4232

Стряскаща статистика: Почти една трета от пловдивчани живеят в тежки материални лишения

Близо 220 хиляди са в риск от бедност и социално изключване. Под прага на бедност са почти 21 %

През 2023 г. линията на бедност за област Пловдив e 575.50 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност е 20.9% от населението на областта, а почти една трета живеят в тежки материални лишения. Това сочат индикаторите за бедност и социално включване в Пловдив и региона за посочения период. Цифрите предоставиха от Териториално статистическо бюро Юг, което е част от НСИ. В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност се увеличава с 23.2%, а относителният дял на бедното население - с 1.3 процентни пункта. Линията на бедност се изчислява на база 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в областта.

Данните за 2023 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери - обезщетения, социални и семейни помощи и добавки, равнището на бедност се повишава от 20.9 до 27.9%, или със 7 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 45%, или с 24.1 процентни пункта.

В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности. От статистиката уточняват, че най-голям брой лица – 53 %, не могат да си позволят със собствени средства неочаквани разходи, като неотложен ремонт на жилището или колата, подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др. 48.1 % са тези, които не могат да заминат на едноседмична почивката извън дома, да си позволят подмяна на остаряла мебелировка - 46.9%, купуването на два чифта обувки в зависимост от сезона, и/или за всички сезони - 40.5%. Успоредно с това 22.7% от лицата се ограничават при отоплението на жилището си. Цифрите показват, че през 2023 г. 28.7% от населението в Пловдив и областта живее в тежки материални лишения. 

През миналата година 30.3 хил. лица на възраст 18 - 64 години живеят в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, или 8.6% от населението, а спрямо 2022 г. относителният им дял намалява с 1.8 процентни пункта. През 2023 г. 34.7% от населението в област Пловдив, или 219.2 хил. лица са били в риск от бедност и социално изключване. Добрата новина е, че стойността на този показател намалява с 2.8 процентни пункта спрямо 2022 г., при мъжете - с 1.6 процентни пункта, а при жените - с 3.9 процентни пункта.

На национално ниво, по линия на бедност, Пловдивска област заема междинно положение.

 

 

От статистиката отчитат, че през 2023 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Монтана и Видин - съответно 446 и 466 лв., а най-високата - в област София столица - 990 лв., следвана от областите Варна - 736 лв., Перник - 716 лв. и Кюстендил 702 лева. Най-висок е относителният дял на бедните спрямо линията на бедност за областта в областите Стара Загора - 25.8%, Кюстендил - 24.6%, София столица - 22.2%, и Добрич - 22%. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Габрово – 7.6%, Смолян - 9.6%, Ямбол - 10.7%, и Шумен - 10.9%.

През 2023 г. област Смолян е с най-нисък относителен дял на бедност за мъжете - 7.9%, а с най-високо равнище е област Добрич - 25.1%. В област Габрово жените са с най-ниско равнище на бедност - 6.5%, при 28.3% за областите Кюстендил и Стара Загора.

Относителният дял на жените, живеещи в риск от бедност, е по-голям с повече от 5 процентни пункта спрямо относителния дял на мъжете в областите Търговище,  Кюстендил, София (столица), Перник, Плевен и Стара Загора. В четири области - Силистра, Видин, Добрич и Шумен, относителният дял на бедните мъже е по-голям с повече от 5 процентни пункта от този при жените.

Анкета

Как и къде ще почивате през лятото?