44

След влизане в еврозоната: Забраняват смесено ресто в лева и евро

Датата на приемането на България в еврозоната зависи от момента на изпълнение на всички конвергентни критерии и получаването на положителна оценка за това от Европейската комисия и Европейската централна банка.

При покриване на инфлационния критерий до края на 2024 г., каквито са прогнозите на МФ, и поискване на извънредни конвергентни доклади тогава, въвеждането на еврото по-късно през 2025 г. се определя като реалистичен сценарий. Това посочват от Министерство на финансите в отговор на становище на Българската петролна и газова асоциация по Закона за въвеждане на еврото в България.

Друга промяна в закона предвижда за горивата и опаковките на цигарите да няма двойно изписване на цените. В проекта на закона е предвидено изключение от изискването за двойно обозначаване на продажната цена в лева и евро на продуктите от нефтен произход, визуализирани на информационни табели (ценови тотеми) и колонки с дисплеи за зареждане на моторни превозни средства в търговски обекти за зареждане на горива, уточняват от МФ. Изключение за двойно обозначаване ще има и за продажната цена на тютюневите изделия, изписана върху потребителската опаковка или върху бандерола – за пурите и пуретите, уточняват от министерството.


Същевременно, изключението от изискването за двойно обозначаване на цените не е пълно, тъй като, извън изключението търговците могат да извършват двойно обозначаване на цените по друг подходящ начин. В общия случай, цените на предлаганите стоки и услуги се изписват в официалната парична единица на страната по подразбиране. Не е налице необходимост от изрична уредба по темата, която да задължи търговците да обозначават в левове до момента на въвеждане на еврото и в евро след въвеждането му. Отделно, след изтичането на периода на двойно обращение, левът ще престане да бъде законно платежно средство.

При двойното обозначаване на цените на стоките и услугите цените в евро и в левове се поставят в непосредствена близост, изписват се ясно, четливо, недвусмислено и лесно разбираемо, с еднакъв размер на шрифта, по начин, който не въвежда потребителите в заблуждение“. Двете цени са придружени с изписване на съответната валута, отличителен знак или съкращение, позволяващи лесното им разпознаване“.

Съкращава се от 3 на 2 месеца срокът за промени в наредбата по Закона за ДДС, след приемане на Закона за въвеждане на еврото в България, за което също настояват от различни бизнес организации.

От Асоциация на банките в България предлагат корекция относно таксите за внасяне на пари по сметки от клиентите. Според закона за първите 6 месеца ще има  безплатната обмяна от страна на БНБ на банкноти и монети от левове в евро за кредитните институции. Същевременно, обаче, за банките се въвежда и друг безплатен ангажимент, а именно за внасяне на обменените банкноти и монети от левове в евро по сметка в кредитната институция. Внасянето по сметка е последваща операция на обмяната от левове в евро.

След обмяната на левовете в евро едно лице има няколко възможности — да задържи парите в брой, да ги внесе по еврова сметка в същата или в друга банка непосредствено след извършването на операцията по обмяната или след известно време. Също така, ако една кредитна институция прилага такси и комисиони за платежната услуга „внасяне на пари в брой", тя би следвало да извършва тази услуга по един и същ начин преди и след въвеждане на еврото.

Затова от асоциацията предлагат от датата на въвеждане на еврото в Република България кредитните институции обменят безплатно, в неограничено количество банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс, като за суми над 30 000 лв. на една трансакция кредитните институции обменят безплатно банкноти и монети от левове в евро след предварителна заявка от З работни дни. Това ще се  прилага съответно и при внасянето и свързаната с това обмяна на банкноти и монети в левове по сметка на клиента в евро при кредитната институция, в която е извършена обмяната. Предложението е прието.

Друга промяна в проектозакона, предложена от „Ние потребителите“ е да се забрани връщането на смесено ресто – и в лева, и в евро, тъй като така ще се объркват клиентите. Така в закона ще бъде записано: „В периода на двойно обращение при рекламация на стока или услуга, когато потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената от него сума, търговецът връща платената сума изцяло в евро. Когато търговецът няма достатъчна момента наличност да върне платената сума в брой в евро, връща платената сума изцяло в левове", пише pariteni.

Анкета

Как и къде ще почивате през лятото?