49

Филип Морис Интернешънъл представи обновената си стратегия за устойчиво развитие

Интегриран доклад отчeтe напредъка в областта на устойчивото развитие и трансформацията към ускорен край на пушенето и представи 11 цели, които компанията се ангажира да постигне до 2025 г.

19 ключови показателя ще проследяват прогреса на компанията във въвеждането на екологични, социални и управленски устойчиви практики по отношение въздействието на продуктите и операциите на компанията.

Въвеждането на 11 цели до 2025 г. и 19 показателя, които проследяват прогреса в областта на устойчивото развитие на Филип Морис Интернешънъл, предвижда обновената бизнес стратегия, отразена в третия годишен Интегриран доклад, който беше публикуван тази седмица.

Докладът отчита ускорен напредък в трансформацията на компанията и постигане на визията за бъдеще без дим и поставя още по-амбициозни цели. Една от тях е свързана с инвестиции и развитие на продукти за подобряване на качеството на живот и в областта на здравеопазването, чрез създаването на по-лесни за прием медикаменти. Това стана ясно по време на официалното представяне на Интегрирания доклад на международната компания пред българските медии.   

Компанията обновява оценката си на съществеността на темите, свързани с устойчиво развитие и въвежда Индекс за устойчивото развитие. Документът задава стратегическа рамка, конкретизира показателите за бизнес трансформация, представя пътна карта до 2025 г.  и поставя съкратени срокове за постигането на бизнес целите на компанията.

Устойчивото развитие и добрите бизнес резултати са свързани и се подкрепят взаимно. Филип Морис Интернешънъл е поела твърд ангажимент да работи като агент на промяната и да има положително въздействие върху обществото. Нашият бизнес трябва да предлага ефективни алтернативи на пълнолетните пушачи в сравнение с това да продължат да пушат. За да постигнем това, се фокусираме върху потребителите, технологиите, науката и иновациите. Разширяваме своята дейност в области отвъд никотина и тютюна, като здравеопазване и подобряване качеството на живот, с поглед към дългосрочното развитие“, споделя главният изпълнителен директор на компанията Яцек Олчак.

Данните, науката и фактите говорят по-силно от думите и на тях се основават нашите действия, казват още от Филип Морис Интернешънъл и посочват, че досега 15,3 млн. души по света вече са спрели да пушат с помощта на бездимните изделия. Компанията отчита общо 21,7 млн. пълнолетни потребители на иновативните си никотинови продукти без горене, продажбите на които вече формират близо 30% от нетните й приходи. Интегрираният доклад дава информация и за добрите практики в държавите, които умело вървят към освобождаване от цигарения дим – като Япония, където навлизането на бездимни продукти на пазара е значително, и Великобритания, където намаляването на вредата от тютюнопушенето чрез използване на бездимни алтернативи е държавна политика.

В пряка връзка от Ню Йорк, специално за българските медии, подробности за Интегрирания доклад даде Сара Бостуик, глобален ръководител на отдел „Връзки със заинтересованите страни за устойчиво развитие“ (Head of Sustainability Stakeholder Engagement) във Филип Морис Интернешънъл.

Трансформацията на Филип Морис Интернешънъл не се свежда само до замяната на един продукт с друг, а представлява преобразяване на цялата верига от ценности на компанията. Това налага да преформулираме бизнес модела си, което носи нови предизикателства, но в същото време предлага и нови възможности. През 2022 г. добавихме към целите на компанията разширяването на дейността ни към продукти за подобряване качеството на живот и такива в областта на здравеопазването, което би имало  положителен ефект върху обществото. Истината е, че можем да постигнем целта си за бъдеще без дим, само ако сме зааедно – с потребителите, регулаторите и обществеността“, заяви на представянето на доклада пред медиите в София Сара Бостуик. 

Пътната карта за устойчиво развитие на компанията включа 11 цели, които Филип Морис Интернешънъл се ангажира да постигне до 2025 г., сред които целенасочено преустановяване на продажбата на цигари, използване на пълния потенциал на ползите от бездимните продукти, развитие в областта на уелнес и здравеопазването, изграждане на приобщаваща работна среда, подобряване на качеството на живота на заетите във веригата на доставките, справяне с климатичните промени и опазване на природата. 

„Друга посока в стратегията за устойчиво развитие е намаляването на отпадъците от бездимните ни продукти. Тук става дума за рециклиране на отпадъците от бездимните изделия – нагреваемите тютюневи изделия и електронни цигари, както и на самите устройства – стари и излезли от употреба, които компанията е пуснала на пазара. Друга част от усилията ни за намаляване на отпечатъка от дейността ни върху околната среда е замяната на автомобилите на служителите, които имат право на служебни автомобили, с хибридни такива. Имаме и местни инициативи – например набиращата популярност информационна кампания „#ПромениKартинката“, насочена към промяна в навиците на пълнолетните пушачи, призовавайки ги да изхвърлят цигарените си фасове на предназначените за общия отпадък места; както и „Забавно лято, грижовна есен“ - програма за подобряване на социално-икономическо положение на общностите в тютюнопроизводителните региони в страната“, допълни Диляна Якова, мениджър „Регулации и устойчиво развитие“ във Филип Морис България. 

Новата оценка на устойчивото развитие идентифицира приоритетните проблеми в екологичните, социални и управленските аспекти на устойчивото развитие, за чието решаване ще се отдели ресурс. Ревизираната стратегическа рамка разграничава две отделни области на въздействие на Филип Морис Интернешънъл: въздействие от продуктите и въздействие от операциите на компанията. Най-важните резултати са следните: 

Въздействие от продуктите*

·         Общо 21,7 млн. са пълнолетни потребители на бездимните изделия на компанията към 31 декември 2021 г., 15,3 млн., от които са спрели да пушат. За сравнение, числата от 2020 г. са съответно следните – 18,3 млн. и 13,0 млн. 

·         29,1% от коригираните нетни приходи идват от бездимни изделия, които се предлагат на 71 пазара по света към края на годината. Изхождайки от 23,8%  и 64 пазара през 2020 г.

·         99% от коригираните разходи за научни изследвания и развойна дейност са за бездимни изделия, което представлява общо 566 млн. долара, като съотношението се запазва, но има увеличение от 14% в доларово изражение в сравнение с 495 млн. долара разходи през 2020 г. 

·         86% от IQOS устройствата, върнати в централизираните обекти за рециклиране на компанията, са рециклирани, среднопретеглен процент за всяко рециклирано устройство, спрямо 84% през 2020 г.

Въздействие от бизнес операциите*

·         40% от мениджърските позиции в компанията са заети от жени, в синхрон с ангажимента за постигане на тази цел през 2022 г. 

·         От 2018 г. насам са осъществени 5 оценки на въздействието върху човешките права във високорискови държави и са изпълнени планове за действие; за сравнение тези оценки са били четири през 2020 г. 

·         67% от фермерите с договори за доставки на тютюн с ФМИ получават достойни възнаграждения, като през 2020 г. процентът е бил 48%.

·         Намалена обща стойност на въглеродните емисии по цялата верига на доставки  с 18%, а емисиите от преките операции на компанията са намалени с 33% спрямо базовите стойности от 2019 г.

·         100% от изкупения тютюн не води до риск от обезлесяване на девствени и защитени гори.

Филип Морис Инернешънъл ще оценява напредъка си по 19 конкретни ключови индикатора за ефективност. Пълният набор от тях съставлява новия Индекс за устойчивост на компанията, който обвързва резултатите в областта на устойчивото развитие на компанията с 30% от възнагражденията на висшия мениджмънт. 

Пълния текст на доклада можете да намерите на  PMI Integrated Report 2021.

Визията „Бъдеще без дим“

Филип Морис Интернешънъл (ФМИ) е водеща тютюнева компания, която работи за изграждане на бъдеще без дим и развива своето портфолио, така че в дългосрочен план то да включва и продукти извън сектора на тютюна и никотина. В момента продуктовото портфолио на компанията се състои предимно от цигари и бездимни изделия, включително изделия с нагряване без горене, електронни цигари и никотинови изделия за орална употреба, които се предлагат на пазарите извън САЩ. От 2008 г. насам ФМИ е инвестирала над 9 млрд. долара в разработката, научната обосновка и комерсиализацията на иновативни бездимни изделия, предназначени за пълнолетните пушачи, които в противен случай ще продължат да пушат, като крайната цел е пълното преустановяване на продажбите на цигари. Инвестициите са насочени към изграждането на способности за научна оценка от световна класа, по-специално в областта на предклиничните изследвания по метода токсикология на системи, клиничните и поведенчески проучвания, както и проучванията след пускане на продуктите на пазара. Американската агенция за храни и лекарства (FDA) издаде разрешение версии на устройствата IQOS Платформа 1 на ФМИ и консумативите за тях да се предлагат на пазара като тютюневи изделия с модифициран риск (ТИМР), като се произнесе, че разпорежданията за намалено излагане за тези изделия са подходящи за промоцията на общественото здраве. 

Допълнителна информация можете да намерите на www.pmi.com и www.pmiscience.com.

*Данните за 2021 и 2020 г. включват Русия и Украйна. Предвид несигурността и нестабилността във връзка с операциите на компанията в Русия и Украйна, в публикувания на 21 април 2022 г. отчет за приходите за първото тримесечие на 2022 г. ФМИ представя данни и сравнение на проформа база, в които операциите на компанията на тези два пазара са изключени за всички периоди, като така отчетът предлага по-съпоставима картина на бизнес резултатите на ФМИ. 

 

 

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване са приложени.

Публикувай
0 коментара

Анкета

Как и къде ще почивате през лятото?