Следвайте ни

Най-честите грешки при директните плащания

При невярна информация се налага връщане на субсидии

Министерството на земеделието, храните и горите публикува индикативен график за предстоящите плащания по схемите и мерките за директни плащания от Кампания 2017, които ще бъдат извършени през календарната 2018. До момента за Кампания 2017 в периода октомври - декември 2017 г. над 785 млн. лв. бяха изплатени на земеделските стопани по схемите за преходна национална помощ, схемите за обвързана подкрепа в сферата на животновъдството и схемата за единно плащане на площ. Окончателното плащане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) е заложено за периода 20 - 30 май. Преразпределителното плащане по график е през последните 10 дни на март, а зелените директни плащания са от 10 до 30 април. Схемата за млади фермери е в първата седмица на юни. 

От МЗХ предупреждават, че графикът за директните плащания е указателен и има за цел да ориентира предварително земеделските стопани за предстоящите преводи на субсидии. В началото на март започва и приемът на заявления за подпомагане за Кампания 2018.  Експерти от Държавен фонд "Земеделие" предупреждават, че при кандидатстване за директни плащания се допускат грешки, които биха стрували връщане на парите. 

Ето най-честите грешки, които фермерите са правели през 2017 г., както и указания как да не се допускат:

- Декларирани са площи, за които няма регистрирано правно основание за ползване

- Заявена е схема за подпомагане на площ, без да са заявени парцели към нея

- Не е спазено изискването за минимална площ за стопанството по схема

- Деклариране за подпомагане на култури, които не отговарят на условията за подпомагане по схемите и мерките за директни плащания

- Декларирани за подпомагане са парцел/и с култура подходяща по схема/мярка за подпомагане по директни плащания, но не е заявена съответната схема/мярка

- Заявена е схема за животни, но няма заявени животни

- Стопанството на кандидата, заявено по схемите за подпомагане за животни по директни плащания, не отговаря на условията за подпомагане по схемите и мерките за подпомагане

- Декларират се животни, които не отговарят на условията за подпомагане на допустимо животно по съответната схема/мярка.

За кандидатите по схемите за обвързано подпомагане за животни с направление Мляко

Документите за доказване на реализирано мляко трябва да са с дата на издаване в периода от 1 октомври 2017 г. до 30 септември 2018 г. Представят се в срок от 5 до 30 октомври 2018 г. в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“-РА  по постоянен адрес на кандидата-физическо лице или адрес на управление на кандидата-юридическо лице или едноличен търговец. Прави се лично от земеделските стопани или чрез техен представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.

Грешки и автоматични проверки. Кампания 2017

Мярка 10 - „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020

1. Променени са географските граници на площите по време на петгодишния период на подпомагане.

Площите, които обработвате или поддържате по направления „Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност (ВПС)”. „Поддържане на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд в обработваеми земи с орнитологично значение” и „Контрол на почвената ерозия” трябва да бъдат едни и същи всяка година. Когато има разминаване за повече от 10 % от земите, се налага възстановяване на получената до момента помощ по направлението. Бихте могли да копирате площите, които сте декларирали за предходната година в ИСАК, когато подавате заявление за плащане. Така ще сте сигурни, че декларирате едни и същи площи. Често изчисленията на самите фермери за това дали промяната в границите на одобрените площи е в рамките на позволените 10 %, се оказват неточни и се налага да се връщат получените субсидии.

2. Не е предоставен в срок документ, който доказва наличието на опит в извършваните дейности.

Най-късно при подаването на заявление за плащане за третата година от поетото задължение трябва да представите документ за преминато агроекологично обучение или опит в извършваните дейности. В противен случай трябва да върнете получените до момента субсидии.

Направление "Опазване на застрашени от изчезване местни породи"

1. Намален е броят на животните, декларирани по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи". Ако намалите броя на одобрените животни поради клане, продажба, смърт или кражба, трябва да представите на ДФЗ копие на документи, които удостоверяват причината за намалението. Срокът за това е 80 дни след края на кампанията. Ако промяната е настъпила след тази дата, копието може да бъде представено заедно със заявлението за следващата година. Субсидията, която ще получите за текущата кампания, ще е за наличният брой животни (в случай че сте предоставили документ за загуба). На следващата година броят на животните трябва да бъде възстановен. В противен случай ангажиментът ви ще бъде прекратен и ще трябва да възстановите получените до момента субсидии по направлението.

2. Не са актуализирани данните за броя животни в стопанството в регистрите на Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/. Бихте могли да посетите регионалната служба на агенцията, преди да подадете заявление за подпомагане, за да актуализирате информацията за броя животни, които отглеждате, в регистрите. По този начин ще избегнете несъответствия при бъдещи проверки. Ако проверката на място установи разминаване на данни, се налагат санкции за намаляване и отказване на агроекологичните плащания.

Направление  "Опазване на застрашени от изчезване местни видове"

Максималният размер на стопанството за одобрение по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство” е 50 ха. Не се отпуска финансова помощ за годината на подаване на заявленията, в случаите когато бенефициентът заяви повече от 50 ха по това направление.

Коментари

Публикувай

Коментари (0)

Анкета

Ако Община Пловдив разполага с 50 млн. лева за строителство догодина, с какво да започне?