1553

Бюджетът е на плюс, в резeрва има 12 милиарда лева

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към април 2024 г. е положително в размер на 596,6 млн. лв. (0,3 % от прогнозния БВП), съобщиха от Министерството на финансите.

В края на месец април в държавния бюджет постъпиха приходи с еднократен за годината ефект в размер на 660 млн. лв. от вноската от Българска народна банка, която се формира от превишението на приходите над разходите за 2023 година. От друга страна в края на месец април е изместен разход от месец май в размер на над 300 млн. лв. поради празничните дни в началото на месец май и необходимото технологично време за извършване изплащането на пенсиите за май. Целта бе пенсионерите да получат своите пенсии без никакво забавяне. Също така в края на месец април бе изплатена и одобрената от Народното събрание великденска добавка към пенсиите на пенсионерите за пенсии до линията на бедност в общ размер на около 54 млн. лева.

Приходите, помощите и даренията по КФП към април 2024 г. са в размер на 22 769,8 млн. лв. или 30,2 % от годишните разчети. Постъпленията нарастват с 2 927,7 млн. лв. (14,8 %) спрямо отчетените към април 2023 г. Сравнени със същия период на 2023 г. данъчните приходи нарастват номинално с 1 279,6 млн. лв. (8,0 %), неданъчните приходи са повече с 644,9 млн. лв. (20,0 %), а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) нарастват с 1 003,1 млн. лева.

Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) са в размер на 17 292,0 млн. лв., което представлява 29,8 % от разчетените за годината и формират 75,9 % от общите постъпления по КФП за периода.

Неданъчните приходи са в размер на 3 863,8 млн. лв., което представлява 37,7 % от годишните разчети.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 1 614,0 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към април 2024 г. възлизат на 22 173,2 млн. лв., което е 27,2 % от годишните разчети. През м. февруари 2024 г. в изпълнение на чл. 71, ал.1 от Постановление № 13 на Министерския съвет от 2024 г. от сметката за чужди средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) бяха възстановени средства в общ размер на 1 200,0 млн. лв.

В хода на изпълнението на бюджета за 2024 г. тези средства ще бъдат предоставяни с акт на Министерския съвет на базата на подписани споразумения с МРРБ като трансфери за общините за финансиране на Инвестиционната програма за общински проекти по реда на чл. 107 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. При елиминирането на тази трансакция, с оглед съпоставимост с предходната година, разходите към края на април 2024 г. са 23 373,2 млн. лв. при 20 938,8 млн. лв. за първите четири месеца на 2023 г. В отделните разходни показатели нарастване има при социалните разходи, вследствие на изплатените по-високи пенсии след влязлото в сила увеличение от юли 2023 г., както и при разходите за персонал, след увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал и при някои други администрации със ЗДБРБ за 2023 г. и ЗДБРБ за 2024 г., и други.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.04.2024 г. от централния бюджет, възлиза на 457,4 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Размерът на фискалния резерв към 30.04.2024 г. е 11 806,4 млн. лв., в т. ч. 10 126,3 млн. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1 680,1 млн. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 30 април 2024 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика". Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети. 

Анкета

За кой отбор ще стискате палци на Евро 2024?