2374

Как да санираме безплатно панелката: 80 милиона за блокове мастодонти в Пловдив със сговорчиви съседи

Близо 93% от жилищните сгради у нас имат нужда от енергийно обновяване, сочи статистиката на Дирекция  „Жилищна политика“ в МРРБ. Какъв е обаче реалният интерес на сдруженията на собствениците да ползват европари, за да приложат енергийноефективни мерки в жилищата си, съвсем не е ясно. Още повече че и стартът на програмата се бави. "Получаваме по две-три обаждания на ден с въпроси около програмата, но засега и ние нямаме отговори", коментира лаконично Лилия Чолакова, член на УС на Асоциацията на дружествата, управляващи етажна собственост (АДУЕС). Сигурно е обаче, че интересът по Етап 1 на процедурата ще е много по-голям от мераклиите по Етап 2. Разликата е, че в първия случай мерките за енергийна ефективност ще са със 100% безвъзмездно финансиране, а във втория - до 80%. Останалите 20 на сто остават грижа на собствениците на имоти. Крайният срок за кандидатстване по Етап 1 вече бе удължен веднъж до 31 май 2023 г.

Новото сега е, че бюджетът на процедурата по ПВУ е предварително разпределен на териториален принцип. От всичките 1.4 милиарда лева за София е определен таван от 150 милиона лева, а за Пловдив, Варна и Бургас - по 80 милиона лева. Други 40 по-малки градове ще разполагат с по 30 милиона лв., има финансиране и за общини, попадащи в „селски райони”.

Скалата на оценяване

Според последния публичен документ на Насоките за кандидатстване максималните точки, които може да вземе един кандидат - сдружение на собствениците, е 140. Минимално допустимите, за да се разгледа кандидатурата, пък са 72 точки. Проектите ще се оценяват по няколко критерия, като голяма тежест имат именно очакваните резултати след енергоспестяващите мерки. Заложени са 30% икономии. Така например, ако процентът енергийно спестяване в годишното потребление на първична енергия в резултат на енергоспестяващите мерки е по-голям от 65%, точките са 25. Ако е по-голям от 62%, точките са 23 и т.н., като всичко се доказва с валиден сертификат за енергийни характеристики на сградата и допълнителни изчисления по формула. Другият важен критерий е очакваното годишно намаляване на емисиите на CO2. Ако са повече от 80 т, това носи 20 точки.

С много голяма тежест е и критерият „ефективност на инвестицията за енергийна ефективност като отношение на необходимата инвестиция в левове към количеството спестена първична енергия в kWh на годишна база - лв. /kWh/г”. Изчислява се, като се раздели общата стойност в левове на проекта на очакваното количество спестена първична енергия в kWh/г, като тук максималният брой точки е 35.

Най-големите печелят

Критерий №4 обаче директно подрязва крилата на по-малките сгради, чиито собственици искат енергийни мерки. Това е „Целесъобразност на инвестицията за енергийна ефективност като разгъната застроена площ на сградата/блок-секцията. Най-много точки ще получат сгради с РЗП над 5000 кв.м - 20. Блокове с РЗП над 4000 кв. м падат на 18 точки, а най-малките пък - с РЗП под 1000 кв. м, получават едва 10 точки.

Още един критерий в общата скала на оценяване може да спъне сдруженията на собствениците. Насоките за кандидатстване дават предимство на сговорчивите и диалогични съседи. Ако собствениците на повече от 95% от идеалните части от общите части на етажната собственост членуват в сдружението на собствениците и са подкрепили изпълнението на проекта със своя глас на общото събрание, това носи максималните 25 точки. За сравнение - ако този процент е под 80%, точките падат на 10. Именно този критерий може да се окаже труден за покриване, защото практиката показва, че винаги има съседи, които се противопоставят на най-дребните решения на общото събрание, а камо ли да влезе бригада в блока, която да ремонтира с месеци.

Ясни са отговорниците по места

„Санирането с пари от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) тръгва в началото на ноември, пардон - в средата на месеца. Пишат се насоки, тече обсъждане, събират се мнения, редактират се насоките и т.н.” Фанфари и после тишина - така изглежда дълго чаканият старт на безплатното саниране с европари.

 С вчерашна дата кандидатстването все още не е стартирало. През тези месеци обаче наистина беше пуснат на обществено обсъждане най-важният документ - Насоки за кандидатстване. В първия си вариант той събра 233 страници коментари, забележки и становища. Част от тях бяха приети от МРРБ, друга - отхвърлени, трети пък противоречаха на идеите и целите на процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I“. Преработеният документ беше отново пуснат на обществено обсъждане, чийто срок изтече на 2 декември. Оттам насетне настана оглушително мълчание от страна на МРРБ. Общините като водещи партньори в програмата също вдигат рамене какво, кога и как ще се случи. Единственото нещо, което се промени през това време, е, че министерството пусна публични списъци с имената, телефоните и имейлите на служителите в Община Пловдив и районните кметства, които ще са натоварени с нелеката задача да съдействат на гражданите при подготовка на документацията и да я приемат. Файловете са качени в официалната страница на министерството, раздел "Инвестиции по НПВУ".

Три спорни въпроса и отговорите на МРРБ

233 страници с предложения, въпроси и становища са обобщили от МРРБ, преди да пуснат редакцията на Насоките за кандидатстване за парите от Европа. Сред тях има много идеи на граждани, домоуправители и браншови организации, които са аргументирано отхвърлени, но има и такива забележки, които са взети под внимание и не присъстват в последните насоки. Ето няколко спорни въпроса:

*  Въпрос от Ани Ютова, която живее в блок със 75 апартамента в Ботевград: "Сградата е панелна, строена преди  50 г. Крайно наложително е да се направи укрепване  и саниране на сградите, но смятаме, че изискването  да представим документ за извършено обследване за енергийна ефективност и технически паспорт на сградата е дискриминационно. След като тези разходи по принцип са допустими за финансиране по програмата, е по правилно съответната община като водещ партньор да възложи  на коректен изпълнител да извърши експертни оценки за енергийна ефективност  и обследване за техническото състояние на сградите - кандидати за саниране. Така ще се предотвратят злоупотреби и неверни технически документи, а също така ще имат достъп най-нуждаещите се, ще има справедлив социален ефект.  Това, което е заложено в проекта, дава възможност на собственици на сгради с по-малък брой самостоятелни обекти и с по-добри финансови възможности да си  осигурят участие  в програмата".

Отговорът от МРРБ: "Програмата не може да финансира предварителните разходи, преди подаването на предложение за извършване на инвестиции  (ПИИ) и извършването на оценка, както и разходи на неодобрени ПИИ".

Въпрос от Цвета Наньова, изпълнителен директор на БАКК АД: "Един от критериите за оценка, който носи 5 точки на кандидатстващите сдружения на собствениците, е „Принос към архитектурния облик на града“. Според нас той е несъотносим критерий за оценка в Програма, финансираща енергийна ефективност в жилищни сгради на конкурентни начала. Този критерий ощетява собствениците, чиито сгради са „без принос“ и е трудно обяснимо, защо те ще имат по-малко право да получат безплатно енергийно обновяване”.

Отговорът на МРРБ: „Процедурата иска да насърчи добри практики, приети в част от общините, и е средство за подобряване на градската среда и приобщаване към инициативата за европейски Баухаус”. 

Въпрос от  Росица Василева: „Според точкуването е видно, че малките сгради (например с 4-5 семейства) имат минимален шанс да се класират и да наберат съответния брой точки или почти нямат такъв. Моля да ми отговорите, ако настоящата процедура е предвидена само за големи жилищни сгради, защо не е посочено, че ще е така? И защо тогава на еднакъв принцип и малки, и големи сгради ще подготвят документи (които струват пари) и ще се състезават помежду си, при положение че само едните имат реален шанс да спечелят? Не е ли необходимо условията за точкуване и класиране да бъдат разграничени за малките и големите сгради, за да могат всички да имат реален шанс за одобрение?".

Отговорът от МРРБ: "При разработването на критериите за избор на проекти е търсен балансиран подход, който да не дава конкретно предимство на дадени сгради или градове. С част от критериите се дава предимство на сгради с по-голямо РЗП, а с други критерии са по-благоприятни за сгради с по-малко РЗП. Следва да се отчете и фактът, че при сгради с по-голям брой самостоятелни обекти осигуряването на финансиране за подготвителните дейности от страна на собствениците е много по-трудно, отколкото при сграда с малък брой самостоятелни обекти". 

Половината от блоковете на 30 до 60 години

По данни от Анализ на националния жилищен сграден фонд в Република България най-големият дял на съществуващия жилищен фонд в страната е създаден в периода 1960-1989 г. Това са 52% от обитаваните жилищни сгради и 60% от полезната площ. Това е периодът, в който са изградени основната част от панелните и стоманобетоновите сгради и в който за първи път се поставят изисквания към съхранението на енергията в сградите чрез нормативни коефициенти на топлопреминаване на ограждащите сградни елементи. Към настоящия момент едва 7% от площта на обитаваните жилищни сгради (построените след 2010 г. и обновените) е в съответствие със съвременните изисквания за енергийна ефективност.

 

 

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
2 коментара
Боко тиквата

Боко тиквата

09.12.2022 | 18:02

Като ми напълните чекмеджето с кюлчета и ви замажем очите с нещо горе долу направено като ви оберем.

Отговори
1 1
Саниране

Саниране

09.12.2022 | 11:54

Много бюрокрация много нещо, и то за един стериопор така ли се пишеше, ами тези нови сгради облечени във стъкло каква енергийна ефективност имат, не трябвали и те да бъдат санирани, а това за тройни и незнам какви си стъклопакети май е празна работа, във такива сгради съм влизал, лятото без климатизация е нетърпима жега а зимата студ, но за тях не се говори и продължават да се строят, е по документи поне са ефективни

Отговори
4 0

Анкета

Кой да стане кмет на Пловдив, ако Здравко Димитров хвърли оставка?