1939

В отговор на Слави: Финансовото министерство представи 9-те млрд. разходи за декември

Министерство на финансите оповести структурата и вида на разходите за месец декември 2021 година, след като лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов напусна коалицията и заяви, че правителството на Кирил Петков е изхарчило най-голямата сума в историята на България - 9 млрд. лева за 9 дни.

Традиционно през месец декември са концентрирани значителни по размер разходи, които превишават отчетените през предходните месеци на годината. През последните 20 години, без изключение, включително и за годините, за които в годишен план е отчетен бюджетен излишък, размерът на разходите през месец декември е съществен. Статистическите данни на Министерството на финансите показват, че през всичките години след 2000 г. бюджетните разходи по КФП за декември превишават постъпленията за месеца и на месечна база е отчетен дефицит по КФП. Причините за това са различни, но основните са:

- Сезонният характер на редица разходи и тяхното нарастване през есенно-зимния период в рамките на одобрените разходи за годината;

- Сезонност при капиталовото строителство и ремонта на инфраструктурни обекти, във връзка със строителния сезон и процедурите по ЗОП;

- Преструктуриране на разходите и одобряване на допълнителни разходи за приоритетни политики, мерки и проекти;

- Одобряване на допълнителни разходи с решение на Народното събрание и/или с актуализация на бюджета и други.

Основната част (77,6 %) от разходите за месец декември 2021 г. са отчетени от две бюджетни системи – държавен бюджет (41,6 %) и бюджетите на социално и здравноосигурителните фондове (36,0 %). Следват отчетените разходи по бюджетите на общините (13,6 %), разходите по бюджетите по чл. 13, ал. 3 и ал. 4 от Закона за публичните финанси и Селскостопанската академия (6,2 %) и разходите по сметките за средства от ЕС (вкл. ДМП) - с относителен дял в общо разходите по КФП от 2,5 процента.

При съпоставянето на разпределението на разходите по КФП по бюджетни системи за месец декември 2020 г. и 2021 г. се очертават основните направления на извършените разходи през последния месец на годината.

Основните направления, по които нарастват разходите за декември 2021 г. спрямо отчетените за същия месец на предходната година са социалната сфера и прилаганите през 2021 г. нови програми за компенсиране на небитовите потребители на електрическа енергия за справяне с последиците от съществените и неблагоприятни колебания на цените на електрическата енергия, в т.ч.:

- Министерство на енергетиката +1,297.3 хил. лв.
- ДОО + 818.9 хил. лв.
Общо: +2,116.2 хил. лв.

Наблюдава се и намаления по други бюджети, с което нетният ръст на разходите по КФП за декември 2022 г. спрямо същия месец на 2021 г. е в размер на 1,149.1 хил. лв., който е по-малък от посочения ръст в Министерство на енергетиката.

От разходите по държавния бюджет посочените в таблицата първостепенни разпоредители с бюджет формират 82,2% от разходите за декември 2021 година. С най-голям размер на разходите за декември 2021 г. е Министерството на енергетиката (1 316,4 млн. лв.), което е свързано с:

- изплащане през декември на дължими за периода от 1 октомври 2021 г. до 30 ноември 2021 г. компенсации по Програмата за компенсиране на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия, одобрена с Решение № 739 на Министерския съвет от 2021 г., изменена с Решения № 771 и № 885 на Министерския съвет от 2021 г. и разход към сметка за чужди средства през месец декември 2021 г., на тези които ще бъдат изплатени до 28 февруари 2022 г., вкл. и по Програмата за компенсиране на разходите на операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи за закупуване на количествата електрическа енергия, потребена за технологични разходи, одобрена с Решение № 893 на Министерския съвет от 2021 г. (общо в размер на 0,86 млрд. лв., вкл. 410 млн. лв., одобрени с Постановление № 476 на Министерския съвет от 2021 г.);

- разход към сметка за чужди средства на Министерство на енергетиката във връзка с одобрените допълнителни разходи (450 млн. лв.) по държавния бюджет в изпълнение на Решение на Народното събрание от 23.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по държавния бюджет за 2021 г. за сметка на преизпълнение на данъчните приходи по държавния бюджет за 2021 г. (ДВ, бр. 110 от 24.12.2021 г.) за изплащане на компенсации за високите цени на електрическата енергия и природния газ през първото тримесечие на 2022 г. (0,45 млрд. лв.).

На следващо място сред първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет, при които се отчита значителен ръст на разходите за декември 2021 г. спрямо декември 2020 г. са разходите на Министерството на труда и социалната политика. По бюджета на министерството са отчетени общо разходи за декември 2021 г. в размер на 343,4 млн. лв., в т.ч. 219,4 млн. лв. за мерки и социална подкрепа на правоимащите лица и семейства, с оглед недопускане на социално напрежение в сложната епидемична и икономическа обстановка в страната. Имено в това направление са отчетени и по-високи разходи спрямо същия месец на предходната година, с което на съпоставима база общите разходи на Министерството на труда и социалната политика през декември 2021 г. са по-високи с 0,2 млрд. лв. спрямо отчетените за декември 2020 г. Ръст на съпоставима база за декември 2021 г. се отчита също и по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, който е свързан с извършването на разходи за сметка на одобрените с разчетите към ЗИД на ЗДБРБ за 2021 г. (ДВ, бр. 77 от 16.09.2021 г.) средства за подпомагане на автобусните и въздушните превозвачи по чл. 1, ал. 5, т. 6 на ЗДБРБ за 2021 г.

По-високи са и разходите по бюджетите на Министерството на вътрешните работи, Висшия съдебен съвет и други.

Разгледани по бюджетни системи, най-значителен ръст на разходите за месец декември 2021 г. се отчита по бюджетите на социално и здравноосигурителните фондове (ДОО, НЗОК, УПФ и ФГВРС), които нарастват номинално с 948,2 млн. лв. спрямо декември 2020 г. Следват разходите по държавния бюджет - с ръст от 408,3 млн. лв. и разходите по бюджетите на общините, които нарастват с 235,4 млн. лв. спрямо последния месец на 2020 г. При разходите по други бюджети и сметки за средства от ЕС, съпоставено с декември 2020 г., се отчита намаление, с което общо разходите по КФП (без вноската в общия бюджет на ЕС) за декември 2021 г. нарастват с 1 149,1 млн. лв. спрямо отчетените за същия месец на 2020 г.

За нарастването на разходите по бюджетите на социално и здравноосигурителните фондове най-голям принос имат разходите за пенсии, които нарастват с 1 070,2 млн. лв., докато разходите за субсидии (основно разходи по мярката „60/40“) през декември 2021 г. са по-ниски. Поради тази причина общите разходи по бюджетите на социално и здравноосигурителните фондове нарастват номинално с 948,2 млн. лв. спрямо същия месец на 2020 г. Основната причина за отчетените по-високи разходи за пенсии през декември 2021 г. са извършените в изпълнение на Решение на Народното събрание от 23.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по държавния бюджет за 2021 г. за сметка на преизпълнение на данъчните приходи по държавния бюджет за 2021 г. (ДВ, бр. 110 от 24.12.2021 г.) разходи към сметка за чужди средства на бюджета на ДОО в размер на 750 млн. лв. за изплащане на добавки към пенсиите за периода януари-юни 2022 г., както и 100 млн. лв. за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите в размер на 75 лв. на всеки пенсионер, който е със завършен ваксинационен курс за COVID-19 или поставена първа доза ваксина за COVID-19 до 30 юни 2022 г.

Освен това през декември 2021 г. изплатената добавка към пенсиите на всички пенсионери е в размер на 120 лева при 50 лв. за декември 2020 г. (при равни други условия разходите за тази добавка към пенсиите за декември 2021 г. са с близо 150 млн. лв. по-високи в сравнение с декември 2020 г.). Върху разходите за пенсии влияние оказва и базовият ефект от увеличението от юли 2021 г. Поради посоченото, разходите по бюджета на ДОО за последния месец на 2021 г. отчитат значителен ръст, както спрямо отчетените за декември 2020 г., така и спрямо предходните месеци на 2021 г.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
4 коментара
eleniv

eleniv

09.06.2022 | 10:21

Значи, когато по времето на Борисов вдигнаха с малко цената на тока - хиляди излязоха на площада, а сега спекула и подигравка от правителството и си мълчим!

Отговори
4 1
Драганов

Драганов

09.06.2022 | 08:49

Четох два пъти статията, но неможах да ги намеря 9-те милиарда, намирам до 2.5 милиарда, а останалите ги няма в метките. г-н Василев къда са ни парите??? Губят се 6.5 милиарда!

Отговори
2 0
Взимат

Взимат

09.06.2022 | 08:00

ни за пълни лапни шарани ! Толкова демагогия и лъжи от Продължаваме Пропадането на Бг отдавна народът не е виждал. Изключителната некадърност уплаши техния създател- президента и той с приближения си Слави слага прът в колелото на едно некадърно и крадливо правителство, което хората ненавиждат,

Отговори
5 1
Измамници

Измамници

09.06.2022 | 01:25

Нищо конкретно . Перо по перо , лев по лев , стотинка по стотинка . Само проценти . Да се убият с камъни продажниците . Начело с Кирчо , Кокорчо , с Гуглена да я пуснат на няколко негъра да и разпорят багажника и да и се празнят на мустачките .

Отговори
9 1

Анкета

Кой е най-добрият изход от политическата криза у нас?