още по-засилен, като само през 2019 г. на кариерата са извършени 13 бр. контролни проверки от РИОСВ-Пловдив.

Контролният орган РИОСВ-Пловдив извършва и системно измерване на качеството на атмосферния въздух с мобилна автоматична станция в района на кариерите край с. Белащица. Освен това, Холсим периодично възлага и редица допълнителни измервания по опазване на околната среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, за да си гарантира, че извършва дейността си в съответствие с приложимите норми и в условията на контрол върху аспектите на околната среда. 

До момента няма установени превишения от страна на контролните органи или собствения мониторинг на нормите, свързани със замърсяване на въздуха, шум в населеното място или сеизмично въздействие. Такива измервания се правят при всяко отделно взривяване.

Заедно с това, въпреки твърденията на протестиращите, досега никоя здравна институция не е констатирала и представила доказателства за повишена заболеваемост от респираторни или други заболявания сред населението на с.Белащица, които биха могли да са резултат от нашата дейност.

Следва да се има предвид, че взаимоотношенията ни с местната общественост винаги са били позитивни и добронамерени. Години наред дружеството е било съпричастно към ежедневните проблеми на местното население в с.Белащица и Община Родопи. Участвахме във финансирането и изграждането на околовръстното шосе на с. Белащица за извеждане на трафика от центъра на селото и спиране преминаването на камиони през жилищни райони; всяка година през зимните месеци за своя сметка почистваме пътя към селото с тежка техника; редовно подпомагаме финансово мероприятия от местния културен и обществен живот.

Строителните материали, които се добиват в находище „Белащица“, обезпечават изпълнението на почти всички инфраструктурни проекти в района на гр. Пловдив, както и бетонопроизводството, асфалтопроизводството и варопроизводството на територията на няколко общини. Следва да се отчете ефекта от евентуалното спиране на кариерите не само върху наличието, но и върху цената на строителните материали в района /т.е. оскъпяване в пъти/ и съответно драстично повишаване на стойността на всички проекти, включващи ползването на асфалти, бетони, вар, изкопи и др. 

В самото начало, когато научихме от медиите за действията на протестиращите, незабавно изразихме готовност за диалог с тях и конструктивни решения, но в отговор получихме категоричен отказ от тяхна страна. Отбелязваме, че господин Емил Георгиев, като представляващ ПК „Екогласност“, два пъти е допускан заедно с част от протестиращите на територията на кариерата на Холсим, като в нито един от случаите не е изразил някакво конкретно мнение или претенция. Не е предоставял и никакви факти и доказателства във връзка със своите твърдения и тези на другите протестиращи. 

За да намалим още повече въздействието от дейността си по отношение на шум и прах, през 2019 г. дори спряхме от експлоатация инсталацията, намираща се в близост до републиканската пътна мрежа и я заменихме с полу-мобилна инсталация, разположена далеч от пътя. Извършваме почистване и облагородяване на терена, на който се намираше старата инсталация и на нейно място ще разположим кантарите за готова продукция и автоматично устройство за измиване гумите на изходящия транспорт. Очаква се проектът да бъде завършен до края на септември 2019 г (виж снимките).

В заключение бихме искали да Ви уверим, че ще продължим да спазваме и в бъдеще принципите на ясна и открита комуникация с всички заинтересовани страни, включително медии, и с удоволствие бихме предоставили всякаква добросъвестно поискана публична информация за дейността ни, както и гледната си точка по теми, свързани с нашия бизнес.

 

С уважение,

Ръководството на „Холсим Кариерни материали Пловдив“ АД

 

За компанията: „Холсим Кариерни Материали Пловдив“ АД е част от Групата „ЛафаржХолсим“ – световен лидер в сектора на строителните материали, с предприятия за производство на цимент, инертни материали (трошен камък, чакъл и пясък) и бетон в около 80 държави на всички континенти. С дълготрайното си присъствие на местна територия и взаимодействието си със своето икономическо и социално обкръжение (наети лица, бизнес партньори, органи на властта), компанията неминуемо оказва въздействие върху местните общности и начина им на живот. ЛафаржХолсим осъзнава това свое въздействие и полага целенасочени усилия то да бъде позитивно. Компанията си сътрудничи с местната власт навсякъде по света, където развива дейност, в търсенето на решения за предизвикателствата, пред които са изправени местните общности – безработица, проблеми с инфраструктурата и др.,  и се ангажира с дейности и проекти с дългосрочен и устойчив характер, които носят осезателна промяна в жизнената среда и благосъстоянието на хората.

Преди: Трошачно-сортировъчната инсталация (ТСИ) се намираше в близост до републиканския път.Сега тази инсталация е демонтирана и заменена с полу-мобилна инсталация, разположена във вътрешността на кариерата.

Сега: Площадката на някогашната инсталация в момента се разчиства. На това място ще бъдат преместени кантарите за готовата продукция. Ще се монтира и миещо устройство за напускащите кариерата товарни автомобили.

Анкета

За какво бъдеще на Пловдив трябва да работи новият кмет?