44

Инспекцията по труда лови нелегални работници на полето

Със започването на активния селскостопански сезон Изпълнителна агенция  „Главна инспекцията по труда“ (ИА ГИТ) традиционно засилва контрола в селското стопанство. Секторът ежегодно е сред акцентите в контролната дейност на Агенцията, защото е идентифициран като рисков по отношение използването на различни форми на недеклариран труд.

През 2022 г. контролните органи на Инспекцията по труда са извършили 4039 проверки в селското стопанство. Констатираните нарушения са 13 551. Установените случаи на работа без трудов договор в сектора са 228. И през 2023 г. проверките в сектора отново ще обхващат основно растениевъдството и животновъдството.

От Инспекцията по труда напомнят, че работодателите трябва да сключват трудови договори с наетите от тях работници. Договорите за краткотрайна сезонна селскостопанска работа са възможност земеделските стопани, които отглеждат плодове, зеленчуци, розов цвят, лавандула и тютюн, да наемат законосъобразно работна ръка по облекчена процедура. Т.нар. еднодневни трудови договори не се регистрират в НАП. Те са с продължителност един ден и земеделските стопани нямат задължение да издават заповеди за прекратяването им и да оформят трудови книжки. При този вид договори наетите не губят право на социално подпомагане и не се спират обезщетенията им за безработица. Така те получават допълнителен доход от труд заедно със социалните помощи и обезщетения. От тези договори могат да се възползват регистрираните земеделски стопани, отглеждащи плодове, зеленчуци, розов цвят, лавандула и тютюн.

За 2022 г. са предоставени 260 826 броя образци на еднодневни трудови договори на 3714 броя земеделски стопани. Те се предоставят след предварително заплатени осигурителни вноски за здраве, пенсия и професионална болест и трудова злополука в размера, който е за сметка на работодателя. С цел да облекчи администрирането на еднодневните договори ИА ГИТ създаде онлайн система за предоставяне на образците им.

Чрез нея земеделските стопани могат да получат образците по всяко време, дори в извънработното. Преди трудовите договори се попълва​ха само на хартия. За целта работодателят трябваше да вземе лично такива договори от офисите на Инспекцията по труда, след това да попълни данните на работниците и после отново да се върне в Инспекцията по труда, за да ги предаде лично и те да бъдат заверени. Ако работодателите предпочетат това да става електронно, няма да има нужда да се разхождат по институциите, а само да попълват данните в интернет, като системата ще потвърждава електронно, че договорът е заверен.

По проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, са назначени помощник-инспектори, които могат да предоставят на земеделските стопани достъп до системата и насоки за работата с нея. Софтуерът позволява автоматично генериране на образци на договори, в които да фигурират данните на лицата, които веднъж вече са наемани от даден производител. Той разполага и с калкулатор, който автоматично генерира в разписката към договора дължимите за сметка на наетото лице данъци и осигуровки и чистата сума, която трябва да му бъде изплатена. Калкулатор изчислява и броя образци на договори, които земеделският стопанин може да получи срещу заплатената за осигуровки сума за съответния месец.

В сайта на ИА „Главна инспекция по труда“, в рубриката „За работодатели и работещи“, подрубрика  „Трудови договори по чл. 114а от КТ“, може да бъде намерена повече информация за еднодневните договори и предоставянето на образци, както и Ръководство за работа със системата https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/list/401.

Какви са правата при сключване на еднодневен договор

С промените в Кодекса на труда през 2015 г. се създаде нов член - 114а, с който се регламентира трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за един ден. Трудовият договор се сключва между работник и регистриран земеделски стопанин. Във връзка с това се промениха и други нормативни актове, с които се запазват правата на работещите по отношение на обезщетения и социално подпомагане. Въпреки това голяма част от хората изпитват страх да не загубят помощите си, ако междувременно сключват еднодневни договори. От Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" отново напомнят правата им.

Работа и регистрация като безработни

Вие запазвате регистрацията си като безработни лица в Дирекция "Бюро по труда", ако подпишете един или няколко трудови договора за един ден в селското стопанство. Регистрацията ви не се прекратява, въпреки че ще имате сключен договор, ще получавате възнаграждения за положения труд и ще бъдете осигурени за някои осигурителни рискове. 

Обезщетение и възнаграждение

Запазвате правото на обезщетение за безработица, ако подпишете един или няколко трудови договора за един ден в агросектора. Ще продължите да получавате обезщетението си в размера, в който ви е отпуснато, и за периода, в който ви се полага. Въпреки че ще имате сключен договор, ще получавате възнаграждение за положения труд и ще бъдете осигурени за някои рискове.

Социални помощи и възнаграждения

Запазвате правото си на месечно социално подпомагане, ако подпишете един или няколко трудови договора в рамките на съответния месец, а полученият доход няма да намали размера на помощта. Вие ще продължите да получавате месечни социални помощи при същите условия и в същия размер, в който са ви изплащани преди сключването на един или няколко договора. 

Социални помощи без полагане на общественополезен труд

Вие не сте задължени да полагате общественополезен труд, за да получите месечни социални помощи, ако подпишете няколко или един еднодневен трудов договор за работа в селското стопанство. За да се възползвате от правото си да не полагате общественополезен труд, до 5-о число на следващия месец трябва да декларирате пред Дирекция "Социално подпомагане", че сте работили по един или няколко трудови договора за един ден и да представите копия от тях.

 

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Кои партии и коалиции може да сформират правителство след вота на 2 април?