Следвайте ни

Кабинетът заседава, излиза с решения по 24 предложения

viber icon

Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет ще проведат чрез видеоконферентна връзка предстоящото утре от 10 часа редовно правителствено заседание.

Министерският съвет ще заседава при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА 2019 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕ­НИЕ НА АКТУАЛИЗИРАНАТА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2012 - 2030 Г.).

Внася: министърът на труда и социалната политика 

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДОБРОВОЛЕН ПРИНОС НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА ДЕМОКРАЦИЯ НА СТОЙНОСТ 100 000 ЛЕВА.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНИ ГОДИШ­НИ РАЗЧЕТИ НА СМЕТКАТА ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

4. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРА­МАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВ­НИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2020 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВ­ЛЕНИЕ № 50 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г.

Внася: министърът на образованието и науката 

5. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ ПРОТИВОЕПИДЕ­МИЧНИ МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 В УЧИЛИЩАТА И В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВА­ТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА СМЕТКА НА ИКОНОМИИ НА РАЗХОДИ И/ИЛИ ТРАНС­ФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ДРУГИ ПЪРВОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ПО ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на образованието и науката 

6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА СМЕТКА НА ИКОНОМИИ НА РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ДРУГИ ПЪРВОС­ТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ПО ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИ­РАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИ­КИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАН­СПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАЩАНИЯТА ПО РЕШЕНИЯ­ТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛАТА „ДИМО ДИМОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА № 30044/10), „Я. Т. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА № 41701/16), „ВАНЬО ТОДОРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА № 31434/15), „ДИМИТЪР АНГЕЛОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА № 58400/16), „ВЕЛКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА № 34503/10), „РАШЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА № 66993/13), „ПЕТРОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГА­РИЯ” (ЖАЛБИ № 49817/14, 51592/14 И 47845/15), „ПЕНДОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА № 44229/11), „ЗЕТ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА № 39257/17) И „ПАНА­ЙОТОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА № 66491/14).

Внася: министърът на правосъдието

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКА НЕДВИЖИМА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ - ПУБЛИЧ­НА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА КАМЕНО, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на културата

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА, ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ЧАСТИ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ В ПОЛЗА НА ДЪР­ЖАВАТА, ОБЯВЯВАНЕТО ИМ ЗА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕ­НОСТ, И ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА.

Внася: министърът на околната среда и водите

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБ­ЩИНА КОЧЕРИНОВО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБ­ЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА СТРАНА РАФАЕЛ ДИМИТРОВ ДА ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА КОЛУМБИЯ В РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В СОФИЯ, И ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ­ТО ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА КОЛУМБИЯ, РЪКОВО­ДЕНО ОТ ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В СОФИЯ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОН­СУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЪКОВО­ДЕНО ОТ ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ВАРНА И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАС­ТИТЕ ГАБРОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, РУСЕ, ТЪРГОВИЩЕ, РАЗГРАД, ШУМЕН, СИЛИСТРА, ДОБРИЧ И ВАРНА, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ МИЛЕН РАЙКОВ - БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ДА ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН В РЕПУБ­ЛИКА БЪЛГАРИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ВАРНА И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ ГАБРОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, РУСЕ, ТЪРГОВИЩЕ, РАЗГРАД, ШУМЕН, СИЛИСТРА, ДОБРИЧ И ВАРНА.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПОГОДБАТА ЗА СЪТРУДНИ­ЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕ­ПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЧЕРНА ГОРА, ПОДПИСАНА НА 27 МАРТ 2015 Г. В СОФИЯ, И ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВО­ТО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА ЧЕРНА ГОРА ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2023 Г.

Внася: министърът на културата

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВО­ТО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА УНГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2023 Г.

Внася: министърът на културата

18. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНО ВИДЕОКОНФЕРЕНТНО ЗАСЕДАНИЕ НА МИ­НИСТРИТЕ НА ТРАНСПОРТА НА ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНО НА 29 ОКТОМВРИ 2020 Г.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

19. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРОВЕДЕНА НА 13 НОЕМВРИ 2020 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

20. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА СРЕЩА НА МИ­НИСТРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И РИБАРСТВОТО НА ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНА НА 16 НОЕМВРИ 2020 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

21. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБ­ЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИС­ТРИТЕ НА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНА НА 20 НОЕМВРИ 2020 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА РЕШЕНИЕ № 455 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. И ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ДОЛО­МИТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ДЯДОВО-БИНДЕР”, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДЯДОВО, ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА, ОБЛАСТ СЛИВЕН.

Внася: министърът на енергетиката

23. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ, ОТ НАХОДИ­ЩЕ „ЛЕМИЩЕ”, УЧАСТЪЦИ „ЛЕМИЩЕ - ИЗТОК” И „ЛЕМИЩЕ - ЗАПАД”, РАЗ­ПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ВЛАДИМИРОВО, ОБЩИНА БОЙЧИНОВ­ЦИ, ОБЛАСТ МОНТАНА, НА „ПЪТИЩА М” ЕООД - МОНТАНА.

Внася: министърът на енергетиката

24. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЧЕЛАРСТВОТО.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 

 

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Знаете ли коя е ОСНОВНАТА причина за заболяванията, свързани с тютюнопушенето?