1939

"Агрия" произвежда и продава успешно препарати за растителна защита на 6 континента

Единственото предприятие в България за производство на препарати за растителна защита - "Агрия" АД, тази година отбеляза 90-и юбилей. За равносметката, дейността и предизвикателствата пред дружеството, разговаряме с Лазар Кочиев - изпълнителен директор и член на УС на "Агрия" АД.

- Г-н Кочиев, малко предприятия в България могат да се похвалят с 90-и юбилей. За този период кое е най-значимото постижение на „Агрия“?

- Историята на "Агрия" АД започва през далечната 1932 г. Първите производствени сгради са построени край град Пловдив, северно от гара Филипово. Тогава предприемачът Петър Радоев, след престоя си и придобит опит в Германия, решава да създаде първото в България дружество за препарати за защита на растенията и животните и производство на тоалетни и медицински сапуни, както и на други, внасяни до този момент химически продукти. До национализацията през 1947 г, производството достига 60 тона месечно, като делът на препаратите за растителна защита е 25%. Настоящият ни завод започва работа на Асеновградско шосе през 1966 г. и след редица технологични подобрения предприятието по онова време е с годишен капацитет 18 000 т продукция.

Приватизацията на дружеството през 1998 г. е решаваща за развитието на "Агрия". Фокусът е в създаването и реализирането на нови продукти, които отговарят на световните стандарти за качество и са съобразени с най-модерните тенденции в растителната защита в глобален мащаб. Понастоящем "Агрия" е единственият производител на препарати за растителна защита в България и единственият производител на цинеб и манкоцеб в Европа. Заводът е разположен на 183 дка площ, включва 14 производствени линии за синтез и формулация, както и модерни, лицензирани складови помещения за течни и прахообразни суровини, опаковки и готова продукция. Приходите от продажби за 2021 г. са 115 млн. лв., а нетната печалба - 16 млн. лв. 

- Каква развойна дейност се извършва в „Агрия“ АД и какви са новите предизвикателства пред дружестото?

- Движеща сила на развойната дейност в "Агрия" АД са все по-високите изисквания на законодателството, пазара и клиентите на продукти за растителна защита. Целта е предлагане на модерни високоефективни продукти с ниска разходна норма, които са безопасни за консуматорите и околната среда. В тази връзка извършваме работа в няколко насоки: нови типове формулации, съчетаващи две и повече активни вещества, които постигат по-висок и широкообхватен ефект, при по-ниска концентрация и норма на приложение. Друг момент е преформулиране на съществуващи продукти чрез замяна на разтворители, емулгатори и други добавки, класифицирани като опасни за човешкото здраве и околната среда, с материали с природен произход. Два от успешните продукти от тази серия, Ривал Дуо и Логос, вече са регистрирани и се наложиха с добри обеми на европейския и международните пазари.

Нова насока в нашата дейност е разработването на биопестициди. "Агрия" АД изцяло финансира и изпълнява съвместен проект с Института по микробиология към БАН. Цел на проекта е създаване на  серия нови комбинирани микробни продукти за растителна защита с фунгициден и инсектициден ефект. До момента са селектирани и изолирани уникални микроорганизми. След анализ на активността са избрани един инсектициден и пет фунгицидни и бактерицидни щамове. Успоредно тече патентна защита на разработката и създаване на защитена търговска марка.

- Как е позиционирана „Агрия“ АД на световната карта на растителнозащитната индустрия?

- Качеството на продуктите на Агрия отдавна е познато в глобален мащаб. Акцентираме във влагането на суровини и материали от световноизвестни и утвърдени доставчици - BASF, Dow Chemical, Cosaco, Nouryon, Oltchim, Shell и др. Наши клиенти са мултинационали като: Adama, Arysta, Certis, Sumitomo и др.

Групата "Агрия" включва дъщерни дружества и собствени представителства в редица държави по света - Венецуела, Виетнам, Еквадор, Индонезия, Колумбия, Русия, Сърбия и др. Предстои ни придобиване на дял от компания в Камбоджа и внедряването на производствени мощности в азиатската страна.

Понастоящем "Агрия" е запазена марка в България и на световните пазари. Притежаваме над 800 регистрации на препарати в повече от 80 страни по света, а около 200 регистрации са в процес на завършване. Продаваме успешно на 6 континента, а пазарният дял на износа е 83%. Към 2021 г. инвестициите ни в марки и регистрации на препарати са повече от 24 млн. лв. по балансова стойност.

В нашето портфолио, освен препарати за растителна защита, произвеждаме още и биоцида „Пероцин Марине“ - с мин. 95% съдържание на цинеб. Продуктът се използва като добавка от производителите на бои за плавателни съдове. След дългогодишна употреба „Пероцин Марине” е доказан като високоефективно средство за контролиране растежа на биологично замърсяващи организми, а активното му вещество се счита за по-малко вредно за околната среда. Редуцирането на замърсяването върху корпуса на плавателните съдове намалява подводното съпротивление, увеличавайки скоростта, с което се постига значителна икономия на гориво. За 2021 г. въпросният биоцид представлява 15% от общите ни продажби. Основните ни клиенти са мултинационални компании, производители на бои: Hempel, Jotun, PPG, Akzo и др.

- "Агрия" е единственият производител на ПРЗ в България, но има голяма конкуренция в лицето на редица западни компании, които са световни лидери в областта на растителната защита. Как се борите с конкуренцията?

- Предлагаме широка гама от продукти за растителна защита, които са решения с добавена стойност за всяка конкретна нужда. Продуктовото ни портфолио е разделено на 5 основни категории: фунгициди, хербициди, биоциди, инсектициди и биоторове. То включва активни вещества, които са собствено производство, както и формулирани продукти. Фокусирани сме върху производство на високоефективни и качествени препарати, предлагани на конкурентни цени. Основните ни търговски стратегии, върху които акцентираме при добавяне на нов продукт към нашето портфолио и навлизането на нов пазар са: предоставяне на ефективнии и прости решения за фермерите, задоволяване на търсенето в съответния регион, увеличаване на пазарния ни дял, изпълнение на изискванията ни за маржове на печалба. Постигаме всичко това, възползвайки се от богатия ни търговски опит в бизнеса с агрохимикали, стратегическите ни контакти с ключови участници в международните пазари, задълбочения ни анализ при регистрацията на нови продукти по света, мащабните ни инвестиции в съоръжения и не на последно място - създаването и развитието на успешен и мотивиран екип в "Агрия".

За да отговорим на предизвикателствата пред бизнеса, а и на промените в растителнозащитната индустрия, не спираме да инвестираме. През последните 10 г. общата сума на вложените средства в дълготрайни активи е 32 млн. лв. Акцентът ни е главно в нови производствени съоръжения и поточни линии, строеж на нови складове, както и  модернизиране на сградния фонд и прилежащата му инфраструктура. През 2023 г. ни предстои реализирането на проект за изграждане на 4 MWh фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди.

През 2014 г. в "Агрия" внедрихме SAP ERP. Промяната беше наложителна и с мигновен ефект. Интегрираната система ни даде възможност да следим и ефективно да управляваме бизнес процесите и ресурсите си. През 2021 г. "Агрия" стана първата българска компания, която успешно мигрира чрез облачно решение цялата си бизнес инфраструктура към SAP S/4HANA. А в началото на този месец SAP България ни връчи наградата Cloud Champion 2022 за внедряванията ни през годината. В момента в дружеството работят десетки активни потребители на SAP, а ние продължаваме да развиваме отделните модули, за да извлечем максимума от системата, с която оперираме.

Разполагаме още и с акредитирана по ISO 17025 изпитвателна лаборатория, чрез която стриктно следим качеството на влаганите суровини, както и различните етапи на производството, включително и готовия продукт. Компанията ни активно търси сътрудничества с реномирани химически производители за разработване на иновативни продукти. Новите ни партньорства включват основно европейски фирми от Великобритания, Германия, Италия, Испания и др.

- Как ще отговори „Агрия“ на предизвикателството - във връзка със Зелената сделка и целта на ЕС до 2030 г. да се намали употребата на химически пестициди с 50%?

- Водещата стратегия на ЕС е превръщане на европейското селско стопанство в екологично и устойчиво, което постави като цел намаляване на употребата на пестициди с 50% до 2030 г. В тази връзка Европейската комисия прие предложение за нов Регламент относно устойчивата употреба на продукти за растителна защита. Правилата насърчават намаляването на пестицидите чрез интегриран подход в растителната защита и алтернативи на химическите пестициди. "Агрия" е активен участник в този процес, от портфолиото ни отпадат продукти поради законодателна забрана, същевременно се разработват, регистрират и внедряват продукти, отговарящи на новите  регулаторни изисквания. Работим за пускане на пазара на биологични продукти за растителна защита, но тук очакваме и промяна на тежката бюрократична процедура по регистриране, която към момента по-нищо не се отличава от регистрирането на химичните агенти за растителна защита. Разчитаме, че Европейската комисия и парламент ще гласуват олекотени процедури, които да позволят биологичните агенти за растителна защита да достигнат по-бързо до фермерите.

Друг важен аспект на Зелената сделка е кръговата икономика, насочена към устойчив растеж. Агрия се отнася отговорно към въздействието на дейността си върху околната среда. Бяха направени сериозни инвестиции в пречиствателни съоръжения, които гарантират, както и постоянния мониторинг, че замърсителите във въздуха, водата и почвата от нашата дейност са сведени до минимум. Имаме и изградена функционираща система за разделно събиране, оползотворяване и рециклиране на генерираните в производствения процес отпадъци от материали и опаковки.

Вече 10 години "Агрия" е активен участник в платформата "Ековадис", световна мрежа от над 100 000 компании, които споделят ценностите за устойчиво развитие и корпоративна социална отговорност. Ежегоден одит и независима оценка на дейността в области „Екология“, „Устойчивост на доставките“, „Условия на труд и човешки права“, „Бизнес етика“ ни дават възможност да преценим къде стоим спрямо водещите фирми в сектора и в какво да насочим повече усилия. С гордост можем да споделим, че при последния одит тази година нашите резултати са оценени със сребърен медал, а оценките ни поставят сред първите 14% от одитираните фирми в сектора.

- Как се отразиха ковид пандемията и войната в Украйна на бизнеса с ПРЗ и в частност на „Агрия“АД?

- Последните близо 3 години бяха истинско предизвикателство за "Агрия". Първоначално ситуацията с Covid-19 доведе до сериозни усложнения по отношение на сроковете на доставки на основни суровини и материали, шоково увеличение на разходите за транспорт и неизбежното увеличение на цените на почти всички продукти, които използваме в производството ни. Въпреки трудностите се адаптирахме успешно. Променихме организацията, свързана с планиране на производството. Работим с по-дългосрочни прогнози и успяхме не само да обезпечим производството, но и да гарантираме на нашите клиенти стабилни цени и навременна доставка на нашите продукти.

За съжаление, войната в Украйна  е фактор, който е причина за продължение на тенденцията за увеличаване на цените на всички материали, но доведе и до допълнителни трудности за нас. Подобно на всеки производител не само в България, но и в Европа резките движения на цените на електроенергията и природния газ също ни засегнаха, но не сме допуснали да бъдат причина за сериозни сътресения. Проявихме гъвкавост в точния момент, още в началото на настоящата 2022 г., успяхме да съкратим разходи и да редуцираме, дори да прекратим редица производства с нисък или нулев марж. Увеличихме предлагането на продукти, които са с висока добавена стойност. Впечатляващ е ръстът ни при продажбите в Европа - с почти 80%, както и на биоциди - с 50% спрямо 2021 г.  Вследствие на това сме напът да изпратим една от най-добрите си години.

Използвам възможността да честитя юбилейната 90-а годишнина на компанията на всички бивши служители в "Агрия" и настоящи колеги! Бъдете здрави, успешни и вдъхновени! Горд съм, убеден съм и всички мои колеги, че сме част от почти вековната историята на нашата "Агрия". Общият ни стремеж - на собственици, мениджмънт и работещи, е "Агрия" да е една модерна компания, в която се трудят мотивирани и успешни служители. Благодаря и на всички клиенти и контрагенти, които ни се довериха през годините и с които растем заедно!

Визитка

Лазар Кочиев е изпълнителен директор и член на УС на "Агрия" АД от 2010 г. Завършва „Икономика и управление на търговията“ и „Приложна информатика“ в Икономически университет-Варна, магистър по финанси. Кариерното си развитие започва през 1999 г. в „Мексон“ ООД, производител на перилни и почистващи препарати, където се занимава основно с управление и планиране на производството и внедряване на системи за управление на бизнес процесите. От 2015 до 2018 г. е член на борда на директорите на „Агрорус и Ко“-гр. Москва. От 2012 до 2019 г. е управител на „Юнипест Контрол“ ЕООД, преди вливането на компанията в "Агрия" АД. Заместник-председател и член на УС на „Българската асоциация за растителна защита“. Семеен, с 2 деца.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Ще успее ли новият парламент да излъчи правителство?