Следвайте ни

Изграждат модерна рибовъдна ферма в язовир "Мурла"

Край Сопот ще се развъждат шаран, бял амур, толстолоб, европейски сом и бяла риба основно за износ

viber icon

Ферма за развъждане на различни видове риби ще се изгражда в акваторията на язовир „Мурла” край Сопот. В рибовъдното стопанство на площ 39 743 кв.м  ще се отглежда основно шаран за консумация, в поликултура с растителноядни видове риби - бял амур, бял и пъстър толстолоб, както и хищни видове - европейски сом, бяла риба и др. Годишният производствен капацитет е от 20 000 кг, които ще се търгуват основно за експорт.

Водният терен, на който ще се реализира инвестиционното предложение, е собственост на Община Сопот. Тя го отдава под наем след спечелен търг от „Белезирев“ ЕООД с едноличен собственик Иван Белезирев.

Рибите, които ще се отглеждат, не са избрани случайно за съвместно съжителство. За предпочитане е шаранът да се отглежда в поликултури с амур и толстолоб. Общото им зарибяване е за препоръчване както поради увеличаването на добивите, така и поради по-висока икономическа ефективност. Прилагането на поликултура от посочените видове почти максимално оползотворява естествената хранителна база (шаранът консумира бентос и изсушена храна, толстолобът -  планктонни организми, а белият амур - висшата водна растителност).

Ефективността на производството се повишава, като се отглеждат и някои хищни видове в угоителните басейни, тъй като те ще консумират плевелните видове риби и с това ще се повиши оползотворяването на фуража. В случая той ще е гранулиран. Храненето ще се извършва два пъти на ден, на определените за хранилки места. За транспортирането на гранулите до хранилките ще се използват лодки.

Важен контрол в рибовъдното стопанство ще е проследяване нарастването на отглежданите риби и на база резултатите ще се извършват корекции в хранителните дажби. Ще се осъществява и преглед на здравословното състояние на уловената риба. За да бъдат достоверни, контролните улови ще се правят с гриб, като се претеглят по-голям брой екземпляри от различни грамажни групи и ще се отчита получената средна стойност. Контролните улови ще се провеждат на всеки 15-20 дни. За проследяване на динамиката на някои основни хидрохимични показатели ще се извършва периодичен анализ на водата.

Бъдещата рибовъдна ферма ще е в имот, който попада в границите на защитена зона от мрежата „НАТУРА 2000” -  „Централен Балкан Буфер“. Защитената зона е от тип В - за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Предмет на опазване са 34 вида птици. От тях 27 вида гнездят и 7 вида преминават през зоната по време на миграция. Приоритетни за защита са белоопашат мишелов, скален орел, сокол скитник, бухал, врабчова кукумявка, червеноврата мухоловка и полубеловрата мухоловка.

Мария Петрова

Мария Петрова

Журналист - екип "Бизнес"

Мария Петрова е ръководител на екип "Бизнес". От 2006 г. работи във вестник „Марица“. С награди от посолствата на USA и Ирландия и приз Зелено перо.   Още

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Ако парламентарните избори са сега, за кого бихте гласували?