Следвайте ни

Готови ли са институциите за е-търгове?

Общините трябва да определят едно или няколко лица, които ще имат права на администратори

От 1 ноември 2019 г. националната платформа за електронни обществени поръчки става задължителна за всички по веригата на възлагателния процес. Платформата е публична, с денонощен режим на работа и достъпът до информация в нея е безплатен и свободен, съобщават от Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/. От тази дата възлагането на всички обществени поръчки, включително и чрез рамкови споразумения, трябва да се осъществява с електронни средства чрез използването на Централизираната автоматизирана Информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

На няколко етапа


 Задължителното използване на електронната платформа ще бъде въведено поетапно. Първият етап ще бъде задължителен от 1 ноември 2019 г., като ще се прилага от откриване на процедурите до получаване и отваряне на електронни заявления за участие и оферти. Задължителна ще бъде и електронна комуникация в хода на възлагане на поръчките. Първоначално в платформата ще са налични 16 базови модула, като сред тях са „Е-регистрация“, „Е-обявяване“, „Е-подател“, „Е-документация“, „Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)“, „Обмен на информация в хода на процедурата“, „Е-оферта“, „Отваряне на оферти и заявления за участие“, „Провеждане на вътрешен конкурентен избор по РС“, „Е-каталог“, “Доклади и статистически отчети“, „Е-фактуриране“, „Служебен административен модул“, „Служебен модул за УРП“, „Служебен модул Генератор на образци/шаблони“ и „Служебен модул Интерпретатор на логически условия и формули за изчисляване“.

Лице с права на администратор

От НСОРБ подсещат общините, че като възложители на обществени поръчки е необходимо своевременно да започнат подготовка, включваща най-малко следните дейности: навременна регистрация в централизираната електронна платформа; разпределение на роли и определяне на едно лице (или лица), което придобива права на Администратор; обучение на екипите по обществените поръчки; проверка за наличието или закупуване на електронни подписи. Важен момент при електронното възлагане е, че всички документи в системата с правна сила следва да бъдат подписани с Квалифициран електронен подпис (КЕП). Позволява се използването на КЕП, предоставен от всички български доставчици, както и от всички европейски доставчици, включени в т. нар. Trusted list на Европейска комисия. Квалифицираният времеви печат ще бъде предоставян от доставчик на услугата, сертифициран от Комисията за регулиране на съобщенията. Това дава допълнителна сигурност на потребителите при извършване на определените действия.

Сухи тренировки


До първия ден на ноември платформата ще позволява регистрация, запознаване и симулиране на процесите от всички потребители. Възложителите ще могат да направят своята нова и задължителна регистрация и да се запознаят детайлно с разработените модули и наличните функционалности. В тестовия период за потребителите не възникват правни последици от извършените от тях действия, свързани с процеса на възлагане на обществените поръчки. Единствено действията по регистрацията ще бъдат запазени, а останалите тестово публикувани данни ще бъдат изтрити на 31.10.2019 г.


= Всичко на показ = 


Предимствата от Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ са свързани с осигуряване на по-висока ефективност при разходване на публичните средства; осигуряване на публичност и прозрачност; по-добър мониторинг върху пазара на обществените поръчки в страната; проследяване на възлагателните процеси; единна точка за достъп до цялата налична информация, свързана с конкретна процедура; съкращаване на сроковете; намаляване на административната тежест, изброяват от сдружението на общините.

Вяра Порязова

Журналист

Вяра Порязова е завършила „Макроикономика” в ПУ. Има 2-годишна специализация по „Икономическа и политическа журналистика” към ФИСН в ПУ и курс към „Европейски стандарти в медиите”.   Още

Анкета

Ако Община Пловдив разполага с 50 млн. лева за строителство догодина, с какво да започне?