1939

Отпускат 100 млн. евро за рехабилитация на селските райони

Средствата са за ремонт на пътища и ВиК съоръжения

Селските общини с разбити пътища и амортизирани ВиК съоръжения имат шанс да подобрят инфраструктурата си. Стартираха две процедури за подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Бенефициери по схемата са общини на територията на „селските райони“ на страната. Крайният срок за подаване на проектни предложения по двете процедури е 25 ноември 2022 г.

Общият бюджет на двете процедури възлиза на 100 млн. евро, в т.ч. 50 млн. евро, насочени към реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях, и 50 млн. евро, насочени към реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 жители в селските райони.

Безвъзмездната финансова помощ по процедурите е в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, по които допустимите разходи не надхвърлят левовата равностойност на 1 млн. евро. Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи и са в размер над 1 млн. евро, ще се определя въз основа на анализ „разходи-ползи“.

Максималният размер на допустимите разходи за един проект, представен от един кандидат по двете процедури, е в размер на 1,5 млн. евро.

Важно е да се отбележи, че кандидатите общини ще имат възможност да подават по две проектни предложения в рамките на четирите стартирали процедури чрез подбор, като едното от проектните предложения трябва да е насочено към повишаване на енергийната ефективност на общинските сгради. Решение за това е взето на проведеното на 11 юли заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР 2014-2020 г.

Очакванията са чрез средствата за финансиране на проекти за пътна инфраструктура да се подобри транспортната свързаност и достъпност на по-отдалечените населени места. При финансиране на проекти за водоснабдителни системи и съоръжения ще се подобри достъпът до качествена и чиста питейна вода в малките населени места в селските райони. От своя страна подобрената пътна и водоснабдителна инфраструктура би трябвало да предостави възможност за развитие на икономиката в селските райони, създаване на по-добра среда за живот и работа и смекчаване на тенденцията за обезлюдяване на тези райони.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Каква коалиция има най-голям шанс да спечели изборите на 2 октомври?