4020

Българин със сменен пол връща пари на държавата

За първи път по дело срещу България Европейският съд по правата на човека преразгледа свое решение и обяви оплакването за недопустимо.

Става въпрос за дело на българин, който е осъдил държавата в заради отказ на българските съдилища да допуснат юридическа промяна на пола му през 2016 година.

Тогава две инстанции отхвърлят искането му за вписване в регистрите на населението на променения пол, имена и ЕГН. През 2020 съдът по правата на човека приема, че е налице нарушение на право на зачитане на личния и семейния живот и присъжда обезщетение за неимуществени вреди и разноски. Съдът критикува  мотивите на националните съдилища.

След постановяване на решението, в рамките на събиране на информация, касаеща индивидуалните мерки по неговото изпълнение, правителствените агенти установяват, че докато е било висящо делото пред ЕСПЧ, адвокатът на жалбоподателя е завел ново искане пред национален съд, но в друг съдебен район. Съдът е уважил исканията му, като през юни 2017 г. посочените данни са променени в Регистъра за гражданско състояние. Това обстоятелство обаче не е било известно на съда по правата на човека към датата на постановяване на осъдителното решение.

Българското правителство подава молба до ЕСПЧ да позволи извънредна процедура по преразглеждане на решението, като възразява, че поведението на жалбоподателя и неговият процесуален представител е злоупотреба с правото на жалба.

Сега нашият сънародник със сенен пол трябва доброволно да възстанови полученото от държавата  обезщетение - 7500 евро за неимуществени вреди и 4150 евро за разходи и разноски. В противен случай държавата може да ги претендира по съдебен ред.

Анкета

Как и къде ще почивате през лятото?