Следвайте ни

Европари за земеделците, ако са повече еко

Министерството на Десислава Танева приема предложения за зелени практики до 10 август

viber icon

Министерство на земеделието, храните и горите представи на земеделския бранш проект на зелените практики в контекста на зелената архитектура на Общата селскостопанска политика (ОСП). Публичният дебат е свързан с грижите за околната среда и климата, както и смекчаване на влиянието на селското стопанство върху тях.

По инициатива на министъра на земеделието Десислава Танева Координационното звено за Новата ОСП разработи списък на добрите земеделски практики за околната среда. В селскостопанската политика на ЕС след 2023 г. се предвижда в рамките на директните плащания да бъдат разработени доброволни за земеделските стопани екосхеми, които ще бъдат под формата на плащане на база хектар или животинска единица. Те трябва да надграждат задължителните изисквания, предвидени в системата на предварителни условия, познати като изисквания за кръстосано съответствие. Плащането по екосхемите ще възнаграждава онези стопани, които извършват селскостопански практики, благоприятни за околната среда и климата или като компенсация за въвеждането на тези практики. В тази връзка списъкът, представен от МЗХГ на представители на бранша, ще бъде база за разработване на екосхемите, както и на мерките в рамките на втори стълб.

В изготвения списък МЗХГ включва необходимост за запазване на структурата на почвата, увеличаване съдържанието на органичен въглерод и устойчива употреба на препарати за растителна защита. 

В рамките на срещата бяха представени и системи за управление на стопанството. Те  включват по-широк набор от взаимносвързани практики, които биха изисквали нова организация на прилаганата система на земеделие в отделното стопанство.

Предложи се прилагането на консервационно земеделие чрез обработки, целящи запазване на почвения ресурс, интегрирано производство на растения и растителни продукти и биологично  производство. Тази система на производство напълно изключва използването на синтетични торове, пестициди, растежни регулатори и добавки към храната на животните.

 Важни практики в растениевъдството са изборът и селекцията на подходящи сортове, приспособени към изменения на климата. Обсъдено беше управлението на хранителните вещества и торенето, както и ефективното напояване на културите. Разгледаха се методите за борба с вредителите, болестите по растенията и борбата с ерозията.

Дискусионен акцент бе управлението на елементите на ландшафта и пасищата и агролесовъдството, както и опазването и възстановяването на биологичното разнообразие. В областта на животновъдството е необходимо въвеждане на високи стандарти за хуманно отношение към животните, надхвърлящи задължителните стандарти, както и опазване на застрашените от изчезване местни редки породи. Координационното звено представи практики за намаляване на емисии на нитратите във водите, отделени от селскостопански източници, и прилагане на стратегии за балансирано хранене. Беше предложен метод за ефективно оползотворяване на биомаса с животински произход.

Друг акцент на срещата бе ролята на сектор „Пчеларство“ за опазване на биоразнообразието. Представиха се добри земеделски практики за сътрудничество между растениевъди и пчелари, в областта на  естествено опрашване, засяване на медоносни растения с цел осигуряване на разнообразна паша, както и практикуването на подвижно пчеларство.

Чрез прилагането на ОСП след 2020 г. се очаква да се осъществи преход към напълно устойчив селскостопански сектор и развитието на жизнеспособни селски райони, осигурявайки сигурни, безопасни и висококачествени храни.

Проектът на зелени практики е публикуван за обществено обсъждане на сайта на МЗХГ, раздел ОСП 2021-2027. До 10 август ще се приемат становища от заинтересованите страни кои от добрите земеделски практики, представени в списъка, могат да намерят място като мерки в Стратегическия план за подпомагане в новия програмен период. 

Мария Петрова

Мария Петрова

Журналист - екип "Бизнес"

Мария Петрова е ръководител на екип "Бизнес". От 2006 г. работи във вестник „Марица“. С награди от посолствата на USA и Ирландия и приз Зелено перо.   Още

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Какво очаквате от промените в кабинета "Борисов 3"?