Следвайте ни

Новият шеф на БАБХ е станал професор с неоткриваеми статии

viber icon

С неоткриваеми статии, без списък с цитирания, без ръководство и на един успешно завършил докторант новият изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните Паскал Желязков е станал професор в ръководения от него по същото време (2014 г.) Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт "Проф. д-р Георги Павлов" в София, установи проверка на OFFNews.

Озадачени от резултатите от нея, изпратихме въпроси чрез пресцентъра на БАБХ до проф. Желязков на 27 септември. До днес те се посрещат с мълчание, допълват от медията.

Конкурсът

 Конкурсът за заемане на академичната длъжност "професор" в НДНИВМИ по научната специалност "Паразитология и инвазионни болести на животните и човека" (в който Желязков се оказва единствен кандидат) е обявен на 4 март 2014 г. в Държавен вестник. По това време Желязков е директор на същия институт.

 

Материалите по конкурса са публикувани три месеца по-късно и в тях странно липсва списък с цитирания на П. Желязков, каквито може да се видят в документацията на кандидатите в другите процедури. Ето само два от тях:

 

 

Статиите

Желязков прилага списък с 36 научни публикации, доклади и научни становища, на базата на които трябва да се прецени дали на кандидата за професор може да се присъди тази академична длъжност.

Нито една от тях не е в списание с импакт фактор. Единствените, публикувани в чужди списания, са статиите под №1 и №13.

 

Нито една от двете обаче не може да бъде открита. В брой 20 от 1997 г. на списанието такава липсва. Не се открива и в цялото списание. Сметнахме, че може би просто ние не можем да я открием, затова се обърнахме към БАБХ с молба за линк на цитираната статия. До момента нямаме отговор от Агенцията.

Втората статия, публикувана извън България, е №13: Zhelyazkov P., Koruddjjski, Galabinova T. Chaleva E., Study of the antimicrobial activity of tiamulin hydrogen fumarateq against pathogenic microorganisms isalated from animals. (2006) Folia veterinaria, 50, 1: 9-12). (Правописът е на автора. - бел. ред.)

Според списъка на Желязков тя е отпечатана в бр. 50 на цитираното списание. Но брой 50 няма. Самото списание излиза от 2016 г., а в списъка е посочено, че статията е публикувана там през 2006-а.

Попитахме проф. Желязков чрез пресцентъра на БАБХ на какво се дължи разминаването, но нямаме отговор. Без отговор остават и въпросите ни дали Желязков има публикации в списания с импакт фактор - вкл. извън посочения списък, както и дали е ръководил успешно завършили докторанти.

Озадачи ни още нещо, на което се натъкнахме. Публикация с идентични заглавие и авторски екип може да се открие и в списъка с публикации на проф. Елена Чалева (http://obuch.info/spisk-na-nauchnata-produkci-na-prof-elena-chaleva--ndnivmi-sof.htm), но в следните два варианта:

Zheliazkov, P., Korudjiski, N., Galabbbinova, T., E. Chaleva. Study of the antimicrobial activity of tiamulin hydrogen fumarate against pathogenic microorganisms isolated from animals. Folia Veterinaria, 2006, 50, 1, 9-12.;

Zheliazkov, P., Korudjiski, N., Galabbbinova, T., E. Chaleva. Study of the antimicrobial activity of tiamulin hydrogen fumarate against pathogenic microorganisms isolated from animals. Enperimental Pathology and Parasitology, 2006, 9/3, 38-42.

Второто списание вероятно се казва Experimental Pathology and Parasitology, а грешката е в резултат на недоглеждане. Екипът ни обаче изобщо не откри такова списание.

Рецензии

Слабостите в представената документация на кандидата са отразени в рецензиите на оценяващите ги, но нито един от тях не е против той да стане професор.

Рецензентът проф. д.в.м.н. Йотко Каменов Иванов например пише:

"Всички трудове са в колектив с други научни работници. ... Кандидатът няма самостоятелни публикации. ...  В предоставените ми материали не открих справка за импакт фактора и цитиранията на кандидата. ... От материалите не става ясно дали кандидатът е бил ръководител на докторанти и специализанти. ... Някои от публикациите (1, 16) в действителност са резюмета. Погрешно са представени авторите на научни трудове с №20 и 21. ... Принос №12 не е формулиран правилно. .... Много лошо впечатление правят многобройните грешки при изписване на латинските имена на паразитите в авторската справка, представена от кандидата, които вероятно са допуснати от помощния персонал. ... В списъка на научните трудове за участие в конкурса има такива, които не са по тематиката на обявения конкурс".

И все пак на финала на рецензията си проф. Иванов пише, че кандидатът  по конкурса има достатъчно богат като научен работник", че той "не се е откъсвал от науката и винаги е бил на гребена на паразитологичната наука и практика", затова "...с убеденост предлагам на уважаемото научно жури да гласува за присъждане на научното звание "професор".

Втората рецензия - на проф. Илия Банков - нарича дейността на кандидата "впечатляваща", който е "изграден специалист в областта на ветеринарната медицина и в частност на паразитологията и е търсен за решаването на най-отговорни въпроси в тези области".

Колкото и благосклонен да е проф. Банков, и той не може да пропусне липсата на списък с цитирания и на ръководени докторанти, а също - и грешките в документацията на кандидата.

"Забелязват се грешки от техническо естество, което си обеснявам (в целия цитат е запазен оригиналният правопис - бел. ред.) с големия по обем работа при подготовката на предоставения материал.

Като слабост отбелязвам липсата на списък с цитирания - пише проф. Банков. Не се съмнявам, че тези публикации са цитирани, но трябва те да се издирят. Има търсачки, които улесняват този процес. В никакъв случай не трябва да се подценяват цитиранията. Те са важен науко-метричен показател.

Препоръката ми е Кандидатът да започни да поема отговорността да ръководи докторанти. С неговия опит като напълно изграден паразитолог това няма да представлява трудност."

Третата рецензия - на доц. д-р Валентин Радев - също отбелязва слабостите, но и също е положително настроена към желанието на кандидата да стане професор.

"В представения ми за рецензия материал установих някои пропуски:

- липсват данни за цитирания;

- налице са технически грешки, касаещи наименования на паразити, изписването на научни публикации според възприетите стандарти (публикации с номера 20 и 21);

- класирането на някои от представените материали в отделните категории не съответства на съдържанието (публикации с номера 1 и 16)", пише рецензентът проф. Радев.

Контрол

Дали въпросните две статии, които не откриваме, съществуват, и как е проведен конкурсът са въпроси от компетентността на Комисията по академична етика към министъра на образованието и науката. Според правилника ѝ тя подпомага министъра "при осъществявания от него контрол върху процедурите за придобиване на научни степени, както и за заемане на академични длъжности относно съответствието им с изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република България, правилника за прилагането му и правилниците на висшите училища и научните организации" (Правилник за дейността на Комисията по академична етика, обн. - ДВ, бр. 68 от 17.08.2018 г., чл. 2, ал. 1). Нейните основни функции (според чл. 4, ал. 1) включват извършването на проверки относно:

1. нарушения при провежданите процедури за присъждането на научни степени или за заемането на академични длъжности;

2. конфликт на интереси при формирането на съставите на научните журита по смисъла на § 1, т. 2а от допълнителните разпоредби на Закона за развитието на академичния състав в Република България;

3. наличието на плагиатство по смисъла на § 1, т. 7 от допълнителните разпоредби от Закона за развитието на академичния състав в Република България в дисертационните трудове и представените за оценяване публикации;

4. недостоверност на представените научни данни.

https://www.dunavmost.com

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Ще ходите ли на море и къде?