44

Дават европари за обновяване на земеделската техника

„Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ е нова процедура в помощ на земеделските производители в България. Тя е част от Фонда за насърчаване на технологичния и екологичния преход на селското стопанство към Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). В рамките на едномесечна информационна кампания в страната Държавен фонд „Земеделие“ и Министерството на земеделието и храните презентират новата процедура. В днешния брой ще представим кои са допустимите и недопустимите разходи по процедурата „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“. Припомняме, че проектите се подават изцяло по електронен път чрез ИСМ-ИСУН 2020, а крайният срок е 17:30 часа на 20.12.2023 г.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

- За изпълнение на целите на НПВУ се покриват разходи за следните инвестиции: Технологична и екологична модернизация на отделните фази на производствените процеси в растениевъдството при обработка на почвата, торене, растителна защита и прибиране на реколтата чрез използването на технологични решения, които осигуряват възможност за проследимост или контрол на операциите и/или управление на процесите, и/или генериране и обмен на данни. Тук влизат и инвестиции за трактори, комбайни, товарачи, култиватори, продълбочители, брани, сеялки, вкл. самоходни. Допустими са също разходи за торовнасящи машини за прецизно торене, вкл. самоходни; пръскачки за прецизно внасяне на препарати за растителна защита, вкл. самоходни; косачки, адаптери, приспособления и стрипер хедери, мулчираща техника (сечки, ножов валяк, шредери, мулчери и други), балопреси, самонатоварващи и саморазтоварващи ремаркета, дронове, GPS системи и друга техника/машини/оборудване, спомагащи за технологична модернизация и опазващи компонентите на околната среда.

- Доставка и монтаж на оборудване за електронно управление на всички процеси, вкл. микроклимата в оранжерийното производство с изключение на разходите, свързани с напояване;

- Доставка и монтаж на оборудване за превенция на екстремни прояви на неблагоприятни метеорологични явления, като градушки и измръзване;

- Доставка и монтаж на автоматизирани системи, машини и оборудване за подготовка на растениевъдната продукция за продажба, в т.ч. свързани с почистване, измиване, сортиране, охлаждане, калибриране, маркиране и опаковане;

- Доставка и монтаж на машини и оборудване за съхранение на продукция, в т.ч. системи за автоматизирано складиране, вкл. вътрешнозаводски транспорт - електрокари, мотокари, газокари и др.;

- Доставка и монтаж на машини, оборудване и съоръжения за компостиране за собствено потребление;

- Технологична и екологична модернизация на отделните фази на производствените процеси за животновъдството - системи и оборудване за механизирано/автоматизирано хранене, вкл. фуражораздаващи ремаркета (прикачни и самоходни) и фуражни кухни, доене и почистване, системи за управление и наблюдение на животновъдните стопанства, вкл. в пчеларството, системи за управление на микроклимата в стопанствата, електропастири, GPS системи, дронове, вкл. трактори с технологични решения, които осигуряват възможност за проследимост или контрол на операциите и/или управление на процесите и/или генериране и обмен на данни, и други машини/оборудване, спомагащи за технологична модернизация и опазващи компонентите на околната среда в животновъдните стопанства;

- Системи и оборудване (включващи софтуер и/или хардуер) за събиране, обработка и анализ на данни - в т.ч. информация от различните фази по отглеждане, производство, съхранение и продажба на селскостопански продукти. За растениевъдството - за събиране, обработка и анализ, отдалечен контрол, управление и мониторинг на данни за торови норми, състояние на почвата и културите, добиви и др. За животновъдството, вкл. в пчеларството - за проследяване на здравословното състояние на животните, норми на хранене, продуктивност и др.;

- Доставка и монтаж на машини и оборудване за торов отпадък, като например скарови подове, помпа за гъсти течности, сепаратор за отделяне на твърда от течна фракция, платформа за сепаратор, тръбни линии за отвеждане на течна фракция, хомогенизатор за течен оборски тор, скреперни системи за почистване на оборски тор, тороразпръскващи ремаркета и цистерни за течна торова маса и др.;

- Доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за производството на енергия от фотоволтаични системи в стопанствата за собствено потребление.

УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ

Дейностите и разходите по проекта са допустими за подпомагане, ако са извършени след подаване на ПИИ. Разходите по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ трябва да са необходими за изпълнението на ПИИ, да са приемливи, обосновани и да отговарят на принципа на добро финансово управление. Оценителната комисия извършва оценка чрез съпоставяне на предложените разходи с определените пределни цени за допустими за финансиране активи и услуги и/или сравняване с представената/ите оферта/и. За всеки заявен за финансиране разход по Раздел „Допустими разходи“, за разлика от ПРСР, по тази процедура кандидатът представя само една независима оферта. Тя съдържа наименование на оферента, датата на издаване на офертата, подпис на оферента (допустимо е да е подписана с КЕП на представител на оферента) и подробна техническа спецификация/количествено-стойностна сметка на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен ДДС. В случаите на инвестиции за защитна система за предпазване от градушки, насекоми, птици и др. в нея следва да се посочи и площта на насаждението, за което е предвидена системата.

Във формуляра за кандидатстване и в Приложение № 2 кандидатите посочват наименованията/вида на активите (материални и/или нематериални), за които кандидатстват, като включват минимални технически и/или функционални характеристики, в зависимост от вида на съответния актив, и не е необходимо да посочват марки и модели. Важна подробност е, че изборът на изпълнители/доставчици на дейностите трябва да е извършен след датата на подаване на ПИИ или след сключване на договора за финансиране.

НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

- Разходи за закупуване на недвижима собственост;

- Разходи за ДДС, с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС);

- Разходи за ремонт, реконструкция, изграждане и монтаж на съоръжения за съхранение на растителен и животински торов отпадък - торови площадки, лагуни, балони и др. с подобно предназначение;

- Разходи за закупуване на превозни средства - пътни превозни средства (с изключение на изрично описаните като допустими), въздухоплавателни средства (с изключение на дронове), плавателни съдове и плавателни средства;

- Разходи, свързани с преработка на селскостопански продукт.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
1 коментар
НикогаПовечеСДС-Чума

НикогаПовечеСДС-Чума

15.11.2023 | 21:32

СДС-Шайката изкорми държавата и окраде де що можа,а това,което не можа - срина до основи,превръщайки Родината ни в руини . Каквото и да дават евро-гейските ни "партньори",то не може да се равнява и да компенсира 300 милиарда долара разсипана държава .

Отговори
2 0

Анкета

Кои са най-важните проекти за Пловдив?