71
Следвайте ни

Сметната палата алармира: „Напоителни системи” ЕАД е в критично финансово състояние

Размерът на задълженията на дружеството е два пъти по-голям в сравнение с размера на вземанията

viber icon

„Напоителни системи” ЕАД е в критично финансово състояние, с много ниска степен на ликвидност и финансова устойчивост. Размерът на задълженията е два пъти по-голям в сравнение с размера на вземанията. Това е констатирано от Сметната палата след извършен одит на водното дружество за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г. 

Вземанията на „Напоителни системи“ ЕАД за 2018 г. са в общ размер на близо 18,9 млн. лв., а за 2019 г. – близо 20,8 млн. лв., формирани от: свързани лица в лицето на Министерството на земеделието храните и горите, продажби, предоставени аванси, съдебни спорове и други текущи вземания.

През 2019 г. вземанията от Министерството на земеделието храните и горите по договорите за обществената услуга нарастват с 20 на сто спрямо тези през 2018 г. заради неизплатени задължения от страна на министерството към дружеството по посочените по-горе договори за изпълнение на услугата. Дружеството има вземания и по неразпределени суми от частни съдебни изпълнители в размер на около 1,1 млн. лв. за 2018 г., които нарастват с 2 млн. лв. през 2019 г. и достигат 3,1 млн. лв.

Задълженията на „Напоителни системи“ ЕАД за 2018 г. са в размер на около 38,4 млн. лв., а за 2019 г. –  37,8 млн. лв., формирани от: доставчици, свързани лица под общия контрол на Министерството на земеделието храните и горите, банков дългосрочен кредит и овърдрафт, такси за водоползване към Басейнови дирекции и др.

В доклада на Сметната палата е посочено още, че в „Напоителни системи“ ЕАД не е постигната оперативната цел на дружеството, а именно - модернизиране и обновяване на измервателните устройства при съоръженията на доставчика, и монтирането на индивидуални водомери за всеки водоползвател, за да се осигури качествено и непрекъснато водоснабдяване и намаляване на техническите и търговски загуби на вода. 

От монтираните измервателни устройства, собственост на дружеството, едва 26 на сто са въведени в експлоатация през периода 2001 г. – 2019 г., докато повече от половината - 58 на сто, са монтирани в периода от 1961 г. до 1980 г. В резултат са налице големи отклонения между източени/транспортирани, подадени и актувани водни маси, най-вече при напояване.

Поради неефективен контрол върху изпълнението на договорите за доставка на вода за напояване, сключени през 2018 г. и 2019 г., са допуснати закъснения на плащанията в определените срокове, неначисляване на лихви за забава, липса на изрично писмено упълномощаване на лицата, отговорни за измерването на подаваните водни маси към водоползвателите и подписването на съответните актове, което е предпоставка за риск от подписване на посочените документи от лица без необходимата компетентност и от допускане на грешки при измерване и отчитане на подаваните водни маси.

Куп нарушения са открити и при обществените поръчки. При възлагането на обществени поръчки не са изпълнявани и прилагани контролни дейности, в резултат на това пет са прекратени,  възлагането на обществени поръчки чрез изпращане на покана до определени лица е в несъответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки, не е извършен предварителен контрол за законосъобразност на проведените процедури по Закона за обществените поръчки, в резултат на което две от тях са прекратени, поради допуснати грешки при откриването и оповестяването им. Процедурите на пряко договаряне са проведени в несъответствие със ЗОП и Правилника за прилагането му. Освен това всички договори за обществени поръчки са сключени без да бъде взето решение от Съвета на директорите в нарушение на вътрешните правила.

В „Напоителни системи“ ЕАД няма регистър на недвижимите имоти, забавено е плащането по почти половината договори за наем. През периода 2018 г. – 2019 г. част от тръжните процедури за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, са проведени без да е приложен законовия ред.

Към края на 2019 г. за 29 на сто от недвижимите имоти (897 земи и сгради) и за 60 на сто от язовирите (88 бр.), дружеството не притежава документи за собственост, въпреки предприетите мерки от ръководството му.

От Сметната палата припомнят, че за проблеми в тази област са алармирали още през 2010 г. Тогава отказаха да заверят финансовия отчет на Министерство на земеделието и храните заради незаведени в баланса му хидросъоръжения, сред които и 11 язовира.

Мария Петрова

Мария Петрова

Журналист - екип "Бизнес"

Мария Петрова е ръководител на екип "Бизнес". От 2006 г. работи във вестник „Марица“. С награди от посолствата на USA и Ирландия и приз Зелено перо.   Още

Още от категорията

Виж всички

Коментари (1)

Баджо

Баджо

15.09.2021 | 21:05

Добър ден.... Такова крадене на пари е в Напоителни системи, че свят ще ви се завие. Там всичките са за прокуратърата, пълни безхаберници.

Отговори
5 0

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Кой е най-сериозният замърсител на въздуха в Пловдив?