2374

Стопихме се с близо 78 000 души само за година

Населението в България в края на 2021 г. е 6 838 937 души. В сравнение с предходната година населението намалява със 77 611 души, или с 1.1%. Това показват данните на Националния статистически институт. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на база данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

През 2021 г. се проведе 18-о преброяване на населението и жилищния фонд в страната. По предварителна оценка от Преброяване 2021, очакваният брой на населението, пребиваващо постоянно на територията на страната към 7 септември 2021 г. е 6 520 314 души.

Разликата между данните за броя и структурите на населението от текущата демографска статистика и преброяванията се дължи основно на нерегистрираната външна миграция през десетгодишния период между преброяванията.

Снимка 572296

Източник: НСИ

В съответствие с проекта на Национална статистическа програма, първи окончателни данни от Преброяване 2021 ще бъдат представени и публикувани след 1 октомври 2022 година.

Демографските промени в страната се определят от няколко процеса. Те са ниска раждаемост, висока смъртност, нарастване на броя на браковете и разводите.

През 2021 г. в страната са регистрирани 59 069 родени деца, като от тях 58 678 (99.3%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 408 деца, или с 0.7%. Коефициентът на общата раждаемост остава непроменен спрямо 2020 година. В регионален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен - 11.9‰, София (столица) - 10.0‰, и Пловдив - 9.3‰. В двадесет области раждаемостта е по-ниска от средната за страната, като най-ниски стойности се наблюдават в областите Кърджали - 6.4‰, и Смолян и Габрово - по 5.8‰.

Броят на жените във фертилна възраст (15 - 49 навършени години) в страната, или размерът на родилните контингенти и тяхната плодовитост, оказва съществено влияние върху равнището на раждаемостта и определя характера на възпроизводството на населението.

Снимка 572297

Източник: НСИ

Броят на починалите лица през 2021 г. е 148 995, а коефициентът на обща смъртност - 21.7‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 24 260, или с 19.4%. Нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо.

Смъртността сред мъжете (23.2‰) е по-висока в сравнение със смъртността сред жените (20.2‰). През 2021 г. на 1 000 жени умират 1 078 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (28.3‰) отколкото в градовете (19.2‰).

Средната продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2019 - 2021 г., е 73.6 години и спрямо предходния период (2018 - 2020 г.) намалява с една година.

През 2021 г. са регистрирани 26 620 юридически брака - с 4 448 повече спрямо предходната година, а коефициентът на брачност8 е 3.9‰. Близо три четвърти от всички регистрирани бракове (19 175) са сред населението в градовете. Областите с най-много бракове на 1000 души население са Разград, Силистра, Добрич, Перник, Смолян и Кюстендил. Средната продължителност на брака до неговото прекратяване е 15.5 години.

Снимка 572299

Източник: НСИ

През 2021 г. в преселванията между населените места в страната са участвали 127 962 лица. От всички, които са променили своето обичайно местоживеене вътре в страната, 45.2% са мъже и 54.8% - жени. По отношение на възрастовата структура с най-голям относителен дял сред преселващите се са лицата във възрастовата група 20 - 39 години (30.8%), следвани от лицата на възраст под 20 години - 24.2% от мигриралите лица. Най-голямо териториално движение има по направлението "град - град" (38.9%), следват направленията "село - град" (26.2%) и "град - село" (25.1%). Значително по-малък по брой и относителен дял е миграционният поток по направлението "село - село" - 9.8% от мигриралите лица.

Най-голям брой от преселващите се в страната са избрали за ново местоживеене област София (столица) (20 955). Областите с най-големи относителни дялове в миграционния поток към област София (столица) са София - 15.8%, Благоевград - 6.5%, и Пловдив - 5.5%. Най-малко преселили се в столицата са от областите Разград, Силистра и Търговище - по 0.7%.

През 2021 г. 26 755 души са променили своя настоящ адрес от страната в чужбина.

През 2021 г. всички области в страната имат отрицателен естествен прираст. С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите София (столица) (-6.8‰), Сливен (-9.0‰) и Варна (-9.2‰). С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е област Видин - минус 25.7‰, следвана от областите Монтана - минус 23.1‰, и Габрово - минус 22.1‰. В двадесет и четири области населението намалява с над 10 на 1 000 души през 2021 година. Коефициентът на естествения прираст общо за ЕС-27 през 2020 г. е минус 2.5‰.

234595

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
1 коментар
соросоядите ще свършат всичко сами!

соросоядите ще свършат всичко сами!

30.04.2022 | 02:28

Така е от "правилната" соросоядска страна, няма нужда Русия да ви напада!

Отговори
0 0

Анкета

Коя дата е най-подходяща за национален празник на България?