3906

Кой печели? Голяма промяна с пенсии и заплати в евро

Шест месеца сменяме левовете без такси в банките и пощите, неограничено - само в БНБ

Възрастните хора печелят стотинка при влизането на България в еврозоната

Как ще стане превалутирането от левовете в евро след приемането на България в еврозоната? Това става ясно от законопроект на финансовото министерство за въвеждане на единната валута, пуснат за обществено обсъждане. В него са описани най-подробно всички действия, свързани с парите ни, които трябва да се направят след като страната ни получи одобрение от Брюксел и Франкфурт.

Работодателите ще трябва да започнат да изплащат заплатите в евро веднага след датата на въвеждането му. Възнагражденията, записани в трудовите договори, следва да бъдат превалутирани в полза на служителя до най-близкия евроцент, като в този случай няма да се спазва математическото правило. Ако знакът, който следва последния знак, до който се прави закръгляването, е по-голям от 0, трябва да се добави една единица към последния знак. Или да бъде определена нова сума, която не е по-ниска от тази в лева. 

 
По същия начин - в полза на получателя, ще се закръглят пенсиите и социалните помощи, пише още в документа.  

В проектозакона няма посочено число на курса, по който ще се разменят левовете за евро. Но се уточнява, че  "официалният валутен курс на лева към еврото е неотменимо фиксираният валутен курс, който се поддържа вече четвърт век".   Този курс е 1.95583 лева за едно евро.  Превалутирането от левове в евро ще се извършва, като числовата стойност в левове се раздели на пълната числова стойност на официалния валутен курс, изразен с шест цифри, с всичките пет знака след десетичната запетая. Получената сума ще се закръглява до втория знак след десетичната запетая.  Така например при превалутиране на 1000 лв., ще получим  511.29 евро.

За заплати, пенсии, обезщетения, парични и социални помощи обаче са предвидени изключения от математическо правило: "сумите ще се закръгляват до най-близкия евроцент, като ако третият знак след десетичната запетая е по-голям от нула, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица". Тоест, ако 1000 лева в банковата сметка стават 511.29 евро, то 1000 лв. заплата или пенсия, изплащана от НОИ, ще станат 511.30 евро.

От датата на влизане в еврозоната всички банки и други доставчици на платежни услуги еднократно превалутират всички левови салда по сметки на своите клиенти в евро без такси и комисиони.

Правилото ще важи при превалутирането на сметки в кредитни институции и други доставчици на платежни услуги, дългови ценни книжа, безналични финансови инструменти, държавни ценни книжа, държавни и държавногарантирани заеми, публични задължения, ценни книжа на приносител.

След като всички сметки в банките ще бъдат превалутирани автоматично и безплатно по официалния валутен курс, още същия ден титулярите ще могат да теглят само евро. 

Цени в две валути

Предвиденият преходен период, в който за разплащане ще могат да се ползват и левове, и евро, е само един месец. След изтичането му левът вече няма да бъде законно платежно средство. През този период търговците ще са задължени да връщат ресто в евро. 

Периодът, в който цените ще бъдат посочени едновременно и в евро, и в лева, ще започне един месец след датата на влизане в сила на Решението за приемането на еврото и ще приключи 12 месеца след въвеждане на еврото в България. Двете цени трябва да се изписват ясно, четливо, недвусмислено и лесно разбираемо, с еднакъв размер на шрифта, по начин, който не въвежда потребителите в заблуждение. Те трябва да са поставени заедно. През този период търговците ще са длъжни да издават касови бележки и фактури и в лева, и в евро. Двойно обозначаване на цените за такси и комисиони ще има и в банки, пенсионни дружества, застрахователи, финансови посредници. В този период ще получаваме информация в двете валути по всички открити до датата на въвеждане на еврото левови сметки, за остатъчната наличност при теглене от банкомат, за остатъка по кредити, за начислените лихви по депозити в левове, открити до датата на въвеждане на еврото и т.н.

Обменяме до 1000 лв. на ден в пощите

БНБ ще трябва да предостави достатъчно еврови банкноти и монети на търговските банки, които пък ще имат грижата да предоставят "стартови комплекти" на търговците и на пощите. Те ще се купуват по официалния курс на лева спрямо еврото. Всички банкомати ще са заредени само с евро. 

БНБ ще обменя безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс. В търговските банки обаче обмяната без такси и комисиони е само 6 месеца. Те ще обменят банкноти и монети до 30 000 лева без предварителна заявка. В "Български пощи" без уведомление ще се сменят до 1000 лв. на ден. За суми от хиляда до 10 хил. лв. ще се изисква предварително подадена заявка от 3 до 5 работни дни. 

След първите шест месеца банките и пощите имат право да въведат такси за тази услуга, но ще са длъжни да обменят левове и стотинки още шест месеца.

Лихви по кредити и депозити

Към датата на въвеждане на еврото размерът на лихвения процент по банковите влогове не трябва да е по-нисък от размера на лихвения процент преди тази дата. Същото ще важи и за кредитите. Банките обаче ще трябва да променят референтните лихвени проценти, които ползват като база по левовите заеми, тъй като те обичайно са базирани на индекси и показатели, които ще изчезнат (например статистиката на БНБ по левови депозити). При договор за кредит с фиксиран лихвен процент той трябва да остане такъв, какъвто е бил договорен преди датата на въвеждане на еврото.

Важно за бизнеса

От датата на приемане на еврото Агенцията по вписванията ще превалутира служебно размера на вписания капитал на всички дружества. Вписаната номинална стойност на акциите автоматично се заменя със стойностите в евро и евроцентове. След това обаче търговските дружества ще са задължени да актуализират информацията в устава/дружествения договор за стойностите на капитал, акции и дружествени дялове в евро. Това те трябва да направят едновременно с подаване на първото следващо заявление за вписване, заличаване или обявяване в Търговския регистър, но не по-късно от 12 месеца след въвеждане на еврото в страната.

Дружествата ще имат задължение да актуализират вътрешните си документи, като отразят превалутирания размер на капитала в срок до 12 месеца от датата на въвеждане на еврото. Стойността на всеки отделен фирмен актив или пасив се преизчислява от левове в евро. Курсовите разлики, възникнали в резултат от преизчисляването, се отчитат като текущи счетоводни приходи и разходи и се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане. Всички възникнали разлики от преизчисляването на капитала се отчитат в собствения капитал. От датата на въвеждане на еврото текущото счетоводно документиране и отчитане се извършва в евро и годишните финансови отчети се съставят в хиляди евро, като данните за предходния отчетен период също трябва да се преизчислят в евро с цел съпоставимост.

В срок до три месеца от влизането в сила на този закон министърът на финансите ще трябва да промени Наредба Номер 18 (за фискалните устройства), като в нея посочва условията и начина за регистрирането и отчитането на продажбите и/или сторно операциите на стоки и услуги чрез издаване на фискален бон или друг документ. В нея трябва да са описани и условията и начинът на обявяване на крайната сума в издаваните касови бележки в периода на двойно обозначаване на цените на стоките и услугите. С наредбата ще се определят и сроковете, в които фирмите, производителите/вносителите на касови апарати и производители/разпространители на софтуер за управление на продажбите трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията.

Колко ще струва

Разходите, свързани с приемането на еврото в частния сектор, няма да се компенсират с публични средства. Т.е. всяка компания ще трябва да се погрижи да отговаря на изисквания на закона за своя сметка, пише standartnews.com.

Към проектозакона има и оценка на въздействието за разходите по смяна на валутата. За банките те са изчислени на общо 492 млн. лв. От тях 147 млн. лв. са за адаптиране на информационни и счетоводни системи, а 182 млн. лв. са разходи на БНБ. За пощите ще са нужни още 30 млн. лв. Инвестициите за промяна на системите на инвестиционните посредници са между 25 хил. и 30 хил. евро, за застрахователите - от 15 хил. лв. до 3.35 млн. лв. За пенсионните дружества сметката ще е общо над 2 млн. лв. Тъй като от превалутирането се очаква някои пенсионери да спечелят по една стотинка, това ще струва на бюджета още 304 хил. лв.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване са приложени.

Публикувай
13 коментара
Дядо Ванчо

Дядо Ванчо

06.04.2024 | 22:27

Важното е да сме живи и здрави

Отговори
2 0
SUSAN BENSON

SUSAN BENSON

06.04.2024 | 20:57

Здравейте дами и господа, имате ли нужда от финансова помощ? Аз съм Сюзън Бенсън. Аз съм кредитор, а също и финансов консултант. Имате ли нужда от бизнес заем, личен заем, ипотечен заем или заем, за да завършите проекта си? Ако отговорът ви е да, ще ви препоръчам да се свържете с моята фирма. Ние предоставяме всички видове кредитни услуги, включително дългосрочни и краткосрочни заеми, обезпечени и необезпечени заеми и много други. За повече информация, пишете ни по имейл: ([email protected]) или ми изпратете съобщение директно в WhatsApp чрез: +447915601531 и получете отговор веднага. Заем от надеждна и компетентна компания е това, от което се нуждаете, за да постигнете целта си. Ние сме компания за цялостни финансови услуги и се ангажираме да ви помогнем да удовлетворите всичките си стремежи. Ние сме специализирани в предоставянето на структурирани финансови решения на физически лица и компании по най-ефективния и бърз начин..

Отговори
0 3
Поне 500 пъти

Поне 500 пъти

06.04.2024 | 19:36

И казаха на чуфутската нагла пасмина ЧЕ със тази тотална инфлация която се вихри във България ще видят еврото и еврозоната през крив Макрон Но Чуфутският им магарешки прословут инат и наглост нямат край А и лакомията чуфутска да се докопат до Българският трезор национален който в момента е защитен от техните щения по правилата на Валутния борд ги кара да бъдат още по нагли и агресивни Докато не им счупим наглите чУфутски лакоми шарлатански мутри

Отговори
5 5
Много глупаци ей

Много глупаци ей

06.04.2024 | 21:00

Абе диване, колко пъти трябва да се повтаря на такива като теб, че с критерия инфлация може да се прави компромис и страната да бъде приета в еврозоната дори и с по-висока инфлация. Нашата за годината не е много по-висока от границата. Сега през май ще има доклад и ще знаем дали влизаме през януари 2025. Най-късно догодина лятото сме с нова валута.

Отговори
2 6
демоникрация

демоникрация

06.04.2024 | 19:34

Най-много ще спечелят крадливите ни политици! След приемането на Еврото, отпада Валутният борд! Това означава, че ще могат да теглят неограничено нови заеми които да крадат, а после поколения напред да изплащат! Живеем в демокрация на корупцията и далаверите! А няма и съдебна система - някакви мафиотски мрежи на Нотариуси и ПепиЕврото са оплели системата. А на върха вероятно стоят политически фигури и пълнят оф-шорните си сметки!

Отговори
9 1
Анонимен

Анонимен

19.04.2024 | 17:48

Не се притеснявайте КОКОР ,вече ни оправи с кредитите за поколения напред ,още докато сме в левове!

Отговори
1 0
Марко

Марко

06.04.2024 | 19:22

Кво стана сега...Министърката това ли ти са оправите със нередностите...тези които имат най Малък приносът във пенсионната система...са най добре...Великденски добавки.

Отговори
5 1
Анонимен

Анонимен

19.04.2024 | 18:12

И вие не се притеснявайте за ,,социалната несправедливост ,,Тя не се шири само сред пенсионерите ,но също ,и сред работещите.Тези дето най малко работят ,в държ сектор ,все на тях правителството вдига заплатите .А на тези ,които работят в истинската пазарна икономика,ако има макар и малко такава ,и произвеждат ,нещо си ,на тях шефовете ,евентуално ,ако решат могат да им вдигнат с някой лев ,но обикновенно не се решават ,и казват не може имаме много разходи ,по осигуровки ,по туй ,по онуй ,и хайде по една ,,студена вода,,и им остава наградата,само ,,ДА ЖИВЕЙ ,ЖИВЕЙ ТРУДА,,Така е за някои СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ДЕМОКРАЦИЯ ,за други КАПИТАЛИСТИЧЕСКА ДЕМОКРАЦИЯ,но по стъкмистика по медиите постоянно ръсят глупости ,че БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА ВСИЧКИ МНОГО СЕ Е ПОДОБРИЛО.Прост приблиз.пример ,един политик взема да кажем 10 хил.лв ,10 работника в провинц.на Мин заплата 800лв.чисто ,общо за 11човека имаме към11 000лв ,опаааа статистически няма на 800,а са на 1000 лв.опаааа за пред ЕВРОПА всички сте забогатяли .Обаче дефакто ,кой е забогатял!Забогатяли ,ама ,,На кукуво лято,,

Отговори
1 0
Анонимен

Анонимен

19.04.2024 | 18:30

Опаааа грешка ,всъщност 18000лв разделени на 11 ,бреййй то масата сме вече със средна раб.заплата ,и затова казват ,че толкоз много се е вдигнала

Отговори
0 0
Никой не печели

Никой не печели

06.04.2024 | 19:20

Всички губим. Справка - Хърватия.

Отговори
7 4
хахахахахха

хахахахахха

06.04.2024 | 19:30

НИКОЙ в Хърватия дори не си помисля да се отказва от Еврото. Интересно защо. Излез малко от панелката и попътувай по света. Еврото идва със сигурност дали след половин година или една е все тая.

Отговори
4 6
За какво е цялата работа!

За какво е цялата работа!

06.04.2024 | 19:33

За какво е цялата работа! За да Загубиш! Който краде... Бълха го ухапала!

Отговори
4 1
Продажен вестник

Продажен вестник

06.04.2024 | 18:42

Наврете си еврейгейврото отзад

Отговори
6 9
пловдивчанин

пловдивчанин

06.04.2024 | 18:14

Значи всяка пенсия и заплата ще се увеличи с една стотинка на месец! Това си е направо джак пот .Къде ще ги харчим толкова много пари

Отговори
14 4

Анкета

Решихте ли за кого да гласувате на 9 юни?