965
Следвайте ни

Ето какво трябва да подпишат лидерите на коалицията: Окончателният вариант на споразумението

viber icon

С последните промени в коалиционното споразумение вицепремиерите в бъдещия кабинет се увеличиха от четирима на петима. Освен това не само "Продължаваме промяната" като мандатоносител, но и всяка от останалите формации ще има съветници във всяко министерство, за да се избегне "партиен феодализъм". Това е записано в окончателния вариант на коалиционното споразумение между "Продължаваме промяната", БСП, "Има такъв народ" и "Демократична България", с което "Марица" разполага. 

Квалифицирано мнозинство от 90% от членовете на Министерския съвет пък трябва да одобри всяко назначение на шеф на държавна институция. Договорената структура на бъдещия кабинет включва премиер с петима вицета и още 13 министри, което означава, че дори двама от тях да са против предложения за висок пост чиновник, той няма да бъде одобрен. Този принцип на селекция важи за председатели на държавни агенции, членове на държавните комисии, изпълнителни директори на изпълнителни агенции, ръководител на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт, прокуристи в публично предприятие и временно изпълняващи длъжността членове на органите за управление и контрол на публични прeдприятия (държавни и общински) по ЗПП. На практика това означава, че ако една от четирите партии в коалицията е против номинацията, тя няма никакъв шанс да бъде одобрена.

В споразумението е заложено и окончателното разпределение на квотите в МС, което е по формулата 8:4:4:3. Победителите от последните избори от "Продължаваме промяната" излъчват освен очаквания премиер Кирил Петков и двама вицепремиери, като един от тях ще бъде и министър на финансите. Вече стана ясно, че това ще бъде Асен Василев. ПП ще излъчи и заместник министър-председател по ефективно управление. Калина Константинова потвърди, че тя ще заеме този пост, договорен в последния момент.  "Това е дигитална трансформация на държавната администрация", обясни тя своя ресор. Партията на Кирил Петков и Асен Василев ще излъчи също министър на образованието  и науката, министър на здравеопазването, министър  на  вътрешните  работи, министър на отбраната, министър  на транспорта  и съобщенията, министър на растеж и иновациите и министър на културата.

Според споразумението, което се очаква да бъде подписано до края на деня, коалиция „БСП за България“ предлага 4 членове на кабинета: заместник министър-председател и министър на икономиката и индустрията, министър на земеделието, министър на туризма и  министър на социалната политика.

След направената промяна  „Има такъв народ“ също ще има вицепремиер, който ще бъде и министър на регионалното развитие и благоустройството. Очаква се постът да бъде поверен на Гроздан Караджов. Останалите трима министри са  на енергетиката, на външните работи и на спорта.

„Демократична България“ предлага заместник министър-председател и министър на околната среда и водите, министър  на правосъдието и министър на електронното управление.

Според споразумението политическата отговорност за всеки министър се носи от коалиционния партньор, който го е предложил.

Заместник-министрите се назначават от премиера по предложение на съответния ресорен министър, което също вече беше огласено и потвърдено.

Интересни са критериите, на които задължително трябва да отговарят министрите и техните заместници, а именно нулева толерантност към корупцията и експертен потенциал.

"С оглед на това, всяко номинирано лице трябва да бъде с безупречна репутация и доказана компетентност в областта, в която е предложен за назначение", гласи текста в споразумението.

След критиките за феодализиране на властта заради принципа всеки министър и партия да си избират кадрите в подопечното им ведомство, има и нов момент в окончателния вид на споразумението.

Мандатоносителят ПП и всеки от коалиционните партньори имат право да предложат по един съветник, който да бъде назначен към всеки министър. Така всяка партия ще може да има свой човек и във ведомствата, които са от квотата на другите формации от коалицията. 

Управленските решения и законодателните инициативи на новата власт ще се обсъждат от 18 експертни съвети, в които всяка от четирите партии ще излъчи до трима представители по свой избор.  Експертните съвети ще провеждат работни срещи най-малко веднъж месечно.

Решенията за обсъжданите теми ще се вземат с гласуване, като представителите на една партия ще имат общо един глас. 

Когато за дадено решение или предложение не може да бъде постигнато съгласие на ниво експертен съвет, въпросът е отнася до лидерите на четирите партии.

Споразумението трябва да бъде подписано от Кирил Петков и Асен Василев за ПП, Корнелия Нинова за БСП, Слави Трифонов за ИТН и Христо Иванов и Атанас Атанасов за ДБ.

Ето и пълния текст на коалиционното споразумение, което трябва да бъде разписано от лидерите на ПП, БСП, ИТН и ДБ:

СПОРАЗУМЕНИЕ

за съвместно управление на Република България в период 2021 г. – 2025 г.

 

Настоящото споразумение („Споразумението“) е обвързващо и се прилага за времетраенето на четиридесет и седмото Народно събрание и спрямо партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., които изрично са се присъединили към Споразумението. Подписаните волеизявления за присъединяване към Споразумението стават неразделна част от същото.

За целите на настоящото Споразумение присъединилите се към него партии и коалиции се наричат заедно „Коалиционни партньори“, съответно „Коалиционен партньор“ поотделно. 

 

ПРЕАМ БЮЛ

Коалиционните партньори, 

като взеха предвид общата отговорност за бъдещето на Република България като демократична, правова и социална държава,

и с ясното съзнание, че въпреки различните традиции и перспективи пред всеки един от тях те ще бъдат обединени от задължението да служат на всички български граждани,

споделяйки общата визия за честност, почтеност и нулева толерантност към корупция, 

изхождайки от националните интереси на Република България и членството в Европейския съюз и НАТО,

и доколкото демократичните процеси изискват засилване на доверието във всички държавни институции и конституционно предвидени органи,  

декларират и се задължават при изпълнението на Споразумението да спазват долупосочените принципи и цели:

Република България да бъде свободна, силна и просперираща държава ;

Република България да бъде държавата, която да задава модела за  успешна  борба с корупция та;

Да се  проведе  съдебна реформа, която да доведе до независимост, прозрачност и връщане на доверието в правосъдната система, като се акцентира върху защитата на правата и законните интереси на гражданите и стопанските субекти , и се създаде ефективна и отчетна прокуратура ;

Да се изгради споделена визия за развитие на Република България като европейска държава, която спазва върховенството на закона, и има институции, които работят в интерес на гражданите, гарантират ефективност и прозрачност, създават условия за достоен живот и личностно развитие.

•  Да   се и зград и  икономика на висока добавена стойност чрез стимулиране на иновации, развитие на човешкия капитал, високоплатени работни места, развита бизнес среда, подобрено управление на държавните предприятия , базирано на  конкретни ключови показатели за ефективност ; 

Да се работи за  зелена и дигитална трансформация;  за  развитие на младежките  образователни и спортни програми и политики за нашите деца; 

Коалиционните партньори ще обединят своите усилия, за да създадат стабилно правителство и да осигурят парламентарно мнозинство, което да гарантира провежданите политики, структурни промени и кадрова политика. Споразумението ще бъде изградено на принципа на сътрудничеството между отделните Коалиционни партньори, които ще решават възникналите въпроси по силата на преговори помежду си при отсъствие на законодателно съревнование между тях. 

ПОЛИТИЧЕСКА ПРОГРАМА

За срока на действие на Споразумението Коалиционните партньори се договарят да работят за постигане на политиките и реализиране на мерките и в сроковете, посочени в:

Приложение № 1: Правосъдие 

Приложение № 2: Икономика

Приложение № 3: Енергетика 

Приложение № 4: Транспорт 

Приложение № 5: Здравеопазване 

Приложение № 6: Образование 

Приложение № 7: Земеделие

Приложение № 8: Електронно правителство

Приложение № 9: Култура

Приложение № 10: Вътрешна сигурност

Приложение № 11: Околна среда и води

Приложение № 12: Регионално развитие

Приложение № 13: Труд и социална политика

Приложение № 14: Туризъм

Приложение № 15: Отбрана

Приложение № 16: Спорт

Приложение № 17: Финанси

Приложение № 18: Международни отношения

Приложение № 19: Законодателна програма

Приложения № 1 до 19 са неразделна част от настоящото Споразумение. 

ЗАКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Коалиционните партньори се задължават да оказват необходимото съдействие и да способстват засвоевременно приемане на нови законови и подзаконови нормативни актове или за изменение на действащите, така че да бъдат постигнати целите и политиките съгласно настоящото Споразумение и решени актуалните проблеми за страната в най-кратки срокове. 

В изпълнение на политиките и мерките, заложени в настоящото Споразумение, Коалиционните партньори поемат задължение да работят съгласно законодателна програма, разписана в Приложение № 19. 

В допълнение към законодателна програма, разписана в Приложение № 19, Коалиционните партньори ще предприемат и други законодателни инициативи, които са необходими за постигане на политиките съгласно глава II, както и такива, свързани с актуални проблеми на обществения живот в Република България.

Коалиционните партньори ще координират законодателната си дейност и ще внасят съвместни законодателни проекти в Народното събрание. Законодателни инициативи до Министерски съвет също подлежат на предварителна координация и съгласуване между коалиционните партньори. Всяка законодателна инициатива задължително се обсъжда предварително в рамките на ресорния експертен съвет по IV.1. и следва да отговаря във възможно най-голяма степен на политиките и принципите, договорени в настоящото Споразумение. 

 

ФОРМУЛА НА УПРАВЛЕНИЕ.  МЕХАНИЗМИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Коалиционните партньори се задължават да въвеждат и изпълняват в управлението на странатаполитиките и мерките, заложени в настоящото Споразумение. Коалиционните партньори носят отговорност за изпълнението на заложените в настоящото Споразумение мерки и политики в духа на целите и принципите на управление, залегнали в глава I. Преамбюл.

 

IV.1.  Сътрудничество между Коалиционните партньор и .  Експертни  съвет и по политики

Коалиционните партньори образуват 18 (осемнадесет) експертни съвети с консултативен характер, в които всеки Коалиционен партньор излъчва до трима представители по свой избор.Структурата на експертните съвети следва структурата на темите и политиките съгласно глава II. 

Експертните съвети имат за цел да координират взаимодействието и сътрудничеството между коалиционните партньори за постигане на целите и изпълнение на политиките съгласно Споразумението и договорките между Коалиционните партньори. 

Експертните съвети провеждат работни срещи най-малко веднъж месечно. Експертните съветиобсъждат основни и актуални политически и управленски въпроси, съгласуват предстоящи законодателни инициативи, както и търсят решения на актуални обществени проблеми, попадащи в сферата им на компетентност. Членовете на експертните съвети, излъчени от Коалиционен партньор, могат да бъдат различни в зависимост от дневния ред на съответната работна среща. 

Експертните съвети провеждат работни срещи по график, определен на предходната им среща, или извънредно – по искане на Коалиционен партньор и в удобно за всички време и място на територията на гр. София. 

При необходимост, два или повече експертни съвети могат да провеждат съвместни работни срещи и обсъждания по актуални теми и проблеми. 

За проведените работни срещи на всеки експертен съвет се съставя писмен протокол (включително разменен по електронен път и потвърден с обикновен електронен подпис),  в който се отразяват резултати от обсъжданията, постигнатите договорености за мерки и съгласуваните законодателни инициативи. В протокола се посочват участвалите лица и се подписа поне един представител на всеки Коалиционен партньор, който е участвал в работната среща.

Експертните съвети могат да канят външни експертипо дадена тема, за което е необходимо съгласието на Коалиционните партньори. В работните срещи представителите на един Коалиционен партньор имат общо един глас за целите на гласуването. 

При взети единодушни решения от страна на експертните съвети, включително за конкретнипредложения и мерки по политики и/илизаконодателни инициативи, Коалиционните партньори оказват всякаква необходима подкрепа за изпълнението на това решение в заложените срокове, освен ако протоколираните решения се отклоняват от утвърдените политики по глава II. В този случай въпросът се отнася за решаване на политическо ниво. 

Когато за дадено решение или предложение не може да бъде постигнато съгласие на нивоекспертен съвет, въпросът е отнася на вниманието на представителите на Коалиционните партньориили оправомощени от тях лица за решаване на политическо ниво чрез преговори и консултации.

 

IV.2.  Структура на Министерски съвет

Министерският съвет, който ще бъде излъчен от четиридесет и седмото народно събрание с мандата, възложен от Президента на Република България на парламентарната група на Коалиция „Продължаваме Промяната“, ще бъде със следната структура:

министър-председател; 

Към МС преминава Българска агенция по безопасност на храните от МЗ ;

Към МС преминава Изпълнителна агенция по горите от МЗ ;

заместник министър-председател и министър на финансите; 

Към МФ преминава Дирекция „Централно Координационно Звено“ от МС ;

Към МФ преминава Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ от МЗ ;

заместник министър-председател по ефективно управление; 

Дирекция „Добро управление“ в МС ;

Институт за публична администрация в МС ;

Дирекция „Модернизация на администрацията“ МС ;

Центровете за споделени услуги на база Дирекции „Човешки ресурси“, „Информационни технологии“, „Управление на собствеността“, „Счетоводство“ от всички ведомства към МС ;

"Български пощи" ЕАД от МТИТС ;

Агенция по геодезия, картография и кадастър от МРРБ ;

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ от МРРБ ;

Агенция по вписванията от МП ;

заместник министър-председател и министър на икономиката и индустрията; 

„ТЕРЕМ Холдинг“ от МО;

"Транспортно строителство и възстановяване" ЕАД от МТИТС;

Закрива се държавно предприятие „Държавна петролна компания“ ЕАД;

заместник министър-председател и министър на околната среда и водите ; 

министър на вътрешните работи;

заместник-министър-председател и  министър на регионалното развитие и благоустройството; 

министър на външните работи; 

Към МВнР преминава Държавна агенция за българите в чужбина от МС ;

министър на труда и социалната политика; 

министър на отбраната; 

министър на правосъдието; 

Дирекция „Съдебна защита“ от МФ

министър на образованието и науката; 

министър на здравеопазването; 

Към МЗ преминават всички държавни болници;

министър на културата;

министър на земеделието; 

Към МЗ преминава Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ от МИ

министър на транспорта и съобщенията;

министър на растеж и иновациите; 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ от МИ ;

Дирекция „Насърчителни мерки и проекти“ от МИ ;

Държавна агенция за научни изследвания и иновации от МС

„ София Тех Парк “  ЕАД ;

„ Българска  б анка за  р азвитие “ ЕАД;

o  „ Фонд   мениджър   на   финансови   инструменти  в  България “ ЕАД ;    

Българска  а генция за  и нвестиции ;

ИА „Насърчаване на малки и средни предприятия“ ;

министър на електронното управление; 

Държавна агенция електронно управление от МС ;

Дирекция  „Информационни технологии“ от МТИТС ;

„Информационно обслужване“  АД; 

министър на енергетиката; 

министър на туризма; 

министър на спорта. 

Горепосочената структура ще бъде реализирана без увеличение на общата щатна численост надържавната администрация. 

 

IV.3.  Разпределение по  ресори

Разпределението по ресори между четирите Коалиционни партньора е както следва:

Коалиция „Продължаваме Промяната“ предлага:

м инистър-председателя на страната ;

заместник министър-председател  и  министър на финансите , 

заместник министър-председател по ефективно управление;

министър на образованието  и науката ;

министър на здравеопазването ;

министър  на  вътрешните  работи;

министър на отбраната;

министър  на транспорта  и съобщенията ;

министър на растеж и иновациите;

министър на културата ;

 

Коалиция „БСП за България“ предлага:

министър на труда и социалната политика;

заместник министър-председател и министър на икономиката и индустрията;

министър на земеделието;

министър на туризма;

 

Политическа партия „Има такъв народ“ предлага:

министър  на енергетиката ;

министър на външните работи;

•  заместни к   министър -председател и  министър на регионалното развитие и благоустройството ;

министър на спорта;

 

Коалиция „Демократична България - Обединение“ предлага:

министър  на правосъдието;

заместник министър-председател и министър на околната среда и водите;

министър на електронното управление;

 

Всички номинации за министри ще бъдат обсъденисъс законните представители на мандатоносителя, като политическата отговорност за тяхното назначаване се носи от Коалиционния партньор, който ги е предложил.

Заместник-министрите се назначават от министър-председателя по предложение на съответния ресорен министър.

Всяка номинация за министър или заместник-министър трябва да отговаря на два основни принципа, заложени в програмата на мандатоносителя – Коалиция „Продължаваме Промяната“, а именно нулева толерантност към корупцията и експертен потенциал. С оглед на това, всяко номинирано лице трябва да бъде с безупречна репутация и доказана компетентност в областта, в която е предложен за назначение.

Ресорните министри определят състава на политическите си кабинети. Мандатоносителят и всеки от Коалиционните партньори имат право да предложат по един съветник, който да бъде назначен към всеки министър, който трябва да отговаря на горепосочените изисквания за номинации на министри и заместник-министри. 

Коалиционните партньори се съгласяват, че областните управители и заместник областните управители, се назначават по предложения на Коалиционните партньори в съотношение, което отразява, съотношението между парламентарното представителство на Коалиционните партньори. 

 

IV.4.  Кадрова политика в  органите на изпълнителната власт  и публичните предприятия

Коалиционните партньори се съгласяват, че преди да бъде ефективно назначен, всеки кандидат за:

председател на държавна агенция;

член на държавните комисии (с изключение на тези членове, които се избират от Народно събрание);

изпълнителен директор на изпълнителна агенция;

ръководител на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт,

прокурист в публично предприятие по смисъла на Закона за публичните предприятия („ЗПП“);

временно изпълняващ длъжността член на органите за управление и контрол на публични прeдприятия (държавни и общински) по ЗПП,

подлежи на предварително одобрение от Министерския съвет с квалифицирано мнозинство от 90% от състава му, независимо кой е органът, който го назначава.

До извършването на съответните законодателни промени, Коалиционните партньори се съгласяват, че ще осигурят излъчените от тях министри да инициират процедура за предварително одобрение от Министерския съвет на конкурсните книжа, включително критериите за подбор при номиниране на кандидати за членове на органите за управление и контрол в публичните предприятия по смисъла на ЗПП, както и на методиката, процедурата за оценкаи на членовете на конкурсните комисии по предложение на органа по назначаване.

Коалиционните партньори се съгласяват, че броят на членове на органите за управление и контрол в публичните предприятия по ЗПП ще бъде сведен до законовия минимум, доколкото това е възможно. 

IV.5.  Сътрудничество в Народно събрание

Коалиционните партньори се съгласяват, че парламентарните им групи в четиридесет и седмото Народно събрание ще си сътрудничат при изпълнението на целите и мерките, предвидени в настоящото Споразумение, когато това изисква законодателна дейност.

Коалиционните партньори и техните парламентарни групи се съгласяват да подкрепят в пленарна зала законопроектите, които са необходими за изпълнение на политиките по глава II или са били съгласувани на ниво експертни съвети и политически консултации съгласно механизмите по глава IV.1. 

Коалиционните партньори се съгласяват, че разпределението на председателските места в постоянните комисии към Народното събрание: (i)ще отразява съотношението между парламентарното представителство на Коалиционните партньори, и (ii) ще спазва принципаресорно министерство и съответстващата му ресорна комисия в Народното събрание да не бъдат оглавявани от лица, предложени от един и същКоалиционен партньор.

Коалиционните партньори се съгласяват, че всяка седмица ще бъдат провеждани съвместни заседания на ръководствата на парламентарните им групи и заместник-председателите на Народното събрание, посочени от Коалиционните партньори, на които ще се обсъждат актуални въпроси и проблеми, свързани с дейността на Народното събрание и изпълнението на настоящото Споразумение.

Коалиционните партньори ще обединят усилия за единна кадрова политика в независимите регулаторни органи, както и органите, които частично или изцяло се избират от Народнотосъбрание. 

При избор на членове на регулатори органи, който се извършва от Народното събрание, всеки Коалиционен партньор прави предложения за кандидати пред съответната комисия за избор. Кандидатите се изслушват в комисия с цел оценка на тяхната експертиза и проверка на обществената реакция на тяхната номинация. След изслушването на всички кандидати, Коалиционните партньори провеждат среща на политическо ниво за обсъждане на кандидатите и координация във връзка с гласуването на подходящите кандидати в пленарна зала.

 

Приложения № 1 до 19 – съгласно текста. 

Текстът на настоящото споразумение е заверен от представителите на мандатоносителя, както следва:

 

 

За Коалиция „Продължаваме Промяната“:

 

 

___________________________​___________________________

Асен Васков Василев​Кирил Петков Петков

 

 

ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 

към

Споразумение за съвместно управление на Република България 

в периода 2021 г. – 2025 г.

 

С подписването на настоящия документ, коалиция „Продължаваме Промяната“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. с Решение на ЦИК № 613-НС от 24.09.2021 г., представлявана от Асен Васков Василев и Кирил Петков Петков, 

се присъединява изцяло към и става страна поСпоразумението за съвместно управление на Република България в период 2021 г. – 2025 г. („Коалиционното споразумение“).

В качеството си на Коалиционен партньор коалиция „Продължаваме Промяната“ ще има всички права и задължения съгласно Коалиционното споразумение,считано от датата на връчване на проучвателния мандат по реда на чл. 99, ал. 1 от Конституцията на Република България на кандидата за министър-председател, посочен от парламентарната група на коалиция „Продължаваме Промяната“. 

 

 

 

 

За Коалиция „Продължаваме Промяната“:

 

 

___________________________​___________________________

Асен Васков Василев​Кирил Петков Петков

ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 

към

Споразумение за съвместно управление на Република България 

в периода 2021 г. – 2025 г.

 

С подписването на настоящия документ, коалиция „БСП за България“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. с Решение на ЦИК № 641-ПВР/НС от 29.09.2021 г., представлявана от Корнелия Петрова Нинова, 

се присъединява изцяло към и става страна по Споразумението за съвместно управление на Република България в период 2021 г. – 2025 г. („Коалиционното споразумение“).

В качеството си на Коалиционен партньор коалиция „БСП за България“ ще има всички права и задължения съгласно Коалиционното споразумение,считано от датата на връчване на проучвателния мандат по реда на чл. 99, ал. 1 от Конституцията на Република България на кандидата за министър-председател, посочен от парламентарната група на коалиция „Продължаваме Промяната“. 

 

 

 

 

 

 

За Коалиция „БСП за България“:

 

 

___________________________

Корнелия Петрова Нинова

 

ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 

към

Споразумение за съвместно управление на Република България 

в периода 2021 г. – 2025 г.

 

С подписването на настоящия документ, политическа партия „Има такъв народ“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. с Решение на ЦИК № 631-НС от 28.09.2021 г., представлявана от Станислав Тодоров Трифонов, 

се присъединява изцяло към и става страна по Споразумението за съвместно управление на Република България в период 2021 г. – 2025 г. („Коалиционното споразумение“).

В качеството си на Коалиционен партньор политическа партия „Има такъв народ“ ще има всички права и задължения съгласно Коалиционното споразумение, считано от датата на връчване на проучвателния мандат по реда на чл. 99, ал. 1 от Конституцията на Република България на кандидата за министър-председател, посочен от парламентарната група на коалиция „Продължаваме Промяната“.

 

 

 

За политическа партия „Има такъв народ“:

 

 

___________________________

Станислав Тодоров Трифонов

ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 

към

Споразумение за съвместно управление на Република България 

в периода 2021 г. – 2025 г.

 

С подписването на настоящия документ, коалиция „Демократична България – Обединение“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. с Решение на ЦИК № 654-ПВР/НС от 29.09.2021 г., представлявана от Христо Любомиров Иванов и Атанас Петров Атанасов, 

се присъединява изцяло към и става страна по Споразумението за съвместно управление на Република България в период 2021 г. – 2025 г. („Коалиционното споразумение“).

В качеството си на Коалиционен партньор коалиция „Демократична България – Обединение“ ще има всички права и задължения съгласно Коалиционното споразумение, считано от датата на връчване на проучвателния мандат по реда на чл. 99, ал. 1 от Конституцията на Република България на кандидата за министър-председател, посочен от парламентарната група на коалиция „Продължаваме Промяната“.

 

 

​За коалиция „Демократична България – Обединение“:

 

 

___________________________​___________________________

Христо Любомиров Иванов​ Атанас Петров Атанасов

 

Още от категорията

Виж всички

Коментари (3)

automobilwoche.de

automobilwoche.de

08.12.2021 | 21:29

Всички електрички, които Кирча докара за производство в България трябва да бъдат изтеглени от пазара заради опасни технологични проблеми застрашаващи сигурността на пътниците! Кире, какво правим с 30те милиона харизани на фирмата производител?

Отговори
2 2
Чакайте ни Идваме

Чакайте ни Идваме

08.12.2021 | 21:23

И ко е тва Едно чифутско изражнение забърсвано до три пъти от чифутски забърствачи на насрани чифутски задни части Чакай Народе въздмездие над чифутщината обзела ни от всякъде Нанай Пак сме на площадите И пак без да ни плащат

Отговори
1 1
НА ТЕБЕ УГОДИЯ НЯМА

НА ТЕБЕ УГОДИЯ НЯМА

08.12.2021 | 22:49

ЗАЩО?

Отговори
1 0

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Кои са най-големите предизвикателства пред новото правителство през 2022-ра година?