Следвайте ни

Вижте пълния списък на управленските кадри с неточности в декларациите /Втора част/

viber icon

116 Красимира Димитрова Георгиева Заместник - кмет Община - Враца Подала уведомление. Не е декларирала доходи от друга стопанска дейност в размер на 3 870 лв.
117 Красимира Христова Христова - Брозиг Главен секретар Национална агенция за професионално образование и обучение "Подала уведомление. Не е декларирала доходи от друга стопанска дейност в размер на 2 709 лв.

"
118 Кръстьо Петров Кръстев Следовател ОСO в ОП ХАСКОВО Не е декларирал данни за съпругата - доходи от друга стопанска дейност в размер на 4 129 лв.
119 Лъчезар Йорданов Петков Извънреден и пълномощен посланик МВнР - Посолство на Р България - Прага, Чешка Република Подал уведомление. Не е декларирал данни за съпругата - доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 1 080 лв. и доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ в размер на 5 548 лв.
120 Лъчезар Крумов Костов Председател Агенция за ядрено регулиране Подал уведомление. Не е декларирал доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 2 106 лв., както и данни за съпругата - доходи от друга стопанска дейност в размер на 21 000 лв. и доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 2 106 лв.
121 Лъчезар Маринов Маринов Прокурор АпП - ГР. СОФИЯ Подал уведомление. Не е декларирал данни за съпругата - доходи от друга стопанска дейност в размер на 21 590 лв.
122 Лъчезар Стоянов Колев Следовател ОСO в ОП СТАРА ЗАГОРА Не е декларирал данни за съпругата - доходи от друга стопанска дейност в размер на 3 983 лв.
123 Любен Милков Кънчев Заместник - кмет Община - Костинброд Подал уведомление. Не е декларирал данни за съпругата - доходи от друга стопанска дейност в размер на 2 397 лв.
124 Любомир Атанасов Осенов Административен секретар Държавна агенция "Национална сигурност" Не е декларирал данни за съпругата - доходи от стопанска дейност като едноличен търговец в размер на 3 471 лв.
125 Любомир Панайотов Гайдов Съдия АдмС - ГР. СОФИЯ-ОБЛАСТ "Не е декларирал придобиване чрез покупка на самостоятелен обект в сграда предназначен за здравни и социални услуги с площ - 39,80 кв.м. в гр. Велико Търново, както и придобиване чрез дарение на нива с площ - 4 999 кв.м. в землището на гр. Бургас.
"
126 Любомир Стоянов Марков Следовател ОСO в ОП ПАЗАРДЖИК Не е декларирал придобиване чрез доброволна делба на 1/6 ид.ч. от апартамент с площ - 122,40 кв.м. в гр. Пазарджик.
127 Людмил Димитров Веселинов Член на ръководен орган на политическа партия ПП "Движение България на гражданите" Подал уведомление. Не е декларирал доходи от друга стопанска дейност в размер на 3 516 лв.
128 Маджид Реджеб Мандаджъ Кмет Община - Стамболово Не е декларирал придобиване чрез покупка на пасище с площ - 3 дка в с. Енчец, общ. Кърджали, два броя ливади с площ - 0,802 дка и 0,562 дка в с. Кралево, общ. Стамболово, както и доходи от друга стопанска дейност в размер на 17 378 лв.
129 Мадлена Иванова Желева Съдия АпС - ГР. СОФИЯ Не е декларирала данни за съпруга - придобиване чрез замяна на 1/2 ид.ч. от урегулиран поземлен имот с площ - 480 кв.м. в с. Гара Лъкатник, общ. Своге.
130 Маргарита Иванова Златарева - Русева Заместник - председател Централна избирателна комисия "Подала уведомление. Не е декларирала данни за съпруга - придобиване на 1/2 ид.ч. от апартамент с площ - 135 кв.м. и магазин - 73,12 кв.м., както и 1/10 ид.ч. от урегулиран поземлен имот - 365 кв.м. с построените в него едноетажна сграда с 4 броя магазини с площ - 142 кв.м. и едноетажна сграда с 2 броя магазини с площ - 128 кв.м. в гр. София.

"
131 Маргарита Христова Константинова - Златанова Член Държавна комисия по хазарта Подала уведомление. Не е декларирала данни за съпруга - вземане към юридическо лице в размер на 18 000 лв.
132 Мариана Георгиева Карастанчева Съдия ОС - гр. Бургас Подала уведомление. Не е декларирала данни за съпруга - вземане към физическо лице в размер на 80 000 лв.
133 Мариана Кирилова Димова Заместник - кмет Община - Айтос Подала уведомление. Не е декларирала доходи от друга стопанска дейност в размер на 2 689 лв., както и данни за съпруга - придобиване на употребяван лек автомобил "ХЮНДАЙ МАТРИКС", впоследствие отчужден.
134 Мариана Панчева Мачева Следовател СО в СГП Подала уведомление. Не е декларирала доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 4 320 лв.
135 Мариана Радева Христова Съдия ОС - ГР. ВАРНА Не е декларирала данни за съпруга - придобиване на дялове във "ФАНТОН" ЕООД, гр. Варна.
136 Марин Райков Николов Извънреден и пълномощен посланик МВнР - Посолство на Р България - Рим, Италия "Подал уведомление. Не е декларирал доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 6 336 лв.

"
137 Марина Методиева Попова Директор на дирекция Агенция "Митници" Подала уведомление. Не е декларирала данни за съпруга - доходи от друга стопанска дейност в размер на 17 757 лв.
138 Мария Андреева Василева Член Национален Съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти Не е декларирала данни за съпруга - доходи от трудови правоотношения извън тези за заеманата длъжност в размер на 8 130 лв. и доходи от правоотношения по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия в размер на 6 218 лв.
139 Мария Василева Кузманова Член Висш съдебен съвет Подала уведомление. Не е декларирала доходи от друга стопанска дейност в размер на 2 237 лв.
140 Мария Димитрова Димитрова Председател на ОбС Община - Силистра Не е декларирала данни за съпруга - придобиване на дялове в новоучредено дружество "ДЕВИТО 55" ЕООД, гр. Силистра.
141 Мариян Александров Жечев Заместник - кмет Община - Шабла Не е декларирал доходи от друга стопанска дейност в размер на 2 410 лв.
142 Марияна Йорданова Павлова Заместник - председател Национална агенция за професионално образование и обучение Подала уведомление. Не е декларирала доходи от друга стопанска дейност в размер на 4 611 лв., както и данни за съпруга - доходи от друга стопанска дейност в размер на 18 871 лв.
143 Мая Василева Гиздова Съдия РС - ГР. ДУПНИЦА "Подала уведомление. Не е декларирала за себе си и съпруга - данни като ипотекарни длъжници по банков кредит в размер на 237 500 лв., обезпечен с договорна ипотека върху съсобствен урегулиран поземлен имот с площ - 617 кв.м., заедно с построената жилищна сграда - 115 кв.м. в гр. Сапарева баня, в полза на юридическо лице.
"
144 Мехмед Юмер Атаман Народен представител Народно събраниe Не е декларирал данни за съпругата - придобиване чрез покупка на урегулиран поземлен имот - 1 000 кв.м. в гр. Хасково; нива - 2 дка в с. Петелово, както и ниви с обща площ - 20,808 дка и пасища с обща площ - 3,800 дка в с. Пчеларово, всичките в общ. Черноочене.
145 Миглена Тенева Тянкова Съдия ОС – ГР. ХАСКОВО Подала уведомление. Не е декларирала доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 3 168 лв.
146 Милена Божанова Иванова Заместник - кмет Община - Попово Не е декларирала данни за съпруга - доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност в размер на 4 800 лв.
147 Милка Панчева Петкова-Милчева Съдия Върховен административен съд Подала уведомление. Не е декларирала доходи от друга стопанска дейност в размер на 2 313 лв.
148 Минчо Танев Танев Съдия РС – ГР. ЦАРЕВО Не е декларирал придобиване чрез дарение на 1/2 ид.ч. от урегулиран поземлен имот с площ - 580 кв.м. в гр. Бургас.
149 Михаил Велков Михайлов Заместник - кмет Община - Бойчиновци Подал уведомление. Не е декларирал доходи от друга стопанска дейност в размер на 2 746 лв.
150 Михаил Ненов Николовски Извънреден и пълномощен посланик МВнР - Посолство на Р България - Тунис, Република Тунис "Подал уведомление. Не е декларирал данни за съпругата - доходи от друга стопанска дейност в размер на 4 151 лв.

"
151 Младен Исаев Исаев Председател на ОбС Община - Девин Подал уведомление. Не е декларирал доходи от друга стопанска дейност в размер на 6 341 лв., както и данни за съпругата - доходи от друга стопанска дейност в размер на 1 793 лв.
152 Музафер Ахмедов Ахмедов Заместник - кмет Община - Борино Не е декларирал доходи от друга стопанска дейност в размер на 3 487 лв.
153 Надя Емилова Николова-Цанкова Прокурор РП – ГР. ЕЛИН ПЕЛИН Подала уведомление. Не е декларирала данни за съпруга - доходи от друга стопанска дейност в размер на 2 998 лв.
154 Невин Халил Хасан Народен представител Народно събраниe "Подала уведомление. Не е декларирала доходи от стопанска дейност като едноличен търговец в размер на 6 854 лв.

"
155 Нела Кръстева Иванова Съдия РС - ГР. ВАРНА Подала уведомлине. Не е декларирала придобиване чрез наследяване на 1/4 ид.ч. от дворно място с площ - 1 610 кв.м., заедно с построената в него стопанска постройка с площ - 60 кв.м., с. Красен, общ. Генерал Тошево.
156 Николай Александров Николов Прокурор ОП - ГР. РУСЕ Не е декларирал данни за съпругата - доходи от друга стопанска дейност в размер на 3 433 лв.
157 Николай Илиев Ангелов Съдия АдмС - ГР. СОФИЯ-ГРАД Не е декларирал за себе си и за съпругата дадено обезпечение - договорна ипотека по банков договор за рефинансиране в размер на 84 000 лв., върху апартамент с площ - 77,70 кв.м. в гр. Пловдив.
158 Николай Петков Нековски Заместник - кмет Община - Мизия Не е декларирал данни за съпругата - солидарно задължение по банков кредит в размер на 50 000 лв. в полза на физическо лице, обезпечен с договорна ипотека върху апартамент с площ - 72,61 кв.м. в гр. Враца, собственост на физическото лице - кредитополучател.
159 Николай Петров Витков Съдия АдмС - ГР. ВИДИН Не е декларирал данни за съпругата - доходи от друга стопанска дейност в размер на 3 028 лв.
160 Николай Стоянов Дешев Следовател НСлС Подал уведомление. Не е декларирал доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 6 949 лв.
161 Николай Стоянов Терзиев Кмет Район "Триадица" - СО Не е декларирал за себе си и съпругата - учредяване право на строеж за придобиване на 1/2 ид.ч. от офис с площ - 31,49 кв.м. в гр. София.
162 Николай Христов Вушовски Заместник - кмет Район "Красна поляна" - СО Подал уведомление. Не е декларирал доходи от друга стопанска дейност в размер на 2 246 лв.
163 Нуредин Мусов Кафелов Кмет Община - Якоруда Подал уведомление. Не е декларирал придобиване чрез покупка на ливада с площ - 2,402 дка в с. Черна Места, общ. Якоруда, както и доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 3 780 лв.
164 Нурие Тефикова Црънгалова Заместник - областен управител Областна администрация - Разград Подала уведомление. Не е декларирала данни за съпруга - вземане към юридическо лице в размер на 18 200 лв.
165 Огнемир Пенков Митев Председател Държавна комисия по хазарта Подал уведомление. Не е декларирал доходи от друга стопанска дейност в размер на 2 145 лв.
166 Огнян Божинов Янчев Председател на ОбС Община - Гулянци Не е декларирал придобиване чрез доброволна делба на: нива с площ - 15,008 дка, нива - 4 дка, гора - 1,569 дка и лозе - 1,290 дка в с. Долни Вит, общ. Гулянци.
167 Огнян Методиев Евгениев Съдия АдмС - ГР. МОНТАНА Подал уведомление. Не е декларирал доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 3 021 лв.
168 Орхидея Димитрова Андонова Прокурор РП - ГР. БЛАГОЕВГРАД Не е декларирал данни за съпруга - доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 21 600 лв.
169 Павлина Димитрова Георгиева-Железова Съдия АдмС - ГР. СИЛИСТРА Не е декларирала данни за съпруга - придобиване на дялове в "ЖЕЛЕЗОВ 2014" ЕООД, гр. Силистра.
170 Павлина Малчева Узунова Прокурор РП – ГР. РАЗГРАД Подала уведомление. Не е декларирала данни за съпруга - доходи от трудови правоотношения извън тези за заеманата длъжност в размер на 2 701 лв.
171 Пенчо Василев Чанев Кмет Община - Златарица Не е декларирал данни за съпругата - придобиване на употребяван лек автомобил "ДЕУ КАЛОС".
172 Петър Веселинов Боснешки Съдия РС - ГР. ПЕРНИК Подал уведомление. Не е декларирал данни за съпругата - доходи от друга стопанска дейност в размер на 2 127 лв.
173 Петър Иванов Калчев Следовател СО в СГП Не е декларирал придобиване чрез доброволна делба на гора с площ - 1,215 дка в с. Победа, общ. Ямбол.
174 Петър Костадинов Петров Народен представител Народно събраниe Не е декларирал придобиване на употребяван лек автомобил "ТОЙОТА АВЕНСИС".
175 Петър Савов Савчев Съдия РС – ГР. СОФИЯ Не е декларирал данни за съпругата - придобиване на употребяван лек автомобил "ФОЛКСВАГЕН ФОКС".
176 Петя Василева Князова-Василева Заместник - кмет Община - Тутракан Подала уведомление. Не е декларирала данни за съпруга - доходи от стопанска дейност като едноличен търговец в размер на 6 531 лв.
177 Петя Илиева Петкова Следовател ОСO в ОП МОНТАНА Не е декларирала данни за съпруга - придобиване на употребяван лек автомобил "АЛФА РОМЕО 147".
178 Петя Пенчева Василева Следовател СО в СГП Подала уведомление. Не е декларирала данни за съпруга - придобиване на дялове в новоучредено дружество "ГОБО" ЕООД, гр. София.
179 Петя Райчева Оджакова Съдия РС – ГР. СМОЛЯН Подала уведомление. Не е декларирала доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 2 700 лв.
180 Пламен Георгиев Господинов Заместник - кмет Община - Пирдоп Подал уведомление. Не е декларирал доходи от друга стопанска дейност в размер на 5 566 лв., както и данни за съпругата - придобиване на дялове в "БИЛДИНГ СЪПОРТ" ЕООД, гр. София.
181 Пламен Тачев Петров Народен представител Народно събраниe Подал уведомление. Не е декларирал данни за съпругата - доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 7 560 лв., както и доходи от правоотношения по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия в размер на 7 525 лв.
182 Радослав Иванов Иванов Главен секретар Агенция по заетостта Не е декларирал данни за съпругата - доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 5 319 лв.
183 Радостин Петров Ялъмов Заместник - кмет Община - Сливница Не е декларирал доходи от друга стопанска дейност в размер на 2 449 лв.
184 Раиф Шабан Мустафа Председател на ОбС Община - Кърджали Не е декларирал данни за съпругата - доходи от друга стопанска дейност в размер на 3 169 лв.
185 Рангел Вълев Марков Кмет Район "Банкя" - СО Подал уведомление. Не е декларирал данни за съпругата - солидарно задължение по договор за рефинансиране на банков кредит в размер на 42 000 лв., в полза на юридическо лице, обезпечен с договорна ипотека върху собствен магазин с площ 23,500 кв.м. в гр. София, както и придобиване на употребяван лек автомобил "МЕРЦЕДЕС А 160".
186 Рачо Цветков Иванов Член на ръководен орган на политическа партия ПП "Земеделски съюз "Ал. Стамболийски"" Не е декларирал данни за съпругата - придобиване на дялове в "ТРА БИЛ" ЕООД, гр. София.
187 Росица Недялкова Ранкова Прокурор РП – ГР. ПЕРНИК Не е декларирала данни за съпруга - придобиване на употребяван лек автомобил "МЕРЦЕДЕС МЛ 270 ЦДИ".
188 Росица Славчева Бункова-Манолова Съдия ОС - ГР. БЛАГОЕВГРАД Не е декларирала данни за съпруга - солидарно задължение по револвиращ банков кредит по договор за заместване в дълг в размер на 100 000 лв., в полза на юридическо лице, обезпечен с договорна ипотека върху самостоятелен обект в сграда с предназначение за обществено хранене с площ от 131,28 кв.м. и склад с площ от 14,90 кв.м. в гр. Благоевград, собственост на юридическото лице.
189 Румен Венциславов Пехливанов Кмет Община - Рудозем "Подал уведомление. Не е декларирал данни за съпругата - придобиване на употребяван лек автомобил ""МЕРЦЕДЕС Е 320 ЦДИ 4 МАТИК"".
"
190 Румяна Бончева Пенева Съдия ОС – ГР. СТАРА ЗАГОРА Не е декларирала данни за съпруга - придобиване по наследство на дялове в "СТМ - ЕКСПЕРТ ФМ" ООД, гр. Стара Загора.
191 Румяна Костадинова Радилова-Георгиева Заместник - кмет Община - Аксаково Не е декларирала данни за съпруга - придобиване чрез покупка на гараж с площ 32 кв.м. в гр. Варна.
192 Светлана Николаева Рачева-Янева Съдия РС - ГР. БУРГАС Не е декларирала данни за съпруга - доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 2 862 лв.
193 Светослав Емилов Витков Член на ръководен орган на политическа партия ПП "Глас народен" Подал уведомление. Не е декларирал доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 3 240 лв.
194 Светослав Любенов Даскалов Заместник - директор Служба “Военна информация” към МО Не е декларирал данни за съпругата - доходи от правоотношения по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия в размер на 62 284 лв.
195 Силва Петрова Джелепова Заместник - кмет Район "Слатина "- СО Подала уведомление. Не е декларирала доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер 2 592 лв., както и данни за съпруга - доходи от правоотношения по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия в размер на 57 600 лв.
196 Силвия Чавдарова Трендафилова Член на ръководен орган на политическа партия ПП "Национален фронт за спасение на България" Подала уведомление. Не е декларирала доходи от друга стопанска дейност в размер на 3 624 лв.
197 Станимир Димитров Пеев Председател ДА "Държавен резерв и военновременни запаси" Не е декларирал данни за съпругата - вземане към юридическо лице в размер на 420 500 лв.
198 Станислав Иванов Владимиров Члена на ръководен орган на политическа партия ПП "Българска социалистическа партия" Не е декларирал доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 4 164 лв.
199 Стела Стоянова Илиева Следовател ОСO в ОП СИЛИСТРА Не е декларирала солидарно задължение като ипотекарен гарант по банков кредит в размер на 30 000 лв, в полза на физическо лице, обезпечен с договорна ипотека върху урегулиран поземлен имот - 411 кв.м., ведно с жилищна сграда - 88 кв.м. и две селскостопански сгради с обща площ - 24 кв.м. в гр. Силистра, съсобствен с физическото лице.
200 Стефан Георгиев Янев Прокурор ОП - ГР. ПАЗАРДЖИК Не е декларирал пристрояване и надстрояване върху 1/2 ид.ч. от вилна сграда с обща площ 65,900 кв.м. в гр. Батак.
201 Стефан Йорданов Послийски Член на ръководен орган на политическа партия ПП "ВМРО - Българско национално движение" Не е декларирал придобиване на дялове в новоучредено дружество "ЕС ПИ КОНСУЛТ 2014" ЕООД, гр. Пловдив.
202 Стилиян Младенов Кирилов Председател на ОбС Община - Якимово "Подал уведомление. Не е декларирал доходи от стопанска дейност като едноличен търговец в размер на 7 299 лв.
"
203 Стойчо Методиев Баненски Заместник - кмет Община - Банско Не е декларирал данни за съпругата - придобиване на дялове в новоучредено дружество "ДЕМАР 1" ООД, гр. Банско.
204 Стойчо Славчов Василев Член на ръководен орган на политическа партия ПП "Лидер" Подал уведомление. Не е декларирал доходи от трудови правоотношения извън тези за заеманата длъжност в размер на 20 292 лв.
205 Таня Здравкова Георгиева Главен секретар Министерство на финансите Подала уведомление. Не е декларирала данни за съпруга - вземане към юридическо лице в размер на 40 171 лв. и към физическо лице - 32 271 лв.
206 Таня Тодорова Митева-Каракаш Директор на дирекция Държавна агенция "Национална сигурност" Не е декларирала данни за съпруга - придобиване на дялове в "ЕЛЛАБ БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. София.
207 Тенчо Дяков Тенев Заместник - изпълнителен директор Българска агенция по безопасност на храните Не е декларирал данни за съпругата - доходи от друга стопанска дейност в размер на 26 379 лв.
208 Теодора Георгиева Нинова Съдия ВКС Подала уведомление. Не е декларирала доходи от друга стопанска дейност в размер на 2 305 лв.
209 Тихомир Бонев Димитров Член на ръководен орган на политическа партия ПП "АБВ" (Алтернатива за българско възраждане) "Подал уведомление. Не е декларирал солидарно задължение по банков кредит в размер на 140 000 лв., в полза на юридическо лице, обезпечен с договорна ипотека върху урегулиран поземлен имот с площ 405 кв.м., ведно с построената в него битова сграда с котелно - 318 кв.м. в гр. Стара Загора, собственост на юридическото лице.

"
210 Тодор Георгиев Попиванов Съдия РС - ГР. ВИДИН Подал уведомление. Не е декларирал данни за съпругата - придобиване чрез дарение на 5/6 ид.ч. от апартамент с площ 66,380 кв.м. в гр. Видин.
211 Тодорка Драганова Танева Главен секретар Областна администрация - Търговище Не е декларирала данни за съпруга - придобиване на дялове в "ГРАН КРЮ" ООД, гр. София и вземане към юридическо лице в размер на 195 583 лв.
212 Тошо Георгиев Динков Следовател ОСO в ОП ХАСКОВО Не е декларирал за себе си и съпругата дадено обезпечение - договорна ипотека в размер на 36 000 лв. върху апартамент с площ 40,420 кв.м. в гр. Хасково.
213 Трифон Георгиев Иванов Зместник - кмет Община - Плевен Не е декларирал доходи от друга стопанска дейност в размер на 2 126 лв.
214 Трифон Петков Владов Прокурор РП – ГР. БЯЛА Подал уведомление. Не е декларирал за себе си и за съпругата учредено право на ползване върху апартамент с площ 65,230 кв.м. в гр. Русе.
215 Хари Николов Харалампиев Председател на ОбС Община - Пазарджик Не е декларирал данни за съпругата - доходи от друга стопанска дейност в размер на 2 169 лв.
216 Христина Михайлова Иванова Съдия ОС - ГР. ВРАЦА Подала уведомление. Не е декларирала данни за съпруга - придобиване чрез доброволна делба на гора - 7,300 дка и нива - 1,600 дка в с. Скравена, общ. Ботевград.
217 Христо Василев Георгиев Заместник - кмет Община - Петрич Не е декларирал данни за съпругата - доходи от правоотношения по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия в размер на 9 236 лв.
218 Христо Ивайлов Таслаков Член на ръководен орган на политическа партия ПП "Движение България на гражданите" Не е декларирал данни за съпругата - придобиване на дялове във "ВЕЛИНА 99" ЕООД, гр. Плевен.
219 Христо Николов Странджански Съдия В-АпС Не е декларирал данни за съпругата - доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 2 075 лв.
220 Христо Цветанов Кашински Следовател ОСO в ОП СЛИВЕН Не е декларирал данни за съпругата - придобиване на 1/3 ид.ч. от дворно място - 1 553 кв.м., ведно с построените в него жилищна сграда - 73 кв.м., две стопански сгради с обща площ - 90 кв.м. и два навеса - 27 кв.м., както и 1/3 ид.ч. от 2 броя ниви с обща площ - 55,585 дка, всичките в с. Скала, общ. Сунгурларе.
221 Цветан Иванов Колев Съдия ОС- ГР. МОНТАНА Подал уведомление. Не е декларирал данни за съпругата - придобиване на дялове в новоучредено дружество "ЙОДУМ" ООД, гр. Монтана.
222 Цветанка Живкова Карапетрова Заместник - кмет Община - Якоруда Подала ежегодна и финална декларации през 2015 г. Не е декларирала данни за съпруга - притежавани дялове в "Еко ВВ" ООД, гр. Златоград.
223 Юлия Александрова Накова Прокурор РП - ГР. ПЛЕВЕН Не е декларирала придобиване чрез покупка на дворно място с площ 1 100 кв.м., ведно с построените в него жилищна сграда, лятна кухня и две стопански сгради в с. Обнова, общ. Левски.
224 Юлиан Стоилов Димитров Следовател ОСO в ОП ПЕРНИК Не е деклариал данни за съпругата - доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 3 690 лв.
225 Юлиана Генчева Колева Член Висш съдебен съвет "Подала уведомление. Не е декларирала данни за съпруга - доходи от друга стопанска дейност в размер на 7 164 лв.
"
226 Юлияна Василева Цонева-Йорданова Съдия РС - ГР. ИСПЕРИХ Подала уведомление. Не е декларирала данни за съпруга - доходи от правоотношения по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия в размер на 9 187 лв., доходи от друга стопанска дейност в размер на 14 064 лв. и от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 1 215 лв.
227 Юрий Георгиев Дудев Член на ръководен орган на политическа партия ПП "Движение за социален хуманизъм" Не е декларирал дадено обезпечение - договорна ипотека върху съсобствен урегулиран поземлен имот с площ 1 233 кв.м., ведно със застроените в него едноетажна жилищна сграда - 53 кв.м., полумасивна сграда - 68 кв.м. и селскостопанска сграда - 16 кв.м. в с. Ряхово, общ. Сливо поле, за предоставяне на заем на физическо лице.
228 Януш Калоянов Йорданов Член на ръководен орган на политическа партия ПП "Политическо движение Евророма" Подал уведомление. Не е декларирал придобиване чрез дарение на 1/2 ид.ч. от едноетажна жилищна сграда с площ 77,93 кв.м. в гр. София, както и дялове в "ЯСО-2013" ЕООД, гр. София.

 

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Ще гласувате ли на извънредните парламентарни избори през юли?