Следвайте ни

Пловдивската асоциация БАККОМ със знаков проект за добро управление 

viber icon

Сдружение „Българска асоциация на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране“ /БАККОМ/ е учредена през 1999 г. в гр. Пловдив. С национално значение и повече от 20 години Сдружение БАККОМ обединява и  подкрепя членовете си – кооперативни и микрофинансиращи институции в България, които играят важна икономическа и социална роля. www.baccom.eu.

От началото на 2019 г. Сдружение БАККОМ изпълнява проект „Подобряване на гражданското участие при актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в България” по Договор BG05SFOP001-2.009-0012-M001, който се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“. Орфей Клуб Уелнес АД – Пловдив е изпълнител на дейностите по проекта, свързани с неговото популяризиране.

Визията на Оперативна програма „Добро управление“ се основава на разбирането, че силните, ефективни и прозрачни държавни и съдебни институции имат пряко хоризонтално отношение към постигането на всички цели, заложени в Стратегия „Европа 2020“, още повече, че тези цели са взаимосвързани. Неслучайно Стратегически приоритет 4 на Споразумението за партньорство: Добро управление и достъп да качествени административни услуги е хоризонтален, т.е. има отношение към постигане на целите на всички останали приоритети.

Асоциацията усилено работи за подобряване на финансовото и технологично образование на членовете си, бори се с бедността и социалното изключване чрез финансова подкрепа на база етични и устойчиви  принципи. Усилията й са насочени към подобряване на правната рамка за кооперациите, кооперативното предприемачество, за развитието и усъвшенстване на кредитните кооперации, финансовите институции, както и за интеграция със международните кооперативни финансови общности  работещи в ЕС.

Мисия на БАККОМ е да подкрепя развитието на етичните финанси в България, чрез въвеждане на етично финансиране на дребните предприемачи, реализирането на цели в областта на регионалното развитие, социална подкрепа, намаляването на различията и утвърждаване като равноправен партньор на европейски и световни организации за реализиране на съвместни проекти, програми и други инициативи.

Асоциацията е с натрупала 20 годишен опит чрез участие с експертност и  своята практика в България в различни национални и международни проекти. Сътрудничи си съвместно с над 60 кредитни кооперации,финансови институции, работещи по европейски модели за кооперативно кредитиране и финансиране. 

Членовете на БАККОМ работят за превръщане му в национален център за представителство и защита на интересите на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране. БАККОМ е идейно средище за развитие на стопанската взаимопомощ. Насърчават се идеите на кооперативното движение за въвличане на ресурсите на социално слабите в стопански оборот и се координират усилията от организационен характер за кооперативно просвещение и установявяне на кооперативен дух и морал.

Структурните аспекти на стопанската и конкурентната среда продължават да разколебават инвеститорите. Не бива да се пренебрегва фактът, че подобряването на бизнес средата тясно се свързва със създаване на работни места и икономически растеж. Сред идентифицираните трудности, свързани със средата, е неефективния надзор от страна на контролните и регулаторните органи. От тяхната работа зависи както доброто изпълнение на общоевропейските политики, така и конкурентоспособността на вътрешния пазар и защитата на потребителите на услуги. Неслучайно улесняването на регулаторните процедури и създаването на стабилна, предсказуема и опростена среда за инвестиции, както и опростяване на процедурите и намаляване на бюрокрацията са откроени като приоритетни теми в Становището на Европейската комисия.

Предприетите мерки за изграждане на партньорско управление по проекта ще имат силен антикорупционен ефект и ще гарантират прилагането и спазването на най- високите етични стандарти.

  Надяваме се на мултиплициране на идеите на проекта в национален и международен аспект чрез:

- привличане на нови кооперативни предприятия като членове към дейността на БАККОМ с желание на изразяване на по-активна гражданска позиция;

- мултиплициране на идеята на проекта в други неправителствени, граждански организации или професионални структури - чрез изградения модел на граждански мониторинг подобен на БАККОМ;

- проекта ще мултиплицира идеите си и върху малкия и среден бизнес за по- лесно достъпни кредити и от спестовни продукти с реална доходност на хората и от най-малките населени места. Това ще доведе до свеж финансов ресурс и съответно до повишаване на качеството на живот в тези населени места;

- мултиплициране на идеята за подобряване на активно гражданско участие при актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в други европейски държави, тъй като БАККОМ е част от редица международни структури и програми, описани по-горе.

Активното гражданско участие при актуализирането на правната рамка не се ограничава само до осъвременяването на законодателството, отнасящо се до кооперативните структури. Гражданското общество стимулира активното участие на всички за осъществяване на граждански мониторинг върху дейността на всички административни, държавни и други структури от обществена важност.

 

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Ако Община Пловдив разполага с 50 млн. лева за строителство догодина, с какво да започне?