Следвайте ни

Стягайте проектите по подмярка 4.1.

Имате 6 седмици за подаване на документи. Падат бонусите за тикви, които изядоха субсидиите от първия прием

viber icon
Мария ПЕТРОВА

Промените в наредбата за подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” са обнародвани в „Държавен вестник”. Дългоочакваният прием по 4. ще стартира на 26 октомври и ще продължи до 7 декември. Новината съобщи зам.-министърът на земеделието и храните Васил Грудев, който даде старт на кампанията на МЗХ „Подкрепяме българското”. С измененията в наредбата се въвежда новият праг за подпомагане, който за всеки проект пада от 1,5 млн. евро на 1 млн. евро. Съществени промени се налагат и при точкуването на приоритетите, където се премахват бонусите за производство на тикви, орехи и други култури, които „изядоха” субсидиите при първия прием.

Второто и последно отваряне по подмярка 4.1. е с бюджет от 237 млн. евро. Целта е да се влеят свежи средства в модернизация на стопанствата, където интересът е най-голям. При предния прием министерството отпусна 164 млн. евро (320,6 млн. лева). С този прием са свързани и очакванията за подпомагане на проектите в напояване. Допустими кандидати ще бъдат стопанства, които вече са започнали своята дейност и имат достигнати 8000 евро стандартен производствен обем. Въпреки сложността при кандидатстване, процедурите ще бъдат максимално опростени, обещаха от агроведомството.

С новите промени се регулират и процедурите при избора на доставчици. За кандидатите, възложители по Закона за обществените поръчки, обосноваността на разходите се преценява чрез представяне на най-малко три независими оферти в оригинал.

Кандидатите събират офертите чрез прилагане на принципа на пазарни консултации съгласно Закона за обществените поръчки. Необходимо е да публикуват на профила на купувача информация относно вида на инвестицията, която ще бъде заявена за финансиране, придружена от техническа спецификация с посочени минимални параметри или подробно описание на актива. Кандидатите определят подходящ срок за получаване на оферти, който не може да бъде по-кратък от 5 работни дни.  

Минималното съдържание на офертите включва наименование на оферента, срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на офертата, техническо предложение, ценово предложение в левове с посочен ДДС.

В наредбата е посочено, че заявленията за подпомагане и приложените към тях документи могат да бъдат поправяни и коригирани по всяко време след подаването им само в случай на очевидни грешки, признати от Разплащателната агенция (РА) въз основа на цялостна преценка на конкретния случай и при условие че кандидатът е действал добросъвестно.

В глава трета „Ред за кандидатстване“, раздел ІІ „Процедура за разглеждане на заявления за подпомагане“ се създават два нови члена: Според тях до 30 дни от датата на сключване на договора РА организира въвеждащо обучение. То е за ползвателите на финансова помощ, свързано с изпълнение на проекта, с изключение на случаите, в които бенефициентът изрично е заявил, че няма да се възползва от тази възможност. В обучението се включват и представители на МЗХ, и браншови организации.

-ВТОРИ ОПИТ-

Кандидати със заявления за подпомагане, подадени в предходни периоди на прием, за които няма издадена заповед за сключен договор, могат да подадат искане по образец съгласно приложение № 11а до РА за участие в последващ период на прием. В искането могат да се включат само дейности и разходи, които са включени в таблицата за допустимите инвестиции, приложена към подаденото заявление за подпомагане, за което се отнася искането. С него кандидатите могат да намалят размера на разходите и дейностите, за които са заявили финансова помощ в заявлението за подпомагане, но не могат да увеличават размера на разходите и дейностите. Оценката на заявленията за подпомагане се извършва в съответствие с условията за предоставяне на финансова помощ, приложими към момента на издаване на заповедта за прием, в рамките на която е подадено искането.

Коментари

Публикувай

Коментари (0)

Анкета

Ако Община Пловдив разполага с 50 млн. лева за строителство догодина, с какво да започне?